Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ - kierownik Zakładu

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji powstał w grudniu 1990 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ. Jego początki sięgają lat 70.. XX wieku, kiedy to z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Konopnickiego w ramach Zakładu Teorii Wychowania funkcjonował Zespół Naukowo - Badawczy w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Na zdjęciu profesor dokror habilitowany Bronisław Urban.Pierwszym kierownikiem zakładu był prof. dr hab. Bronisław Urban kontynuator myśli Jana Konopnickiego, pierwszy przewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Założyciel zakładu położył szczególne zasługi w badaniu zjawiska społecznego niedostosowania oraz rozwijaniu instrumentarium diagnostycznego do pomiaru zaburzeń w zachowaniu młodzieży.

Po śmierci profesora Bronisława Urbana w lutym 2014 roku, kierownictwo zakładu objął Jego uczeń - dr hab. Mariusz Sztuka. W swym obecnym kształcie zakład jest zorientowany na prowadzenie badań stanowiących podstawę oferty kierowanej pod adresem praktyki społecznej realizowanej przez podmioty administracji szczebla centralnego i lokalnego. 

Baza usług badawczych - pobierz

  • ograniczanie przestępczości powrotnej za pomocą interwencji resocjalizacyjnej - zarządzanie ryzykiem recydywy
  • dyskryminacja i wykluczenie społeczne
  • konflikty międzykulturowe - problematyka społeczności romskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych
  • sytuacyjne czynniki bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej - monitoring wizyjny
  • profilaktyka uzależnień od substancji, profilaktyka uzależnień behawioralnych (hazard)
  • resocjalizacja oparta na faktach – evidence-based rehabilitation
  • przemoc i cierpienie w perspektywie psychologii kulturowej
     

Baza zespołów badawczych UJ - pobierz

Justyna Kusztal, Małgorzata Piasecka (współaut.). Wzmacnianie współpracy podmiotów edukacji w zakresie profilaktyki szkolnej. Kraków 2021.

Justyna Kusztal, Małgorzata Piasecka (współaut.). Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych. Kraków 2021.

Lucas B. Mazur, M. Sztuka. Hidden harmony. Converging interests in the development of prison reform. “Theoretical Criminology” 2021. 25(1).

Lucas B. Mazur. Where the violence happened matters. Geopolitical framing and assessments of collective responsibility for historical violence. “Political Geography” 2021. 85.

Łukasz Szwejka (współaut.). Między wspólnotą a wyobcowaniem. Człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny. Kraków 2021.

Jacek Bylica. Cygańska rapsodia. Transkulturowe studium rzeczywistości społecznej andrychowskich Romów – konteksty pedagogiczne. Kraków 2019.

Justyna Kusztal. Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Kraków 2018.

Lucas B. Mazur. Searching for the sense of suffering. Looking through the lens of enchanted and disenchanted worldviews. In S. G. Brown & L. Tateo (eds.). The method of imagination. Charlotte 2018.

Lucas B. Mazur. Essentialist thinking underlying definitions of genocide. “Genocide Studies International” 2017. 11(1).

Anna Dąbrowska. Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia. Warszawa 2016.

Anna Dąbrowska. Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy  edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi. Warszawa 2014.

Anna Dąbrowska (współred.). Innowacje w resocjalizacji. Warszawa 2014.

Mariusz Sztuka. Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków 2013.

Bronisław Urban. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa 2012.

Mariusz Sztuka (współred.). Resocjalizacja wobec tajemnicy zła. Kraków 2010.

Bylica Jacek. Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień. Kraków 2010.

Bronisław Urban (współred.). Resocjalizacja. Warszawa 2007.

Bronisław Urban. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000.

Bronisław Urban. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 2000.

Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Cross-Cultural Competence in Social Preventive and Rehabilitative Work

Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z309/17-00

Logo ZintegrUJ Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Wydanie publikacji dotyczącej problematyki uzależnienia od hazardu adresowanej do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów, uzależnień, lekarzy

Umowa nr 233/HE/2021 (okres realizacji: 04.05.2021-31.12.2021)

Logo Ministerstwa Zdrowia Logo Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

Aplikacja mobilna - kompleksowy system zarządzania zmianą u osób z zaburzeniami uprawiania hazardu

 

 

Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących

Umowa nr 140/W/H4/2018 z dnia 2018-01-02

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia

Logo Ministerstwa Zdrowia            Logo Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

Przyszłość Bez Krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej

Projekt objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości (BM-I-0742-105/15/2)
 

Logo Ministra Sprawiedliwości               Logo Przyszłość bez Krat

 

Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków

Umowa nr 4/GA/2016 (okres realizacji: 17.10.2016-12.12.2016) i 2/GA/2017 (okres realizacji: 10.01.2017-06.03.2017r.)
 

Logo Ministerstwa Zdrowia             Logo Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H)

Umowa nr 22/HM/2017 (okres realizacji: 2017-2018)

Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia

Logo Ministerstwa Zdrowia        Logo Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 18

tel. 12 622 39 28