Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Pracownia Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych

dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ - kierownik Pracowni

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

dr Sylwia Opozda-Suder

1. Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych w zakresie metodologii badań społecznych i analizy danych ujmowanych z perspektywy podejścia ilościowego i jakościowego.

2. Pracownia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  • rozwijanie, w oparciu o współczesne trendy, metodologii badań ilościowych i jakościowych w zakresie pedagogiki i innych nauk społecznych;
  • wdrażanie zaawansowanych metod analizy danych w odniesieniu do danych ilościowych (modele wielowymiarowe, modele cech latentnych, w tym modelowanie danych wzdłużnych), danych jakościowych (wspomagana komputerowo analiza danych tekstowych i wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej analizy dyskursu, analizy narracyjnej, badań etnograficznych i netnograficznych, metodologii teorii ugruntowanej) oraz danych mieszanych (korzyści i ograniczenia związane ze stosowaniem mieszanych metod analizy oraz mieszanych źródeł danych w jednym procesie badawczym);
  • prowadzenie działalności nakierowanej na poszukiwanie trafnych i rzetelnych sposobów pomiaru w obszarze nauk społecznych, w tym opracowywanie nowych i adaptacja uznanych w środowisku naukowym narzędzi badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod psychometrycznych (w tym np. IRT – Item Response Theory);
  • interdyscyplinarną i transdyscyplinarną działalność badawczą odnoszącą się do takich obszarów problemowych jak: przebieg procesów edukacji, wychowania i socjalizacji ujmowanych z perspektywy kluczowych (aktualizujących się) wyzwań współczesności; diagnoza i uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, szczególnie z grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie; ocena skuteczności różnego rodzaju praktyk wychowawczych i edukacyjnych.

Monografie (od 2015 roku):

1. Wysocka, E., Ostafińska-Molik, B., Grygiel, P., Żółtak, T., Charzyńska, E., & Góźdź, J. (2021). Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA): podręcznik do cyfrowych narzędzi diagnostycznych (p. 380). Diagmatic.

2. Wysocka, E., Ostafińska-Molik, B., Grygiel, P., Żółtak, T., & Łosiak-Pilch, J. (2021). Bateria Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS): podręcznik do cyfrowych narzędzi diagnostycznych (p. 578). Diagmatic.

3. Michel, M. (2020). Pałacowe dzieci: rzecz o pedagogii Stanisława Jedlewskiego na podstawie funkcjonowania Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach w latach 1946-1950 (p. 500, [1] s.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Wojciechowski, F., Opozda-Suder, S. (2017). Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych: wybrane problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

5. Michel, M. (2016). Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej: perspektywa resocjalizacyjna (p. 504). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły (od 2015 roku):

1. Białecka-Pikul, M., Stępień-Nycz, M., Szpak, M., Grygiel, P., Bosacki, S., Devine, R. T., & Hughes, C. (2021). Theory of mind and peer attachment in adolescence. Journal of Research on Adolescence, 31(4), 1202–1217. https://doi.org/10.1111/jora.12630

2. Humenny, G., Grygiel, P., Dolata, R., & Świtaj, P. (2021). Peer network status and depressive symptoms among early adolescents: testing the mediating effects of metaperception and loneliness. School Mental Health, 13(2), 250–265. https://doi.org/10.1007/s12310-020-09409-3

3. Świtaj, P., Grygiel, P., Chrostek, A., & Anczewska, M. (2021). Disentangling the relationships between interpersonal competence, social network, social support and the experience of being stigmatized among people with psychotic disorders: a path modeling approach. Schizophrenia Research, 228, 305–310. https://doi.org/10.1016/j.schres.2020.12.033

4. Opozda-Suder, S., Karteczka-Świętek, K., & Piasecka, M. (2021). Psychometric properties and longitudinal measurement invariance of the drug craving scale: modification of the Polish version of the Penn Alcohol Craving Scale (PACS). PLoS ONE, 16(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256018

5. Opozda-Suder, S., Karteczka-Świętek, K., & Michel, M. (2021). The conformist attitudes scale (SPK-II): latent structure analysis using the bi-factor model. Przegląd Badań Edukacyjnych = Educational Studies Review, 1(32), 229–249. https://doi.org/10.12775/PBE.2021.014

