Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin licencjacki

Procedura dopuszczająca do obrony pracy licencjackiej

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

- kwestie związane z archiwizowaniem prac dyplomowych reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku.

- prace dyplomowe (licencjackie) wgrane do internetowego systemu Archiwum Prac (AP) podlegają automatycznej weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), a ocena z pracy zostaje włączona do ogólnego wyniku studiów. Poszczególne składowe ogólnego wyniku studiów przedstawiają się następująco: 4/8 = średnia ocen z całości studiów, 2/8 = ocena z pracy dyplomowej, 2/8 = ocena z egzaminu dyplomowego.

1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora, który zgłasza tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak wgrać pracę do systemu AP? Logując się na stronie AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: https://usosownia.uj.edu.pl/archiwum-prac

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na adres mailowy Promotora w domenie UJ.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP oraz kieruje pracę do oceny Recenzentów;

- zob. szczegółowy opis procedury antyplagiatowej

- wyjaśnienie, jak działa JSA: https://usosownia.uj.edu.pl/archiwum-prac

4. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP;

- obecnie nie wymaga się złożenia pracy w formie drukowanej; student jednakże może pobrać i wydrukować swoją pracę, klikając w link "wersja do druku".

5. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów I stopnia (przynajmniej 180 ECTS i zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z planem studiów) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa w sekretariacie

komplet dokumentów wymaganych do obrony*:

 

a. wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu**

każdy absolwent otrzymuje bezpłatnie oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich dwa odpisy - w zależności od wyboru, może to być np. jeden odpis w j. polskim i jeden odpis w j. angielskim;

b. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu***

obowiązuje jedynie w przypadku zawnioskowania o dodatkowy (płatny) odpis dyplomu w języku obcym; wcześniej trzeba pobrać z sekretariatu tzw. polecenie wpłaty na kwotę 20 zł;

c. oświadczenie o prawach autorskich

wydrukowane z systemu AP;

d1. oświadczenie o wypełnieniu obowiązków projektowych - Projekt ZintegrUJ

d2. oświadczenie o wypełnieniu obowiązków projektowych - Projekt Doskonały Uniwersytet

realizowanych w ramach Projektu ZintegrUJ i/lub Doskonały Uniwersytet (obowiązuje w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia);

e. formularz z Biura Karier

wypełniony elektronicznie w UsosWeb (nieobowiązkowo - szczegóły tutaj).

* Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określa Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku. Zgodnie z § 20 Regulaminu studiów UJ złożenie tychże dokumentów jest warunkiem dopuszczenia studenta do obrony!

** Absolwent otrzymuje:

- bezpłatny komplet, w skład którego wchodzi oryginał dyplomu oraz dwa odpisy. Co wejdzie w skład kompletu bezpłatnego, zależy od złożonego wniosku. Może to być oryginał i dwa odpisy w języku polskim lub oryginał, jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym; optymalny pakiet to wybór nr 3 lub nr 5 na wniosku o wydanie dyplomu;

- ponadto absolwent może zawnioskować o dodatkowy (płatny) odpis dyplomu w jednym z pięciu języków obcych (opłata 20 zł) lub odpis w języku polskim (dodatkowy odpis w j. polskim zawsze jest bezpłatny);

- analogicznie można zawnioskować o dodatkowy suplement do dyplomu, z tym, że suplement w języku obcym wydawany jest tylko w j. angielskim (opłata 20 zł) lub w j. polskim (zawsze bezpłatny);

- dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem do dyplomu zostanie wydany absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów;

- zrezygnowanie z wydania odpisu w tłumaczeniu na język obcy wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości;

- dyplomy wydawane będą wyłącznie po zweryfikowaniu, czy student nie zalega ze zwrotem książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

*** W przypadku zawnioskowania o wydanie dodatkowego (płatnego) odpisu dyplomu w języku obcym, trzeba wcześniej pobrać z sekretariatu tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" z numerem konta i danymi do wpłaty w wysokości 20 zł. Przed obroną należy dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dodatkowego (płatnego) odpisu dyplomu.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego 2023/2024

Kierunek: pedagogika, ścieżka: pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

Kierunek: pedagogika, ścieżka: resocjalizacja -> pobierz plik

 

Terminy egzaminów licencjackich 2023/2024 i skład Komisji

Dokładne daty obron licencjackich oraz skład Komisji egzaminacyjnych: pobierz plik