Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Renata Pater

renata.pater@uj.edu.pl
wizytówka USOS

W podróży przez życie warto wiedzieć skąd się przyszło i dokąd się zmierza.

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika kultury jako obszar badań pedagogiki ogólnej (wychowanie i kształcenie w kulturze i z kultury)
 • edukacja kulturalna
 • edukacja muzealna w teorii i praktyce
 • pedagogika muzeum w obszarze badań edukacji kulturowej (Bildung- Erziehung- Vermittlung)
 • kształcenie kompetencyjne w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży
 • edukacja estetyczna / artystyczna dzieci i młodzieży
 • edukacja humanistyczna z dziedzictwa kultur w kontekstach turystyki kulturowej i muzealnej

Projekty badawcze i edukacyjne

 • 2018. Projekt edukacyjny realizowany na Uniwersytecie Jagielloński „Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda”, C45/2018/01.
 • 2016. Współpraca edukacyjna i badawcza w Projekcie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie: „Laboratorium sztuki – międzypokoleniowe spotkania ze sztuką w „Cricotece”.
 • 2010-2019. Cykliczny projekt badawczo – edukacyjny w ramach DS IP UJ „Dobre praktyki” realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.
 • 2012-2015. Prace w projekcie: „Strategia rozwoju muzealnictwa w Polsce” - Narodowym Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Współautorstwo Raportu.
 • 2012-2013. Współpraca w projekcie „Czas muzeów?” realizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Kierowanie krakowskim seminarium „Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej”.
 • 2013. Projekt naukowy: Fundusz Wyszehradzki Z/IPZ/00168.
 • 2011. Projekt naukowy: WFiz. UJ; K/ZBW/000765.

Staże naukowe w ramach wymiany naukowej

 • Freie Universität Berlin (2010).

