Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ

dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ

Kontakt
krystyna.ablewicz@uj.edu.pl

Publikacje

Monografie

 1. Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Wydawnictwo UJ, Kraków 1994
 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

Artykuły

 1. Wychowanie jako sztuka,  [w:] Materiały z polsko-niemieckiego Sympozjum: Ästhetische Erziehung,  Sozialpädagogik Fachhochschule Düsseldorf - Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1987
 2. Refleksja nad dwoma zasadniczymi wymiarami pracy w kontekście pracy kulturalno-oświatowej,  [w:] Materiały z Konferencji Naukowej “Zaklad pracy jako środowisko społeczno-kulturalne”, Uniwersytet Warszawski-COMUK, Warszawa 1988
 3. Anwesenheit des Leidens im Leben des Kindes, “Rassegna di Pedagogia”, Padwa 1990, nr 3-4
 4. Szacunek - zapoznany warunek pracy pedagogicznej, [w:] Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, red. F.Adamski, Kraków 1990
 5. U źródeł odpowiedzialności wychowawcy, “Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, 1992, s.35-43
 6. Doświadczenie naturalne podstawą pedagogiki ‘per se’, [w:] Poza kryzysem tożsamości - w kierunku pedagogiki personalistycznej, red.F.Adamski, Kraków 1993
 7. Swoistość odpowiedzialności wychowawcy,  [w:] Pomiędzy wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka w edukacji, red. nauk. J.Grochulska, M.Kawka, W.Went, Kraków 1995
 8. Wczucie i rozumienie w analizie sytuacji wychowawczej, “Zeszyty Naukowe UJ - Prace Pedagogiczne”, Z. 22, 1995
 9. Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja - na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka, “Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, 1995, 63-73
 10. Teksty Janusza Korczaka źródłem refleksji pedagogicznej, “Hejnał Oświatowy”, nr 3, 1995, s. 19-21
 11. Pedagog kultury, jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej (aspekt metodologiczny),  [w:] Demokracja a Oświata, Kształcenie i Wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. H.Kwiatkowska, Z.Kwieciński,  Toruń 1996
 12. Cierpienie warunkiem wzrostu? - rozważania nad sensem bolesności życia w wymiarze pedagogicznym, “Zeszyty Naukowe UJ-Prace Pedagogiczne”, Z. 25, 1996, 51-66
 13. Doświadczanie i urzeczywistnianie wartości w wychowaniu, [w:] Pedagogika ogólna - Problemy aksjologiczne, red. T.Kukołowicz, M.Nowak, Lublin 1997
 14. Język potoczny jako warunek dialogu edukacyjnego - w poszukiwaniu języka pedagogiki, “Edukacja”, nr 3, 1997
 15. Idealny obserwator badaczem sytuacji wychowawczej, [w:] Horyzonty pedagogicznej wyobraźni, red. J. Kędzierska, K. Polak, Kraków 1998, 185-194
 16. Język pedagogiki czy nauczycieli?, “Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja”, nr 3, 1998, s. 39-46
 17. Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998
 18. Metodologiczny aspekt kompetencji nauczyciela etyki, [w:] Tradycja i wyzwania, red. K.Pacławska, Kraków 1998
 19. Janusza Korczaka personalizm ponadwyznaniowy, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F.Adamski, Kraków 1999, s. 223-227
 20. Wiedza pedagogiczna w perspektywie fenomenologicznej, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki, red. J.Gnitecki, S.Palka, Poznań 1999
 21. Pedagog kultury, jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej (aspekt metodologiczny), “Edukacja”, nr 3, 1999
 22. Władysława Cichonia myślenie o pedagogice,  [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filozoficznego. W 600 - lecie odnowienia Akademii Krakowskiej, red. J.Miklaszewska, J.  Mizera, Kraków 2000
 23. Janusz Korczak - wolność - wychowanie, [w:] Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej, red. J. Danilewska, Kraków 2001
 24. Aktualność myśli pedagogicznej Władysława Cichonia, [w:] Myśl pedagogiczna przełomu wieków, red. T. Aleksander, Kraków 2001
 25. Pedagogika antropologiczna, czyli pytania spoza alternatywy, [w]: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001, s. 47-56
 26. Człowiek, jako metodologiczny problem pedagogiki, “Horyzonty Wychowania”, nr 1, 2002