6. Humenny, G., Grygiel, P., & Dolata, R. (2020). Loneliness, metaperception and peer network position among early adolescents. Przegląd Badań Edukacyjnych = Educational Studies Review, 1(30), 27–43. https://doi.org/10.12775/PBE.2020.002

7. Smogorzewska, J., Szumski, G., & Grygiel, P. (2020). Theory of mind goes to school : does educational environment influence the development of theory of mind in middle childhood? PLoS ONE, 15(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237524

8. Szumski, G., Smogorzewska, J., & Grygiel, P. (2020). Attitudes of students toward people with disabilities, moral identity and inclusive education : a two-level analysis. Research in Developmental Disabilities, 102. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103685

9. Michel, M. (2020). Geneza humanistycznej pedagogiki resocjalizacyjnej w myśli Stanisława Jedlewskiego na podstawie funkcjonowania Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego w Krzeszowicach. Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Oddział W Krakowie, 18/19, 15–29.

10. Michel, M. (2020). Stanisław Jedlewski’s system of education and system of youth social rehabilitation on the grounds of chosen works analysis. Polska Myśl Pedagogiczna, 6(6), 147–165. https://doi.org/10.4467/24504564PMP.20.009.12243

11. Michel, M. (2020). The returns of Polish children from German Lands and scouting activity at the Transitional Center in Munich: the Polish West State Banner estabilshed by Władysław Śmiałek and its role in simplifying the fate of Polish war orphans. In J. Kostkiewicz (Ed.), Crime without punishment... : the extermination and suffering of Polish children during the German Occupation 1939-1945 (pp. 257–270). Jagiellonian University Press.

12. Gaweł, A., & Opozda-Suder, S. (2020). W poszukiwaniu wzorców i wyznaczników jakości życia osób z niepełnoprawnością intelektualną: przegląd ujęć teoretycznych i wybranych badań empirycznych. Niepełnosprawność, 38, 205–226. https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc38.pdf

13. Opozda-Suder, S., & Ostafińska-Molik, B. (2020). Aksjologiczny kontekst procesu dewiacji zachowania u dorastających. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 39(4), 117–137. https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/9989

14. Smogorzewska, J., Szumski, G., & Grygiel, P. (2019). The children’s social understanding scale: An advanced analysis of a parent-report measure for assessing theory of mind in polish children with and without disabilities. Developmental Psychology, 55(4), 835-845. https://doi.org/10.1037/dev0000673

15. Grygiel, P., Humenny, G., & Rebisz, S. (2019). Using the de Jong Gierveld loneliness scale with early adolescents: Factor structure, reliability, stability, and external validity. Assessment, 26(2), 151–165. https://doi.org/10.1177/1073191116682298

16. Smogorzewska, J., Szumski, G., & Grygiel, P. (2019). Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(5), 1241–1254. https://doi.org/10.1111/jar.12616

17. Michel, M. (2019). Aktywność gangów młodzieżowych w kontekście zjawiska radykalizacji: polskie realia w świetle badań własnych. Probacja, 1, 47–74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3347

18. Michel, M. (2019). Prawo do miasta i zarządzanie miejskimi przestrzeniami przez nieformalne grupy i gangi młodzieżowe w świetle koncepcji reżimów miejskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 32(3), 181–195. https://doi.org/10.17951/j.2019.32.3.181-195

19. Michel, M., & Moksa, I. (2019). Dualizm systemu norm i wartości na przykładzie rozumienia pojęcia patriotyzmu przez pseudokibiców oraz przejawów radykalizacji zachowań. Nauki O Wychowaniu, 2(9), 157–175. https://doi.org/10.18778/2450-4491.09.11

20. Michel, M., & Opozda-Suder, S. (2019). Konformizm jako mechanizm wpływający na procesy relacyjne i adaptacyjne w grupie rówieśniczej: analiza porównawcza wśród dostosowanych i niedostosowanych społecznie adolescentów - pełno- i niepełnosprawnych intelektualnie. Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation, 18, 129–148. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.08

