Praktyki na studiach II stopnia

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza, realizują praktykę w wymiarze 80 godzin.
Forma praktyki obejmuje praktykę zawodową:
  • hospitacyjną, realizowaną w wymiarze 10 godzin
  • ciągłą asystencką, realizowaną w wymiarze 70 godzin
Praktyki realizowane są w takich instytucjach, jak:
  • domy pomocy społecznej
  • dzienne domy pomocy społecznej
  • kluby seniora
  • inne placówki opieki środowiskowej i stacjonarnej
Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studenci specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną realizują praktykę w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Forma praktyki wynika z planu studiów i obejmuje następujące praktyki:
  • praktykę zawodową ciągłą obserwacyjną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w wymiarze 30 godzin oraz 5 godzin superwizji
  • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole podstawowej, w wymiarze 40 godzin i 5 godzin superwizji
  • praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole średniej, w wymiarze 30 godzin i 5 godzin superwizji
Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną dostępna jest tutaj.

REGULAMINY PRAKTYK NA STUDIACH II STOPNIA