Procedura antyplagiatowa

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 17 kwietnia 2014 oraz uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 8 maja 2014 wprowadzony został obowiązek przeprowadzenia procedury antyplagiatowej dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich realizowanych w Instytucie Pedagogiki.

- procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich powstających w Instytucie Pedagogiki, a pozytywny wynik kontroli oryginalności pracy stanowi warunek dopuszczenia studenta/doktoranta do kolejnych etapów postępowania mającego na celu ukończenie studiów I/II stopnia lub uzyskanie stopnia doktora.

 

► W przypadku prac dyplomowych - licencjackich i magisterskich, od roku akademickiego 2017/2018 procedura antyplagiatowa jest zintegrowana z systemem elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (APD) i przeprowadzana jest przy pomocy Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

- system APD jest połączony z centralnym Punktem Logowania i jest dostępny pod adresem: https://www.apd.uj.edu.pl

- praca wprowadzona przez studenta do systemu APD jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie OSA;

- w celu zarchiwizowania i sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy OSA pod kątem oryginalności i ewentualnych zapożyczeń należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a. najpóźniej trzy tygodnie przed terminem obrony Promotor zgłasza pisemnie (mailowo) do sekretariatu studiów temat pracy (wraz z nazwiskiem studenta, Recenzenta i Przewodniczącego komisji), który zostanie wpisany do USOSa przez pracownika sekretariatu w celu umożliwienia archiwizacji pracy przez studenta w systemie APD;

b. praca powinna zostać wgrana przez studenta do systemu APD minimum 14 dni przed terminem obrony, jednak nie później niż 14 dni przed końcem  ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów (sposób zamieszczenia pracy w systemie APD określają odrębne zasady: https://www.apd.uj.edu.pl);

c. system APD automatycznie przekazuje pracę do kontroli antyplagiatowej przez system OSA;

d. system OSA przesyła drogą elektroniczną (na adres w domenie uj.edu.pl) wynik weryfikacji do Promotora;

e. Promotor po zapoznaniu się z raportem dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli praca nie budzi zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie APD i podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do oceny Recenzentów. Następnie drukuje raport z weryfikacji oryginalności pracy, podpisuje go i składa w sekretariacie studiów;

f. po akceptacji pracy przez Promotora w systemie APD student drukuje pracę (plik PDF będzie już opatrzony numerem kontrolnym) i wydrukowane egzemplarze przekazuje Promotorowi oraz Recenzentowi do recenzji;

g. Recenzenci uzupełniają formularz recenzji w systemie APD najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz recenzji składają w sekretariacie studiów;

h. w przypadku, gdy oryginalnośc pracy budzi wątpliwości, Promotor w prozumieniu z Dziekanem oraz Dyrektorem Instytutu informuje o tym Rektora UJ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczone będą wyłącznie prace zatwierdzone przez Promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status "5-praca gotowa do obrony".

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku PDF zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej dalsza edycja jest niemożliwa.

Szczegółowy opis całej procedury reguluje Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 r. -> pobierz plik

Więcej informacji na temat Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA): https://www.osa.uj.edu.pl/home

 

► W przypadku prac doktorskich obowiązuje procedura antyplagiatowa przeprowadzana przy pomocy systemu plagiat.pl, w związku z czym doktoranci przygotowujący się do złożenia pracy doktorskiej proszeni są o bezpośredni kontakt z p. Joanną Karbowniczek, pok. 08.