Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Zuzanna Sury

dr Zuzanna Sury

Kontakt

zuzanna.sury@uj.edu.pl 

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • pedagogika przedszkolna i szkolna
 • ewaluacja w edukacji
 • refleksyjność pedagogów
 • superwizja w pracy pedagogów i nauczycieli
 • rola tożsamości i czynników osobowościowych w pracy pedagogów i nauczycieli
 • praktyki w obszarze edukacji alternatywnej
 • metodologia badań pedagogicznych (szczególnie w podejściu jakościowym i mieszanym)

Wykształcenie

 • Studia III stopnia na kierunku Pedagogika; obrona rozprawy doktorskiej pt. „Tożsamościowe i zawodowe uwarunkowania postaw nauczycieli wobec ewaluacji własnej pracy”
 • Studia II stopnia - pedagogika szkolna
 • Studia I stopnia – filozofia; pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja;
 • Studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Kuźnia Ewaluacji – szkoła ewaluatorów organizowana przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Wybrane publikacje

 • Sury Z., Ewaluacja w szkole – w kierunku kontroli czy wspomagania, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 39 (2016/1), s. 42-56.
 • Sury Z., Ewaluacja w szkole jako droga nauczycieli do pracy nad sobą?, w: Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna, Krasuska-Betiuk, M., Jabłonowska, M., Galanciak, S., Warszawa 2016, s. 215-228.
 • Sury Z., Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły, „Szkoła - Zawód – Praca”, 2017, nr 14, s. 202-220.
 • Smoter K., Sury Z., Walka w ujęciu Karla Jaspersa jako sytuacja graniczna obecna w doświadczeniu nauczyciela: refleksje na pograniczu filozofii i pedagogiki, „Podstawy edukacji”, t. 10 (2017), s. 81-98.
 • Kołodziejczak K., Smoter K., Sury Z., „With arsenal of rap, I'm starting attack" Paradoxical manners of understanding anti-discrimination education in the lyrics on the album "Hip-Hop racism stop! #1" [„Z arsenałem rapu przystępuję do ataku”. Paradoksalne sposoby rozumienia edukacji antydyskryminacyjnej w utworach z albumu „Hip-Hop Rasizm stop! #1”], Human Rights. Humanistic - Scientific Fascicles, nr 21 (2018), artykuł przyjęty do druku.
 • Sury Z., Program Filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą jako wstęp do realizacji idei edukacji liberalnej, „Paedagogia christiana”, nr 1 (2014), s. 215-231.
 • Sury Z., Odpowiedzialność w doświadczeniu osiemnastolatków, czyli o filozofowaniu uczniów, w: Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, D. Michałowska, J. Ryczek, L. Suchanek (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 155-163.

Realizacja projektów badawczych

 • 2019 – Funkcja wykonawcy w projekcie badawczym „Rola centralności kategorii moralnych w procesie definiowania tożsamości w okresie adolescencji” kierowanym przez dr Małgorzatę Steć
 • 2018 - Kierowanie projektem badawczym „Autoewaluacja w doświadczeniu nauczycieli” finansowanym z dotacji celowej dla młodych naukowców. Wnioskowałam o zakup oprogramowania oraz pokrycie kosztów konferencji naukowej
 • 2017 - 2018 - Kierowanie projektem badawczym „Tożsamościowe i zawodowe uwarunkowania postaw nauczycieli wobec ewaluacji własnej pracy” finansowanym z dotacji celowej dla młodych naukowców. Wnioskowałam o wynagrodzenia dla badanych
 • 2016 - 2017 - Kierowanie projektem badawczym „Ewaluacja własnej pracy w doświadczeniu nauczycieli” finansowanym z dotacji celowej dla młodych naukowców. Wnioskowałam o pokrycie kosztów transkrypcji wywiadów i zakup specjalistycznej literatury i wyjazd na konferencję