Przewód doktorski

Postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora

Uchwała Senatu nr 87/IX/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Przewód doktorski

Uwaga! Poniższe informacje dotyczą doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r.

Otwarcie przewodu doktorskiego musi nastąpić nie później niż do końca 6 semestru studiów.

Warunki pozytywnego zaopiniowania przez Radę Instytutu Pedagogiki wniosku o otwarcie przewodu:

 • posiadanie minimum jednej recenzowanej publikacji naukowej, przy czym Rada Wydziału Filozoficznego zaleca przedstawienie co najmniej dwóch takich publikacji,
 • co najmniej jedno wystąpienie konferencyjne z referatem lub jeden komunikat z badań, poster,
 • wystąpienie na zebraniu zakładu, odpowiadające tematyce pracy,
 • zwięzłe (ok. 10 - 15 minutowe) zaprezentowanie przez doktoranta konspektu pracy doktorskiej przed samodzielnymi pracownikami naukowymi - członkami Rady Instytutu
 • przedstawienie Radzie Instytutu konspektu pracy i uzyskanie jej pozytywnej oceny.

 

Szczegółowe regulacje dotyczące czynności i dokumentów związanych z otwarciem i przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Filozoficznym UJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Filozficznego w dniu 12.06.2014 roku)

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego UJ w sprawie opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego z dn. 16.05.2013 roku

Zarządzenie nr 45 Rektora UJ z dn. 12.06.2006 roku w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich

Procedura antyplagiatowa oraz załącznik nr 1

Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego

 • podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego, adresowane do Rady Wydziału Filozoficznego z podaniem proponowanego tematu pracy doktorskiej oraz propozycji osoby promotora (wzór do pobrania)
 • CV naukowe,
 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra) lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • konspekt rozprawy doktorskiej,
 • kwestionariusz osobowy (pobierz),
 • 1 fotografia,
 • opinia promotora o działalności naukowej kandydata,
 • podpisany spis publikacji oraz informacja o działalności popularyzującej naukę (należy dołączyć potwierdzenie publikacji w czasopiśmie recenzowanym),
 • druk „otwarcie przewodu doktorskiego" (pobierz),
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

Dokumenty należy złożyć w teczce w Sekretariacie ds. studiów doktoranckich, najpóźniej tydzień przed posiedzeniem Rady Instytutu Pedagogiki.

Złożenie rozprawy

Po akceptacji przez promotora oraz pozytywnym zweryfikowaniu w systemie antyplagiatowym doktorant składa rozprawę doktorską w 3 egzemplarzach wraz z opinią promotora w dziekanacie Wydziału Filozoficznego.

W dziekanacie należy złożyć również:

 • załączniki do obrony rozprawy doktorskiej (załącznik nr 1 i 2) - 2 egzemplarze,
 • oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy (pobierz) - 2 egzemplarze,
 • streszczenie w języku polskim i angielskim - podpisane przez promotora,
 • wersję elektroniczną pracy doktorskiej: rozprawa wraz z załącznikami nr 1 i 2 powinny być zapisane elektronicznie w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zamianę pliku na PDF i zapisane na płycie CD/DVD. Płytkę CD/DVD należy opisać (imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko promotora pracy, wydział, instytut, temat rozprawy doktorskiej).

Regulacje wewnętrzne Instytutu Pedagogiki w zakresie przeprowadzenia przewodu doktorskiego

1. Po przyjęciu pracy doktorskiej przez Promotora i sprawdzeniu jej przez system antyplagiatowy Doktorant przekazuje do Dziekanatu wydruk pracy doktorskiej w 3 egzemplarzach wraz z pisemną opinią Promotora oraz podpisanym przez niego protokołem kontroli antyplagiatowej.

2. Na podstawie przyjętej przez Promotora pracy doktorskiej Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje dwóch bezstronnych, spoza członków tej Rady, recenzentów pracy doktorskiej.

3. Terminy egzaminów doktorskich (z dyscypliny dodatkowej, języka obcego, dyscypliny podstawowej) ustalają przewodniczący komisji powołanych do przeprowadzenia ich w zakresie egzaminów, w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. studiów doktoranckich w IP, przy czym termin egzaminu z dyscypliny podstawowej ustala się po wpłynięciu wszystkich recenzji pracy doktorskiej.

Komisja doktorska

Komisja doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wyznacza również termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

O dacie i miejscu obrony zawiadamiane są jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywieszane zostaje ogłoszenie w siedzibie jednostki, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony.

Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostaje udostępniony do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej UJ.

Obrona rozprawy doktorskiej

Przed obroną:

 • Przed obroną doktorant jest zobowiązany do sporządzenia autoreferatu oraz pisemnych odpowiedzi na recenzje.
 • Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej, powołanej przez Radę Wydziału z udziałem promotora i recenzentów.

  Przebieg posiedzenia jest protokołowany.

Przewodniczący komisji doktorskiej otwiera posiedzenie. Następuje przypomnienie sylwetki kandydata oraz przedstawienie głównych założeń rozprawy doktorskiej - prezentacja rozprawy doktorskiej i komentarz. Następnie odbywa się zamknięte posiedzenie komisji, w którym biorą udział członkowie komisji doktorskiej. Na podstawie wyników niejawnego głosowania członków komisji doktorskiej i bezwzględną większością oddanych głosów, komisja doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy i wnioskuje do Rady Wydziału Filozoficznego o nadanie (lub odmowę nadania) stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Przed obroną rozprawy doktorskiej doktorant wypełnia formularz dotyczący kontaktu z Uniwersytetem Jagiellońskim po zakończeniu studiów w sprawach dotyczących absolwentów i składa go w sekretariacie.

Po obronie:

 • Po obronie doktorant składa w sekretariacie Instytutu Pedagogiki (podpisane przez autora i promotora) w liczbie - 10 egz.

Po nadaniu przez Radę Dyscypliny Pedagogika stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki można uzyskać odpowiednie zaświadczenie.

Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki zostaje wręczony na uroczystej promocji.

Przed uroczystą promocją należy dokonać opłaty za dyplom.