Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku. Dzieli się na dwa semestry:

zimowy - od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku

letni - od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

    od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
    od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
    od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
    od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku

 

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.

Sesje egzaminacyjne

    Zimowa: od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
    Zimowa poprawkowa: od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
    Letnia: od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
    Letnia poprawkowa: od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dni wolne od zajęć

    Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku
    Przerwa semestralna: od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku
    Przerwa świąteczna: od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku
    Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

    2 maja 2019 roku
    piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

 

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.