dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

e-mail: krystyna.ablewicz@uj.edu.pl

 

Publikacje:

Książki:

1. Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Wydawnictwo UJ, Kraków 1994
2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

Artykuły:

1. Wychowanie jako sztuka,  [w:] Materiały z polsko-niemieckiego Sympozjum: Ästhetische Erziehung,  Sozialpädagogik Fachhochschule Düsseldorf - Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1987
2. Refleksja nad dwoma zasadniczymi wymiarami pracy w kontekście pracy kulturalno-oświatowej,  [w:] Materiały z Konferencji Naukowej “Zaklad pracy jako środowisko społeczno-kulturalne”, Uniwersytet Warszawski-COMUK, Warszawa 1988
3. Anwesenheit des Leidens im Leben des Kindes, “Rassegna di Pedagogia”, Padwa 1990, nr 3-4
4. Szacunek - zapoznany warunek pracy pedagogicznej, [w:] Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, red. F.Adamski, Kraków 1990
5. U źródeł odpowiedzialności wychowawcy, “Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, 1992, s.35-43
6. Doświadczenie naturalne podstawą pedagogiki ‘per se’, [w:] Poza kryzysem tożsamości - w kierunku pedagogiki personalistycznej, red.F.Adamski, Kraków 1993
7. Swoistość odpowiedzialności wychowawcy,  [w:] Pomiędzy wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka w edukacji, red. nauk. J.Grochulska, M.Kawka, W.Went, Kraków 1995
8. Wczucie i rozumienie w analizie sytuacji wychowawczej, “Zeszyty Naukowe UJ - Prace Pedagogiczne”, Z. 22, 1995
9. Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja - na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka, “Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, 1995, 63-73
10. Teksty Janusza Korczaka źródłem refleksji pedagogicznej, “Hejnał Oświatowy”, nr 3, 1995, s. 19-21
11. Pedagog kultury, jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej (aspekt metodologiczny),  [w:] Demokracja a Oświata, Kształcenie i Wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. H.Kwiatkowska, Z.Kwieciński,  Toruń 1996
12. Cierpienie warunkiem wzrostu? - rozważania nad sensem bolesności życia w wymiarze pedagogicznym, “Zeszyty Naukowe UJ-Prace Pedagogiczne”, Z. 25, 1996, 51-66
13. Doświadczanie i urzeczywistnianie wartości w wychowaniu, [w:] Pedagogika ogólna - Problemy aksjologiczne, red. T.Kukołowicz, M.Nowak, Lublin 1997
14. Język potoczny jako warunek dialogu edukacyjnego - w poszukiwaniu języka pedagogiki, “Edukacja”, nr 3, 1997
15. Idealny obserwator badaczem sytuacji wychowawczej, [w:] Horyzonty pedagogicznej wyobraźni, red. J. Kędzierska, K. Polak, Kraków 1998, 185-194
16. Język pedagogiki czy nauczycieli?, “Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja”, nr 3, 1998, s. 39-46
17. Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998
18. Metodologiczny aspekt kompetencji nauczyciela etyki, [w:] Tradycja i wyzwania, red. K.Pacławska, Kraków 1998
19. Janusza Korczaka personalizm ponadwyznaniowy, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F.Adamski, Kraków 1999, s. 223-227
20. Wiedza pedagogiczna w perspektywie fenomenologicznej, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki, red. J.Gnitecki, S.Palka, Poznań 1999
21. Pedagog kultury, jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej (aspekt metodologiczny), “Edukacja”, nr 3, 1999
22. Władysława Cichonia myślenie o pedagogice,  [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filozoficznego. W 600 - lecie odnowienia Akademii Krakowskiej, red. J.Miklaszewska, J.  Mizera, Kraków 2000
23. Janusz Korczak - wolność - wychowanie, [w:] Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej, red. J. Danilewska, Kraków 2001
24. Aktualność myśli pedagogicznej Władysława Cichonia, [w:] Myśl pedagogiczna przełomu wieków, red. T. Aleksander, Kraków 2001
25. Pedagogika antropologiczna, czyli pytania spoza alternatywy, [w]: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001, s. 47-56
26. Człowiek, jako metodologiczny problem pedagogiki, “Horyzonty Wychowania”, nr 1, 2002
