dr Zuzanna Sury

Stanowisko: asystent

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

e-mail: zuzanna.sury@uj.edu.pl 

profil w portalu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Zuzanna_Sury
profil w portalu Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/ZuzannaSury
 


Zainteresowania naukowo-badawcze:

Pedagogika przedszkolna i szkolna, ewaluacja w edukacji, refleksyjność pedagogów, superwizja w pracy pedagogów i nauczycieli, rola tożsamości i czynników osobowościowych w pracy pedagogów i nauczycieli, praktyki w obszarze edukacji alternatywnej, metodologia badań pedagogicznych (szczególnie w podejściu jakościowym i mieszanym)


 
Wykształcenie:

 • Studia III stopnia na kierunku Pedagogika; obrona rozprawy doktorskiej pt. „Tożsamościowe i zawodowe uwarunkowania postaw nauczycieli wobec ewaluacji własnej pracy”
 • Studia II stopnia - pedagogika szkolna
 • Studia I stopnia – filozofia; pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja;
 • Studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Kuźnia Ewaluacji – szkoła ewaluatorów organizowana przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne


 
Wybrane publikacje:

 • Sury Z., Ewaluacja w szkole – w kierunku kontroli czy wspomagania, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 39 (2016/1), s. 42-56.
 • Sury Z., Ewaluacja w szkole jako droga nauczycieli do pracy nad sobą?, w: Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna, Krasuska-Betiuk, M., Jabłonowska, M., Galanciak, S., Warszawa 2016, s. 215-228.
 • Sury Z., Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły, „Szkoła - Zawód – Praca”, 2017, nr 14, s. 202-220.
 • Smoter K., Sury Z., Walka w ujęciu Karla Jaspersa jako sytuacja graniczna obecna w doświadczeniu nauczyciela: refleksje na pograniczu filozofii i pedagogiki, „Podstawy edukacji”, t. 10 (2017), s. 81-98.
 • Kołodziejczak K., Smoter K., Sury Z., „With arsenal of rap, I'm starting attack" Paradoxical manners of understanding anti-discrimination education in the lyrics on the album "Hip-Hop racism stop! #1" [„Z arsenałem rapu przystępuję do ataku”. Paradoksalne sposoby rozumienia edukacji antydyskryminacyjnej w utworach z albumu „Hip-Hop Rasizm stop! #1”], Human Rights. Humanistic - Scientific Fascicles, nr 21 (2018), artykuł przyjęty do druku.
 • Sury Z., Program Filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą jako wstęp do realizacji idei edukacji liberalnej, „Paedagogia christiana”, nr 1 (2014), s. 215-231.
 • Sury Z., Odpowiedzialność w doświadczeniu osiemnastolatków, czyli o filozofowaniu uczniów, w: Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, D. Michałowska, J. Ryczek, L. Suchanek (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 155-163.

 


Realizacja projektów badawczych:

 • 2019 – Funkcja wykonawcy w projekcie badawczym „Rola centralności kategorii moralnych w procesie definiowania tożsamości w okresie adolescencji” kierowanym przez dr Małgorzatę Steć
 • 2018 - Kierowanie projektem badawczym „Autoewaluacja w doświadczeniu nauczycieli” finansowanym z dotacji celowej dla młodych naukowców. Wnioskowałam o zakup oprogramowania oraz pokrycie kosztów konferencji naukowej
 • 2017 - 2018 - Kierowanie projektem badawczym „Tożsamościowe i zawodowe uwarunkowania postaw nauczycieli wobec ewaluacji własnej pracy” finansowanym z dotacji celowej dla młodych naukowców. Wnioskowałam o wynagrodzenia dla badanych
 • 2016 - 2017 - Kierowanie projektem badawczym „Ewaluacja własnej pracy w doświadczeniu nauczycieli” finansowanym z dotacji celowej dla młodych naukowców. Wnioskowałam o pokrycie kosztów transkrypcji wywiadów i zakup specjalistycznej literatury i wyjazd na konferencję