Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

Historia Zakładu sięga roku 1979, kiedy to powstał Zakład Dydaktyki Ogólnej, kierowany przez prof. dr hab. Annę Łukawską. W tych czasach z Zakładem współpracowali wybitni naukowcy, między innymi prof. Zygmunt Mysłakowski i prof. Jan Zborowski. W roku 1996 kierownictwo Zakładu powierzono dr hab. Joannie Danilewskiej, której zespół badawczy ukonstytuował się jako Zakład Pedagogiki Szkolnej.

W 2014 roku kierownictwo Zakładu powierzono dr hab. Annie Sajdak-Burskiej, prof. UJ, a sam Zakład w 2015 roku zmienił swą nazwę na Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej. Obecna działalność naukowa pracowników Zakładu podtrzymuje najlepsze tradycje naukowe związane z dydaktyką oraz rozszerza obszary badawcze, wychodząc naprzeciw współczesnym problemom edukacji.

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu koncentrują się  na wybranych aspektach pedagogicznego działania osób i instytucji odgrywających istotną rolę w szeroko pojętej edukacji szkolnej i akademickiej. Główne obszary badawcze:

  • Podmioty edukacji szkolnej i akademickiej
  • nauczyciele akademiccy, wsparcie rozwoju ich kompetencji dydaktycznych i społecznych;
  • studenci, psychopedagogiczne wsparcie rozwoju ich kompetencji społecznych;
  • pedagodzy szkolni, przygotowanie zawodowe;
  • nauczyciele szkolni, role społeczne nauczyciela i ich uwarunkowania
  • uczniowie, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Teoria szkoły
  • Teoria pedagogiki humanistyczno-egzystencjalnej
  • Teoria dydaktyki akademickiej

Sajdak, A. Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, IMPULS, Kraków 2013.

Sajdak, A. Edukacja kreatywna, WAM, Kraków 2008.

Kościelniak, M. Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Ablewicz K. Antropologiczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, 2003, wyd. UJ. Kraków.

Ablewicz K., 2013, Wartości antropologii, aksjologii i pedagogii Gestalt w perspektywie pedagoga, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. LXVI.

Kusztal J., Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, WUJ Kraków 2018.

Kusztal J., System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, WAM, Kraków 2008.

Polak K. Bezradność nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2012.

Polak K. Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wydawnictwo UJ, Kra-ków, 2007.

Smoter K., O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań, "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 2/2018.

Smoter K.,Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2/2016.

Sury Z., Selected attitudes towards school evaluation i.e. the Cinderella tale set in the Polish school [Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły], Szkoła - Zawód - Praca, 2017, No 14, p. 202-220.

Sury Z., Support or Audit - What is the Main Function of School Evaluation? [Ewaluacja w szkole - w kierunku kontroli czy wspomagania?], Edukacja elementarna w teorii i praktyce, vol. 11, 2016, No 2(40), p. 41-56.

Świgost, M., Jednostka o nietypowym rozwoju w relacjach uczniowskich i rówieśniczych, [w:] B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Poznań 2014, UAM.

Świgost, M., Piętno społeczne predykatorem stresu szkolnego, [w:] A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu, Katowice 2015, UŚ.

Turczyk M. Prawo dziecka do edukacji. Interpretacje pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Wydawnictwo Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013.

Turczyk, M. Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Impuls, Kraków 2014.

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 19

tel. 12 622 39 29