Procedura antyplagiatowa

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 17 kwietnia 2014 oraz uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 8 maja 2014 wprowadzony został obowiązek przeprowadzenia procedury antyplagiatowej dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich realizowanych w Instytucie Pedagogiki.

- procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich powstających w Instytucie Pedagogiki, a pozytywny wynik kontroli oryginalności pracy stanowi warunek dopuszczenia studenta/doktoranta do kolejnych etapów postępowania mającego na celu ukończenie studiów I/II stopnia lub uzyskanie stopnia doktora.

 

► W przypadku prac dyplomowych - licencjackich i magisterskich, od roku akademickiego 2018/2019 procedura antyplagiatowa jest zintegrowana z internetowym systemem Archiwum Prac (AP) i przeprowadzana jest przy pomocy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

- system AP jest połączony z centralnym Punktem Logowania i jest dostępny pod adresem: https://www.ap.uj.edu.pl

- praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA;

- w celu zarchiwizowania i sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA pod kątem oryginalności i ewentualnych zapożyczeń należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a. najpóźniej trzy tygodnie przed terminem obrony student zgłasza pisemnie (mailowo) do sekretariatu studiów temat pracy (wraz z nazwiskiem Promotora, Recenzenta i Przewodniczącego komisji), który zostanie wpisany do USOSa przez pracownika sekretariatu w celu umożliwienia archiwizacji pracy przez studenta w systemie AP;

b. praca powinna zostać wgrana przez studenta do systemu AP minimum 14 dni przed terminem obrony, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów (sposób zamieszczenia pracy w systemie AP określają odrębne zasady: https://www.ap.uj.edu.pl);

c. system AP automatycznie przekazuje pracę do kontroli antyplagiatowej przez system JSA;

d. system JSA przesyła drogą elektroniczną (na adres mailowy w domenie uj.edu.pl) wynik weryfikacji do Promotora;

e. Promotor po zapoznaniu się z raportem dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli praca nie budzi zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP i podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do oceny Recenzentów. Następnie drukuje raport z weryfikacji oryginalności pracy, podpisuje go i składa w sekretariacie studiów;

f. po akceptacji pracy przez Promotora w systemie AP student drukuje pracę (plik PDF będzie już opatrzony numerem kontrolnym) i wydrukowane egzemplarze przekazuje Promotorowi oraz Recenzentowi do recenzji;

g. Recenzenci uzupełniają formularz recenzji w systemie AP najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz recenzji składają w sekretariacie studiów;

h. w przypadku, gdy oryginalnośc pracy budzi wątpliwości, Promotor w prozumieniu z Dziekanem oraz Dyrektorem Instytutu informuje o tym Rektora UJ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do egzaminu dyplomowego dopuszczone będą wyłącznie prace zatwierdzone przez Promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status "5-praca gotowa do obrony".

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku PDF zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej dalsza edycja jest niemożliwa.

 

Szczegółowy opis całej procedury reguluje Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku.

Więcej informacji na temat Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA): https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

Proces obsługi systemów AP i JSA wyjaśniony jest pod następującym adresem: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

 

► W przypadku prac doktorskich obowiązuje procedura antyplagiatowa przeprowadzana przy pomocy systemu plagiat.pl, w związku z czym doktoranci przygotowujący się do złożenia pracy doktorskiej proszeni są o bezpośredni kontakt z p. Joanną Adamczyk, pok. 08.