Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Ogólne założenia:

Studia są skierowane dla osób, które pragną nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych.

Studia urzeczywistniają standardy przygotowania nauczycieli do praktycznej realizacji edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja wszystkich uczniów, bez względu na charakter i specyfikę ich potrzeb edukacyjnych.

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz nabędą kompetencje w zakresie:

- diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów w podejściu funkcjonalnym oraz planowania, realizowania i monitorowania działań wspierających w placówkach włączających;

- nauczania w grupach zróżnicowanych z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania nauczania oraz efektywnego wykorzystania nowych technologii;

- nowoczesnych metod organizacji zespołów nauczycieli i specjalistów współpracujących na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji włączającej;

- efektywnych metod współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami;

- współczesnych, opartych na dowodach, metod kształtowania relacji w heterogenicznych grupach uczniów i dzieci, rozwijania kompetencji społecznych oraz zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i uczniów zachowań problemowych.

Podstawa prawna kształcenia:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 i z 2022 r. poz. 1594);

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.) w zakresie edukacji włączającej.

Wymagania wstępne od kandydata:

- dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie pedagogiki (niezależnie od specjalności);

- dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Warunki ukończenia studiów:

- zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów zgodnie z przypisaną im formą zaliczenia (egzamin ustny, egzamin pisemny lub zaliczenie);

- odbycie praktyki zawodowej (zaliczenie na podstawie dokumentacji praktyki);

- pozytywna ocena z egzaminu końcowego (egzamin ustny w oparciu o przedstawioną listę zagadnień).

Ocena na dyplomie będzie stanowić średnią ważoną obliczoną ze średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów (waga 3) oraz oceny z egzaminu końcowego (waga 2).


Rekrutacja

- rozpoczęcie tury: 28 czerwca 2023 roku, godz. 12.00

- zakończenie tury: 30 sierpnia 2023 roku, godz.12:00

- ogłoszenie wyników: 1 września 2023 roku, godz.12:00

- wpisy na studia: 4 - 7 września 2023 roku

Więcej informacji na temat rekrutacji na studia można znaleźć na stronie: https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_22.23_MEiN/

Z ofertą studiów można się zapoznać na stronie UJ