Wybrane publikacje

 • Renata Pater, Oleksiy Karamanov, Museum education in the context of socio-cultural changes in the countries of Eastern Europe (using the examples of Poland, Ukraine and Russia) [in:] „Muzeológia a kultúrne dedičstvo” (Museology and Cultural Heritage). Nr 2/2020, pp. 17-30. DOI: 10.46284/mkd.2020.8.2.2; (http://www.muzeologia.sk/anot_2_20_en.htm; http://www.muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_2_20-3_pater.pdf).
 • Renata Pater, Edukacja kulturowa w pracy pedagoga: w poszukiwaniu innowacji dydaktycznych w muzeum i w szkole [w:] Współczesny museion: edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły / red. Pilch Anna, Rusek Marta, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - S. 117-141. - (Narracje w Edukacji). - ISBN 978-83-233-4601-2.
 • Renata Pater, Kształtowanie kompetencji kulturowych w „nowych” muzeach. Dydaktyka edukacji muzealnej – studium przypadku [w:] „Zeszyty Artystyczne. Edukacja muzealna”, nr # 34/2019, Poznań, s. 68-79. https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/zeszyty_artystyczne_34.pdf
 • Renata Pater, Joanna Torowska, Pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim: 50 lecie Instytutu Pedagogiki [w:] „Alma Mater”, nr 203, Kraków 2018, s. 82-93.
 • Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Krystyna Zabawa, Renata Pater (red.), Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Specyfika relacji dziecko – dorosły. Wydawnictwo WAM, Kraków 2014. ISBN 978-83-277-0078-0.
 • Renata Pater, Dziedzictwo kulturowe techniki w edukacji muzealnej. Teraźniejszość i przyszłość partnerstwa edukacyjnego – możliwości rozwoju. Szczecin 2018. Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej: http://smsi.com.pl/dziedzictwo-kulturowe-techniki-w-edukacji-muzealnej-terazniejszosc-i-przyszlosc-partnerstwa-edukacyjnego-mozliwosci-rozwoju/.
 • Renata Pater, Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, [w:] „Parezja” nr 1 /2017 (7). ISSN 2353/7914, s. 74-92.
 • Renata Pater, Research, educational and publishing activities of museums in Poland, in: Museums in Poland. Reports based on data from the museum statistics project (2013-2015). National Institute for Museums and Public Collections. Warsaw 2017, s. 13-28.
 • Renata Pater, Twórczość i edukacja w muzeum (nie tylko sztuki) [w:] Sztuka w muzeum. Muzeum. Formy i środki prezentacji III. (red.) I. Kopciewicz, M.F. Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Bydgoszcz 2017, str. 182-198, ISSN 2353-1924, ISBN 978-83-63572-14-3, ISBN 978-83-64889-22-6.
 • Renata Pater, Działalność naukowa, edukacyjna i wydawnicza muzeów w Polsce [w:] „Muzea w Polsce. Raport na podstawie danych z projektu „Statystyka muzeów” (2013-2015). Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 9, ISBN 978-83-64889-18-9. NIMOZ. Warszawa 2016, s. 13-28.
 • Renata Pater, Edukacja estetyczna w permanentnym rozwoju osobowości: działania edukacyjne muzeów i centrów nauki [w:] „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, nr 11, Bydgoszcz 2016, s. 290-307, ISSN 1896-590.
 • Renata Pater, Międzypokoleniowe spotkania ze sztuką w „Labiryncie zmysłów”” [w:] „Laboratorium Zmysłów- międzypokoleniowa przestrzeń”. Wyd. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie. Kraków 2016. S. 5-13.
 • Renata Pater, Działalność Izabeli Czartoryskiej w służbie edukacji muzealnej i wychowania patriotycznego. Powstanie muzeów narodowych[w:] „Polska Myśl Pedagogiczna” Rok I (2015), nr 1, s. 175-189; ISSN 2450-4572, eISSN 2450-4564.
 • Renata Pater, Czas wolny w (dla) edukacji kulturalnej dzieci [w:] „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, tom35, nr 1, Kraków 2015, s.11-31, ISSN 1896-2327, eISSN 2353-7787.
 • Renata Pater, Suplement do raportu o stanie edukacji muzealnej [w:] „Muzealnictwo”, nr 56, Warszawa 2015, s. 254-257, ISSN 0464-1086, eISSN 2391-4815.
 • Караманов А.В., Патер Р., Музейная педагогика в контексте вызовов современного образования /b:/ „Культура и образование”. – Июль 2014. - № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/07/2214 (дата обращения: 20.08.2014). Электронный ежемесячный научно-практический журнал. Разработка и поддержка сайта: Лаборатория интернет-технологий. http://vestnik-rzi.ru/2014/07/2214 stan na 15.09.2014, ISSN 2309-7426 16+, 2014.
 • Renata Pater, Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie [w:] „Edukacja elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 30 (4/2013), s. 55-76. ISSN 1896 – 2327.
 • Renata Pater, Animatorzy edukacji muzealnej. W poszukiwaniu ”jakościowych” innowacji dla dydaktyki akademickiej [w:] Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, (red.) Katarzyna Olbrycht, Barbara Głyda, Agnieszka Matusiak, seria: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Redaktor serii: prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik, Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, Wydawnictwo Uniwersytet Śląskiego, Katowice 2014. , ISBN 978-83-63041-18-2, ISSN 0208-6336.
 • Renata Pater, Uczyć się przez całe życie w muzeum, z muzeum i przez muzeum [w:] Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski, red. Piotr Majewski, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 003, Warszawa 2013, s.10 – 16. ISBN 978-83-933790-9-5.
 • Рената Патеp, Сучасний тенденції та виклики музейної педагогіки [b:] Педагогічна освіта i наука в умоваx класичновo університетy: традиції, проблеми, перспективи. (peд.) Миколa Євтуx, Димитрій Герцюк , Казімєж Шмид , T.II, Львів 2013, с. 85 – 98. (Renata Pater, Współczesne trendy i wyzwania pedagogiki muzealnej). ISBN 978 -617 – 10 – 0032 – 2 [3aг.] ISBN 978 -617 – 10 – 0037 – 7 [T.2]. Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013.
 • Renata Pater, W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej [w:] „Muzealnictwo”, Nr 53, Warszawa 2012, s. 134-143. ISSN 0464-1086.
 • Renata Pater, Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej [w:] Biuletyn Programowy Nr 5, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012, s. 18 – 24. (file:///D:/download/Biuletyn_Programowy_nr_5.pdf)
 • Renata Pater, Edukacja muzealna w Niemczech [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 003, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012, s. 187 - 208. ISBN 978-83-933790-2-6.
 • Renata Pater, Muzea dla dzieci i młodzieży – współczesne przestrzenie edukacji [w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej (red.) Agata Cudowska, wyd. Trans Humana, Białystok 2011, s. 633 – 642. ISBN 978-83-61209-54-6
 • Pater Renata, Miejsce muzeum w edukacji dzieci i młodzieży [w:] Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, (red.) Bogusław Żurakowski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 155-178. ISBN 978-83-233-3148-3.
 • Pater Renata, Edukacja estetyczno-artystyczna w środowisku lokalnym “życia szkoły”. Między przeszłością a przyszłością [w:] Szkoła XXI wieku szkołą edukacji estetycznej. Mirosława Zalewska - Pawlak, Anna Pikała (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 387-400. ISBN 978-83-7525-554-6.
 • Pater Renata, Wychowanie estetyczne w edukacji muzealnej [w:] Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej, Krystyna Pankowska (red.), Wydawnictwo Akademickie ŻAK, ISBN 978-83-62015-28-3, Warszawa 2010, s. 66-79.
 • Pater Renata, „Czas na muzeum” – aspekty edukacji muzealnej dorosłych [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, Tadeusz Aleksander (red.), tom II, Radom 2010, s. 207-215.

Działalność społeczna i ekspercka

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Przewodnicząca Oddziału w Krakowie (2011 - 2017).
 • Zespół Teorii Wychowania przy KNP PAN (członek zespołu).
 • Narodowy Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - prace eksperckie w ramach edukacji muzealnej, prace w jury konkursu „Sybilla” (2010-2016).
 • Forum Edukatorów Muzealnych - stała współpraca od 2009 roku.
 • CzasDzieci.pl - prace eksperckie w jury konkursu „Słoneczniki” od 2013.

Zainteresowania

 • podróże
 • fotografia
 • muzealnictwo