 27. Pedagogiczna antropologia - geneza, interpretacje, perspektywy, [w:] Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym świecie, red. J.Gnitecki, Olsztyn-Poznań 2002
 28. Myśleć... sercem, “Hejnał Oświatowy” nr 2, 2002
 29. Szacunek, jako warunek wychowania - między respektem a tolerancją, “Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, 2002
 30. W kontekście wychowania rozważań kilka o rodzinie, domu, przyjaźni i duchu świętym. “Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, 2003
 31. Codzienność i fenomenologia - metodologiczne uwagi pedagoga, [w:] Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. S. Palka, Wyd. UJ 2004
 32. Szkoła, jako antropologiczne zadanie człowieka, [w:] Edukacja kulturalna w szkole, red. K. Polak, Wyd. UJ, Kraków 2004
 33. Wartości paidei – o co walczyć w XXI wieku?, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”, Oddział w Krakowie, nr 6, 2005
 34. Zur Erkenntnis erzieherischer Sachverhalte,  [w:] Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung für Europa, hrg. von D.  Schulz, A. Krüze, W. Lippke, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2005
 35. Metodologiczne horyzonty sytuacji wychowawczej, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 1 (1) 2005
 36. Pedagogika antropologiczna – opracowanie hasła [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 2005
 37. Opisowy czy misyjny charakter pedagogiki ogólnej? [w:] Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych, red. T. Hejnicka-Bezwińska, R Leppert, Bydgoszcz 2005
 38. Miejsce badań fenomenologicznych w poznawaniu sytuacji wychowawczych [w:]  Metodologia badań pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków 2006
 39. (Nie)obecność Ducha w wychowaniu człowieka. Z filozofii kultury Bogdana Nawroczyńskiego, „Horyzonty Wychowania”, 6/2007 (11)
 40. Antropologiczna podstawa wychowania, czyli sytuacja wychowawcza, jako szczególne spotkanie dwóch osób (2) [w:] Pedagogika wiary, red. nauk. A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Kraków 2007
 41. Auf der Suche nach dem pädagogischen Universum Europa [w:] Sprachen - und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften,  A.Kruze, I.Mortag, D.Schulz (Hg.), Leipziger Universitätsverlag, 2007
 42. Metoda fenomenologiczna a tożsamość nauczyciela [w:] Nauczyciel-tożsamość- rozwój, Kraków 2007, Wyd. Nauk. AP
 43. Zapoznana wartość wspólnoty akademickiej [w:] Uniwersytet i wartości, red. nauk. J. Kostkiewicz, Kraków 2007
 44. Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury [w:] Multikulturna Výchova, red. Naděžda Pelcová a kol., Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2007
 45. O wędrówkach Donga, czyli w poszukiwaniu sensu pedagogicznego buntu (pedagogicznych kontestacji) [w:] Narracja – krytyka – zmiana, red. E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wrocław 2007
 46. Badania fenomenologiczne w pedagogice: istota czy jakość? [w:] Edukacja, moralność, sfera publiczna, red. J. Rutkowiak, D.Kubinowski, M. Nowak, Lublin 2007
 47. Sztuka studiowania, czyli o szacunku dla cudzych myśli [w:] Studenci we wspólnocie akademickiej, red. nauk. Danuta Skulicz, WUJ, Kraków 2007
 48. Badania fenomenologiczne w pedagogice: istota czy jakość?(2) [w:] Literatura – człowiek – wartość, red. D. P. Klimczak, A. Sojka, Kraków 2007
 49. Potencjał badawczy antropologii pedagogicznej - przedmioty i konteksty badań [w:] Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, red. nauk. K. Rubacha, Kraków 2008
 50. Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury (2) [w:] Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red.  K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008
 51. Bolesność życia, a dojrzewanie człowieka – aspekty aksjologiczne, „Dydaktyka literatury”, Leszno 2008
 52. U progu pedagogicznego dialogu, „Hejnał Pedagogiczny”, 2/80 2009

Prowadzone przedmioty

 • wprowadzenie do pedagogiki,
 • pedagogika ogólna,
 • seminaria dyplomowe: licencjackie i magisterskie,
 • współczesne systemy pedagogiczne,
 • opcja badawcza,
 • lektorium