Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura antyplagiatowa

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 17 kwietnia 2014 oraz uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 8 maja 2014 wprowadzony został obowiązek przeprowadzenia procedury antyplagiatowej dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich realizowanych w Instytucie Pedagogiki.

- procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich powstających w Instytucie Pedagogiki, a pozytywny wynik kontroli oryginalności pracy stanowi warunek dopuszczenia studenta/doktoranta do kolejnych etapów postępowania mającego na celu ukończenie studiów I/II stopnia lub uzyskanie stopnia doktora.

- procedurę złożenia pisemnej pracy dyplomowej określa Regulamin studiów oraz Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac (wraz ze zmianami). 

► W przypadku prac licencjackich i magisterskich procedura antyplagiatowa jest zintegrowana z internetowym systemem Archiwum Prac (AP) i przeprowadzana jest przy pomocy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

- system AP jest połączony z centralnym Punktem Logowania i jest dostępny pod adresem: https://www.ap.uj.edu.pl

- praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA;

- w celu zarchiwizowania i sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA pod kątem oryginalności i ewentualnych zapożyczeń należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a. najpóźniej trzy tygodnie przed terminem obrony student zgłasza pisemnie (mailowo) do sekretariatu studiów temat pracy (wraz z nazwiskiem Promotora, Recenzenta i Przewodniczącego komisji), który zostanie wpisany do USOSa przez pracownika sekretariatu w celu umożliwienia archiwizacji pracy przez studenta w systemie AP;

b. praca powinna zostać wgrana przez studenta do systemu AP minimum 14 dni przed terminem obrony, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów (sposób zamieszczenia pracy w systemie AP określają odrębne zasady: https://www.ap.uj.edu.pl);

c. system AP automatycznie przekazuje pracę do kontroli antyplagiatowej przez system JSA;

d. system JSA przesyła drogą elektroniczną wynik weryfikacji do Promotora (na adres mailowy w domenie uj.edu.pl);

e. Promotor po zapoznaniu się z raportem otrzymanym od JSA dokonuje oceny oryginalności pracy. Jeżeli praca nie budzi zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP i kieruje do oceny Recenzentów;

f. po akceptacji pracy przez Promotora w systemie AP student może wydrukować pracę (plik PDF będzie już opatrzony numerem kontrolnym) i przekazać ją Promotorowi oraz Recenzentowi do recenzji;

g. Recenzenci uzupełniają formularz recenzji w systemie AP najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego;

h. w przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, Promotor w prozumieniu z Dziekanem oraz Dyrektorem Instytutu informuje o tym Rektora UJ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczone będą wyłącznie prace zatwierdzone przez Promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status "5 - praca gotowa do obrony".

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku PDF zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej dalsza edycja jest niemożliwa.

 

Szczegółowy opis całej procedury reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku.

Więcej informacji na temat Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA): https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

Proces obsługi systemów AP i JSA wyjaśniony jest pod następującym adresem: http://usosownia.uj.edu.pl/ap