Rekrutacja 2019/2020

Instytut Pedagogiki UJ oferuje w roku akademickim 2019/2020 cztery kierunki studiów:

 

PEDAGOGIKA (studia pierwszego stopnia)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite studia magisterskie)

PEDAGOGIKA (studia drugiego stopnia)

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ (studia drugiego stopnia)

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Od studiów pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) rozpoczyna się edukacja na uniwersytecie – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury.

Studia pierwszego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze studiów na podstawie deklaracji studenta oraz średniej ważonej ocen studenta z pierwszego semestru.

Od II roku studiów realizowana może być jedna z dwóch specjalności:

- animacja społeczno-kulturowa

(pobierz prezentację  i  zobacz plakat)

- pedagogika społeczno-opiekuńcza

 

 

JEDNOLITE 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się jednolitymi studiami magisterskimi i trwają pięć lat. W Instytucie Pedagogiki w takim trybie prowadzony jest kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.

Program kształcenia ma charakter autorski, bazujący na najnowszych badaniach i koncepcjach kształcenia, zapewnia także pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł magistra.

Instytut Pedagogiki oferuje dwa kierunki studiów II stopnia:

 

Kierunek: PEDAGOGIKA

Na tym kierunku można realizować jedną z trzech specjalności.

Wybór specjalności następuje w chwili dokonywania wpisu na studia, decyduje kolejność zgłoszeń do wpisu w sekretariacie Instytutu Pedagogiki:

- animacja społeczno-kulturowa

(pobierz prezentację)

- pedagogika resocjalizacyjna

- pedagogika społeczno-opiekuńcza

 

Kierunek: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie kwalifikacji pedagoga szkolnego do prowadzenia działalności specjalistycznej, wspierającej wypełnianie zadań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych szkoły.

Uwaga! Od osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia wymagane jest udokumentowanie przygotowania pedagogicznego.

 

 

UWAGA!

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się za pośrednictwem konta w systemie ERK:
https://erk.uj.edu.pl/

Terminy rejestracji, wymagane dokumenty, opłaty itp.: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/