Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie pedagogika począwszy od dnia 1 października 2019 r. prowadzi Rada Dyscypliny Pedagogika.

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersyetcie Jagiellońskim

Komunikat nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Zarządzenie nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewód doktorski

Uwaga! Poniższe informacje dotyczą doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r.

Najnowsze regulacje dotyczące przewodów doktorskich - Ustawa z dn. 23 lipca 2023 r.

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 07.10.2019 roku w sprawie zasad dotyczących przwodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego UJ w sprawie opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego z dn. 16.05.2013 roku

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 45 Rektora UJ z dn. 12.06.2006 roku w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich

Złożenie rozprawy

Po akceptacji przez promotora doktorant składa rozprawę doktorską (4 egzemplarze) oraz streszczenia w języku polskim i angielskim (podpisane przez autora i promotora) w formie elektronicznej i papierowej wraz z pisemną opinią promotora o rozprawie w sekretariacie Rady Dyscypliny Pedagogika. W sekretariacie rady dyscypliny należy złożyć również:

Uwaga: rozprawa wraz z załącznikami nr 1 i 2 powinny być zapisane elektronicznie w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zamianę pliku na PDF i zapisane na płycie CD/DVD. Płytę CD/DVD należy opisać (imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko promotora pracy, wydział, instytut, temat rozprawy doktorskiej).

Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostaje udostępniony do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Regulacje wewnętrzne Instytutu Pedagogiki w zakresie przeprowadzenia przewodu doktorskiego

  1. Po przyjęciu pracy doktorskiej przez Promotora Doktorant przekazuje do sekretariatu wydruk pracy doktorskiej w 4 egzemplarzach wraz z pisemną opinią Promotora.
  2. Na podstawie przyjętej przez Promotora pracy doktorskiej Rada powołuje co najmniej dwóch bezstronnych recenzentów.
  3. Terminy egzaminów doktorskich (z dyscypliny dodatkowej, języka obcego, dyscypliny podstawowej) ustalają przewodniczący komisji powołanych do ich przeprowadzenia, w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. studiów doktoranckich w IP, przy czym termin egzaminu z dyscypliny podstawowej ustala się po wpłynięciu wszystkich recenzji pracy doktorskiej.

Komisja doktorska

Komisja doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Przewodniczący rady dyscypliny wyznacza termin publicznej obrony i zawiadamia inne upawnione jednostki na co najmniej 10 dni przed terminem obrony oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie na stronie na stronie rady.

Obrona rozprawy doktorskiej

Przed obroną:

Przed obroną doktorant jest zobowiązany do sporządzenia autoreferatu oraz pisemnych odpowiedzi na recenzje.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej albo rady dyscypliny, w obecności co najmniej połowy składu komisji doktorskiej, w tym przewodniczącego, promotora i przynajmniej jednego recenzenta.

Przebieg posiedzenia jest protokołowany.

Przewodniczący komisji doktorskiej otwiera posiedzenie. Następuje przypomnienie sylwetki kandydata oraz przedstawienie głównych założeń rozprawy doktorskiej, po czym przewodniczący komisji zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję.

Po zakończeniu dyskusji, na niejawnym posiedzeniu, komisja doktorska bezwzględną większością oddanych głosów podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia obrony doktorskiej i wnioskuje do Rady Dyscypliny Pedagogika o nadanie (lub odmowę nadania) stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.


Po obronie:

Po nadaniu przez Radę Dyscypliny Pedagogika stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika można uzyskać w sekretariacie rady odpowiednie zaświadczenie.

Dziekanat Wydziału Filozoficznego przygotowuje dyplom doktorski i zajmuje się przygotowaniem uroczystych promocji doktorskich. Przed uroczystą promocją należy dokonać opłaty za dyplom.