Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania i odpowiedzi

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz obowiązków pedagoga specjalnego.

Jakie kwalifikacje nabywa się po ukończeniu studiów podyplomowych "Pedagog specjalny w edukacji włączającej"?"?

Osoby kończące niniejsze studia podyplomowe uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych w ramach edukacji włączającej.

Nabycie tych kwalifikacji daje nowe możliwości pracy zawodowej, gdyż obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego wszedł w życie od 1 września 2022 r. i dotyczy wszystkich przedszkoli i szkół, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50.

Czy zdobyte kwalifikacje zawodowe są bezterminowe?

Rekrutujemy na niniejsze studia - zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (§ 19a, pkt 3) - jedynie osoby, które ukończyły:

· studia pierwszego i drugiego stopnia (łącznie) lub jednolite studia magisterskie w zakresie pedagogiki (niezależnie od specjalności) i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Tym samym, osobom, które kończą nasze studia nadajemy kwalifikacje do bezterminowego zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, gdyż umożliwiamy uzupełnienie posiadanego wykształcenia o studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Jest to o tyle ważne, że od 1 września 2026 roku wszystkie osoby, które nie posiadają wskazanych kwalifikacji utracą swoje uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w edukacji włączającej.

Więcej na ten temat można przeczytać na portalu oświatowym. 

Jakie podstawowe obowiązki zawodowe wykonuje pedagog specjalny w przedszkolu lub szkole?

Katalog zadań pedagoga specjalnego określa Rozporządzenie MEiN z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia pedagog specjalny:

1. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

· rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

· prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

· rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

· określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

2. Współpracuje z zespołem ds. kształcenia specjalnego w zakresie opracowania i realizacji IPET ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

· rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

· udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

· dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

· doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,

4. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

5. Współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6. Przedstawia radzie pedagogicznej propozycje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.