Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Piasecka

Kontakt
malgorzata.piasecka@uj.edu.pl

Wykształcenie

 • 2008–2014 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia doktoranckie
 • Tytuł rozprawy doktorskiej: „Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od środków psychoaktywnych”
 • 2006–2008 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (studia magisterskie), kierunek: pedagogika, specjalność:  pedagogika resocjalizacyjna
 • 2003–2006 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (studia licencjackie), kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • profilaktyka oraz terapia uzależnień chemicznych i behawioralnych

Projekty badawcze

 • Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących - kierownik projektu (okres realizacji: 02.01.2018-31.12.2018)
   

Czynny udział w konferencjach naukowych

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną" Tarnobrzeg 23-24 listopada 2010 r., tytuł referatu: „Środowiskowe uwarunkowania jakości życia młodzieży z rodzin patologicznych”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel Szkoły Twórczej – rzecz o Henryku Rowidzie” Kraków 26-27 maja 2011 r., tytuł referatu: „Dialog Nauczyciel – Uczeń w oparciu o podejście motywujące”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młode pokolenie – sprawcy i ofiary przemocy” Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Zakład Poprawczy w Szubinie, 22-23.10.2009 r., tytuł referatu: „Ofiary przemocy a zażywanie środków psychoaktywnych”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profilaktyka czy resocjalizacja – między teorią a praktyką”, Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie, 10.06.2010 r., tytuł referatu: „”Ludzie z kryjówek” – filozoficzne ujęcie wolności i zniewolenia w kontekście zażywania środków psychoaktywnych”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne oblicza patologii społecznych" Radom 4 grudnia 2010 r., tytuł referatu: „Podejście motywujące w pracy z osobami uzależnionymi”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tożsamość grupowa dewiantów a reintegracja społeczna” Busko-Zdrój 6-7 kwietnia 2011 r., tytuł referatu: „Programy postrehabilitacyjne dla osób uzależnionych jako forma działań realizowanych w ramach profilaktyki wskazującej”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny nauczyciel – ideał i rzeczywistość” Katowice 30-31 maja 2011 r., tytuł referatu: „Cechy i umiejętności skutecznego wychowawcy nieletnich niedostosowanych społecznie”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym” Kraków, 26 - 27. 09. 2011r., tytuł referatu: „Odporność psychiczna jako czynnik ograniczający działanie niekorzystnych uwarunkowań środowiskowych”
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel i uczeń we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Profilaktyka, diagnoza,terapia, Bielsko – Biała 27 – 28.03. 2014 r., tytuł referatu: „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w świetle koncepcji resilience”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania profilaktyki szkolnej” Kraków, 06.06.2014 r., tytuł referatu: „Intencjonalne ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od środków psychoaktywnych”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne- wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne”; Kielce 17.04.2015 r., tytuł referatu: „Seksting – nowa moda czy nowa patologia?”.
 • I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Problematyka osób wykluczonych społecznie i formy niesienia im pomocy”,  „Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia”, Kraków, 13.05.2015 r., tytuł referatu: „Dzieci ulicy jako grupa podwyższonego ryzyka sięgania po środki psychoaktywne”.
 • XVIII Międzynarodowa  Konferencja Naukowa SOCIALIA 2015 „Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti“ Uniwersytet Hradec Kralove Czechy, 5-6.11.2015 r., tytuł referatu: „Rola pedagoga społecznego w kontekście pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi sięgającymi po środki psychoaktywne”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy”; Warszawa 10.03.2016r., tytuł referatu: „Programy wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu oraz programy dla patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin”.
 • Konferencja Naukowa „W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja młodocianych i nieletnich”; Kraków 12.04.2016 r., tytuł referatu: „terapia osób uzależnionych sądowo zobowiązanych do leczenia”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja na rozdrożu? Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”, Opole 14 – 15.04.2016 r., tytuł referatu: „Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez młodzież”.

Wykaz ważniejszych publikacji

 • Piasecka M. (2010) Przemoc wobec dziecka determinantą zażywania w przyszłości środków psychoaktywnych, [w:] Sołtysiak T., Nowakowska A. (red.) Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy? Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Piasecka M. (2011) „Ludzie z kryjówek” –wolność i zniewolenie w kontekście zażywania środków psychoaktywnych [w:] Krukowski J (red.) Profilaktyka czy resocjalizacja – między teorią a praktyką, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów
 • Piasecka M. (2011) Podejście motywujące w pracy z osobami uzależnionymi [w:] Bębas S. (red.) Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomu, Radom
 • Piasecka M. (2011) Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości w terapii uzależnień [w:] Sieradzan J. (red.) Narcyzm. Jednostka – społeczeństwo –kultura, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
 • Piasecka M. (2012) Odporność psychiczna jako czynnik ograniczający działanie niekorzystnych uwarunkowań środowiskowych u młodzieży narażonej na ryzyko uzależnienia, [w:] Urban B., Konopczyński M. (red.) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prowadzone przedmioty

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży