Pomoc materialna

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Stypendium specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, następnie go wydrukować i złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych lub we właściwym dla wydziału sekretariacie ds. pomocy materialnej. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek o stypendium rektora należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system USOSweb, następnie, w wersji wydrukowanej, w sekretariacie ds. pomocy materialnej na wydziale.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

Zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium ministra można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu 1 roku studiów. Wyjątkiem od tej zasady są studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, którzy mogą ubiegać się o świadczenie, o ile rozpoczęli odbywane studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Domy studenckie

Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca zameldowania na pobyt stały do uczelni. Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich.

Kredyty dla studentów

W okresie od 15 sierpnia do 20 października br. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki

 

Kontakt do koordynatorów pomocy materialnej dla studentów Wydziału Filozoficznego:

Dział Spraw Studenckich

ul. Czapskich 4, pok. 305, 31-110 Kraków

tel. (12) 663 18 80; (12) 663 18 81