27. Pedagogiczna antropologia - geneza, interpretacje, perspektywy, [w:] Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym świecie, red. J.Gnitecki, Olsztyn-Poznań 2002
28. Myśleć... sercem, “Hejnał Oświatowy” nr 2, 2002
29. Szacunek, jako warunek wychowania - między respektem a tolerancją, “Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, 2002
30. W kontekście wychowania rozważań kilka o rodzinie, domu, przyjaźni i duchu świętym. “Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, 2003
31. Codzienność i fenomenologia - metodologiczne uwagi pedagoga, [w:] Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. S. Palka, Wyd. UJ 2004
32. Szkoła, jako antropologiczne zadanie człowieka, [w:] Edukacja kulturalna w szkole, red. K. Polak, Wyd. UJ, Kraków 2004
33. Wartości paidei – o co walczyć w XXI wieku?, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”, Oddział w Krakowie, nr 6, 2005
34. Zur Erkenntnis erzieherischer Sachverhalte,  [w:] Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung für Europa, hrg. von D.  Schulz, A. Krüze, W. Lippke, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2005
35. Metodologiczne horyzonty sytuacji wychowawczej, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 1 (1) 2005
36. Pedagogika antropologiczna – opracowanie hasła [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 2005
37. Opisowy czy misyjny charakter pedagogiki ogólnej? [w:] Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych, red. T. Hejnicka-Bezwińska, R Leppert, Bydgoszcz 2005
38. Miejsce badań fenomenologicznych w poznawaniu sytuacji wychowawczych [w:]  Metodologia badań pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków 2006
39. (Nie)obecność Ducha w wychowaniu człowieka. Z filozofii kultury Bogdana Nawroczyńskiego, „Horyzonty Wychowania”, 6/2007 (11)
40. Antropologiczna podstawa wychowania, czyli sytuacja wychowawcza, jako szczególne spotkanie dwóch osób (2) [w:] Pedagogika wiary, red. nauk. A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Kraków 2007
41. Auf der Suche nach dem pädagogischen Universum Europa [w:] Sprachen - und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften,  A.Kruze, I.Mortag, D.Schulz (Hg.), Leipziger Universitätsverlag, 2007
42. Metoda fenomenologiczna a tożsamość nauczyciela [w:] Nauczyciel-tożsamość- rozwój, Kraków 2007, Wyd. Nauk. AP
43. Zapoznana wartość wspólnoty akademickiej [w:] Uniwersytet i wartości, red. nauk. J. Kostkiewicz, Kraków 2007
44. Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury [w:] Multikulturna Výchova, red. Naděžda Pelcová a kol., Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2007
45. O wędrówkach Donga, czyli w poszukiwaniu sensu pedagogicznego buntu (pedagogicznych kontestacji) [w:] Narracja – krytyka – zmiana, red. E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wrocław 2007
46. Badania fenomenologiczne w pedagogice: istota czy jakość? [w:] Edukacja, moralność, sfera publiczna, red. J. Rutkowiak, D.Kubinowski, M. Nowak, Lublin 2007
47. Sztuka studiowania, czyli o szacunku dla cudzych myśli [w:] Studenci we wspólnocie akademickiej, red. nauk. Danuta Skulicz, WUJ, Kraków 2007
48. Badania fenomenologiczne w pedagogice: istota czy jakość?(2) [w:] Literatura – człowiek – wartość, red. D. P. Klimczak, A. Sojka, Kraków 2007
49. Potencjał badawczy antropologii pedagogicznej - przedmioty i konteksty badań [w:] Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, red. nauk. K. Rubacha, Kraków 2008
50. Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury (2) [w:] Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red.  K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008
51. Bolesność życia, a dojrzewanie człowieka – aspekty aksjologiczne, „Dydaktyka literatury”, Leszno 2008
52. U progu pedagogicznego dialogu, „Hejnał Pedagogiczny”, 2/80 2009

 

Prowadzone przedmioty:

wprowadzenie do pedagogiki, pedagogika ogólna, seminaria dyplomowe: licencjackie i magisterskie, współczesne systemy pedagogiczne, opcja badawcza,  lektorium