21. Świtaj, P., Grygiel, P., Chrostek, A., Wciórka, J., & Anczewska, M. (2018). Investigating the roles of loneliness and clinician- and self-rated depressive symptoms in predicting the subjective quality of life among people with psychosis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 53(2), 183–193. https://doi.org/10.1007/s00127-017-1470-1

22. Michel, M. (2018). Etnometodologie przestrzeni wykluczonych: kategoria ulicy w kontekście studiów miejskich na gruncie pedagogiki. Jakościowe Badania Pedagogiczne, 3(1), 26–50. https://wnus.edu.pl/jbp/pl/issue/968/article/15750/

23. Grygiel, P. (2017). The dynamics of perception of social integration in primary school. The latent growth curve model. Edukacja. An interdisciplinary approach, (5), 129–145. https://doi.org/10.24131/3724.170509\

24. Grygiel, P., & Humenny, G. (2017). Związki heterofilii płciowej z pozycją socjometryczną i cechami sieci rówieśniczej w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Edukacja, 3(142), 37–51. https://doi.org/10.24131/3724.170303

25. McKay, A. S., Grygiel, P., & Karwowski, M. (2017). Connected to Create: A Social Network Analysis of Friendship Ties and Creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 11(3), 284–294. https://doi.org/10.1037/aca0000117

26. Rębisz, S., Grygiel, P., Humenny, G., & Świtaj, P. (2017). Discrimination, peer network and loneliness as predictors of satisfaction with studying abroad: The Case case of Ukrainian students in Poland. Szellem És Tudomány : A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének Folyóirata, 8(1-2), 165-192.

27. Skórska, P., Świst, K., Grygiel, P., Humenny, G., Modzelewski, M., & Dolata, R. (2017). Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewczynek i chłopców z języka polskiego? Edukacja, 3(142), 52–69. https://doi.org/10.24131/3724.170304

28. Skórska, P., Świst, K., Grygiel, P., Humenny, G., Modzelewski, M., & Dolata, R. (2017). Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewczynek i chłopców z języka polskiego? Edukacja, 3(142), 52–69. https://doi.org/10.24131/3724.170304

29. Michel, M. (2017). Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej: nurt “nowej resocjalizacji.” Polska Myśl Pedagogiczna, 3(3), 95–110. https://doi.org/10.4467/24504564PMP.17.006.7029

30. Grygiel, P. (2016). Dynamika poczucia integracji z rówieśnikami w klasach 3–6 szkoły podstawowej. Model latentnych krzywych rozwojowych. Edukacja, 3(138), 57–74.

31. Grygiel, P. (2016). Test podłużnej niezmienności modelu podwójnego czynnika na przykładzie Kwestionariusza poczucia integracji rówieśniczej. Edukacja, 2(137), 79–99.

32. Chrostek, A., Grygiel, P., Anczewska, M., Wciórka, J., & Świtaj, P. (2016). The intensity and correlates of the feelings of loneliness in people with psychosis. Comprehensive Psychiatry, 70, 190–199. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2016.07.015

33. Michel, M. (2016). [Review of Stawanie się recydywistą: kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, R. Szczepanik]. Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation, 11, 237–239. http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/19/36 (Original work published 2015)

34. Opozda-Suder, S., Wojciechowski, F. (2016). Społeczne konsekwencje niepełnosprawności – między wykluczeniem a partycypacją. Zeszyty Pracy Socjalnej, 21, 2, 49–65.

35. Michel, M. (2015). Społeczne usytuowanie pedagoga resocjalizacyjnego w terenowych badaniach jakościowych : dylematy metodologiczne i etyczne badacza w “trudnym terenie.” Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation, 10, 165–179. http://libcom.linuxpl.info/resocjalizacja/ archiwum/wp-content/dokumenty/streszczenia/RP%2010%20(2015)%20165-179.pdf

  • Projekt badawczy NCN – OPUS 14, kierownik dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ - Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji; numer grantu: 2017/27/B/HS6/00850
  • Projekt badawczy NCN – MINITURA 3, kierownik dr Sylwia Opozda-Suder - Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających – opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych; numer grantu: 2019/03/X/HS6/00273

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 16

tel. 12 622 39 26