Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok 2024/2025

Instytut Pedagogiki UJ oferuje na rok akademicki 2024/2025 pięć kierunków studiów stacjonarnych:

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się w sposób elektroniczny w systemie IRK: irk.uj.edu.pl

Harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty itp.: rekrutacja.uj.edu.pl

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Od studiów pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) rozpoczyna się edukacja na uniwersytecie – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury.

> PEDAGOGIKA - opis i program studiów

Studia na tym kierunku trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów na podstawie deklaracji studenta oraz średniej ważonej ocen studenta z pierwszego semestru.

Od II roku studiów realizowana może być jedna z dwóch ścieżek:

  • pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz pedagogikę społeczno-opiekuńczą oczami jej absolwenta: Michała Matuszewskiego

 

JEDNOLITE 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się jednolitymi studiami magisterskimi i trwają pięć lat. Również te studia można rozpocząć zaraz po zdaniu matury.

W Instytucie Pedagogiki w takim trybie prowadzone są dwa kierunki:

> PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - opis i program studiów

Program kształcenia ma charakter autorski, bazujący na najnowszych badaniach i koncepcjach kształcenia, zapewnia także pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Zapoznaj się z prezentacją kierunku autorstwa dr hab. Anny Sajdak-Burskiej, prof. UJ

 

> PEDAGOGIKA SPECJALNA - opis i program studiów

Program kierunku "Pedagogika specjalna" w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności podniesienia jakości kształcenia studentów przygotowanych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapoznaj się z prezentacją kierunku autorstwa dr hab. Małgorzaty Michel, prof. UJ

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Aby je podjąć, wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymują tytuł magistra.

Instytut Pedagogiki oferuje dwa kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

> PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - opis i program studiów

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie kwalifikacji pedagoga szkolnego do prowadzenia działalności specjalistycznej, wspierającej wypełnianie zadań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych szkoły.

Uwaga! Od osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia wymagane jest udokumentowanie posiadania przygotowania pedagogicznego.

 

> Nowość! PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ - opis i program studiów

Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej,  umiejscowionej w kontekstach ogólnopedagogicznych, ukierunkowanej na kształtowanie, rozwijanie i rozszerzanie kwalifikacji i kompetencji pedagoga resocjalizacji.


UWAGA!

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się za pośrednictwem konta w systemie IRK: irk.uj.edu.pl

Harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty itp.: rekrutacja.uj.edu.pl