Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

Stypendium specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, następnie go wydrukować i złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych lub we właściwym dla wydziału sekretariacie ds. pomocy materialnej. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek o stypendium rektora należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system USOSweb, następnie, w wersji wydrukowanej, w sekretariacie ds. pomocy materialnej na wydziale.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

Zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o stypendium ministra można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu 1 roku studiów. Wyjątkiem od tej zasady są studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, którzy mogą ubiegać się o świadczenie, o ile rozpoczęli odbywane studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Domy studenckie

Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca zameldowania na pobyt stały do uczelni. Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich.

Kredyty dla studentów

W okresie od 15 sierpnia do 20 października br. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki

 

Kontakt do koordynatorów pomocy materialnej dla studentów Wydziału Filozoficznego:

Dział Spraw Studenckich

ul. Czapskich 4, pok. 305, 31-110 Kraków

tel. (12) 663 18 80; (12) 663 18 81