dr Renata Pater

Stanowisko: adiunkt

e-mail: renata.pater@uj.edu.pl

tel. 12 622 39 25

wizytówka USOS

 

Zainteresowania naukowe:

Pedagogiki kultury, pedagogia muzealnictwa,  edukacja kulturalna i kulturowa w aspekcie samokształcenia i uczenia się przez całe życie  (Bildung);  edukacja muzealna w teorii i praktyce – aspekty nowej muzeologii;  edukacja artystyczna (wychowanie estetyczne, wychowanie przez sztukę) w edukacji nieformalnej i równoległej (partnerstwo edukacyjne);  edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego w edukacji regionalnej i turystyce dzieci i młodzieży.

 

Projekty badawcze i edukacyjne:

Projekt badawczy Funduszu Wyszehradzkiego: „Scholarship for Karamanov - „Museums education” (2015/2016).

Projekt edukacyjnym Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie: „Laboratorium sztuki – międzypokoleniowe spotkania ze sztuką w „Cricotece” (2016).

Projekt”  badawczo – edukacyjny w ramach DS IP UJ „Dobre praktyki” realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie (od 2010 roku).

„Strategia rozwoju muzealnictwa w Polsce” - Narodowym Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2012-2015). Współautorstwo Raportu.

„Czas muzeów?” –Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Prowadzenie krakowskich seminariów „Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej” (2012).

 

Staże naukowe w ramach wymiany naukowej:

Freie Universität Berlin (2010).

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Krystyna Zabawa, Renata Pater (red.), Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Specyfika relacji dziecko – dorosły. Wydawnictwo WAM, ISBN 978-83-7614—165-7 (Ignatianum), Kraków 2014. ISBN 978-83-277-0078-0.


Artykuły w czasopismach:

Renata Pater, Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, [w:] „Parezja” nr 1 /2017 (7). ISSN 2353/7914, s. 74-92.

Renata Pater, Edukacja estetyczna w permanentnym rozwoju osobowości: działania edukacyjne muzeów i centrów nauki, [w:] „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, nr 11, Bydgoszcz 2016, s. 290-307, ISSN 1896-590.

Renata Pater, Czas wolny w (dla) edukacji kulturalnej dzieci, [w:] „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, tom35, nr 1, Kraków 2015, s.11-31, ISSN 1896-2327, eISSN 2353-7787.

Renata Pater, Suplement do raportu o stanie edukacji muzealnej [w:] „Muzealnictwo”, nr 56, Warszawa 2015, s. 254-257, ISSN 0464-1086, eISSN 2391-4815 (recenzja)

Renata Pater, W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej [w:] „Muzealnictwo”, Nr 53, ISSN 0464-1086 , Warszawa 2012, s. 134-143.

Караманов А.В., Патер Р., Музейная педагогика в контексте вызовов современного образования // Культура и образование. – Июль 2014. - № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/07/2214 (дата обращения: 20.08.2014).Электронный ежемесячный научно-практический журнал. Разработка и поддержка сайта: Лаборатория интернет-технологий. http://vestnik-rzi.ru/2014/07/2214 stan na 15.09.2014, ISSN 2309-7426 16+, 2014.

Renata Pater, Muzea i edukacja szkolna. Powrót do tradycji czy nowe wyzwanie? [w:] „Mówią wieki. Magazyn historyczny”, Nr 3/2014 (650) dodatek „Mówią wieki w szkole” nr 13, marzec 2014, Warszawa, ISSN 12304018, s. 3- 5.   

Renata Pater, Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie, [ w:] „Edukacja elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 30 (4/2013), ISSN 1896 - 2327, s. 55 –  76.


Artykuły w monografii:

Renata Pater, Research, educational and publishing activities of museums in Poland, in: Museums in Poland. Reports based on data from the museum statistics project (2013-2015). National Institute for Museums and Public Collections. Warsaw 2017, s. 13-28.

Renata Pater, Twórczość i edukacja w muzeum (nie tylko sztuki), [w:] Sztuka w muzeum. Muzeum. Formy i środki prezentacji III. (red.) I. Kopciewicz, M.F. Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Bydgoszcz 2017, str. 182-198, ISSN 2353-1924, ISBN 978-83-63572-14-3, ISBN 978-83-64889-22-6.

Renata Pater, Działalność naukowa, edukacyjna i wydawnicza muzeów w Polsce, [w:] „Muzea w Polsce. Raport na podstawie danych z projektu „Statystyka muzeów” (2013-2015). Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 9, ISBN 978-83-64889-18-9. NIMOZ. Warszawa 2016, s. 13-28.

Renata Pater, Międzypokoleniowe spotkania ze sztuką w „Labiryncie zmysłów””. Publikacja do projektu „Laboratorium Zmysłów- międzypokoleniowa przestrzeń” . Wyd. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie. Kraków 2016. S. 5-13.

Renata Pater, Krystyna Zabawa, Wstęp [w:] Krystyna Zabawa, Renata Pater (red.), Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Specyfika relacji dziecko – dorosły. Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 9 – 18.

Renata Pater, Animatorzy edukacji muzealnej. W poszukiwaniu ”jakościowych” innowacji dla dydaktyki akademickiej, [w:] Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, (red.) Katarzyna Olbrycht, Barbara Głyda, Agnieszka Matusiak, seria: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Redaktor serii: prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik, Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, ISBN 978-83-63041-18-2, ISSN 0208-6336, Wydawnictwo Uniwersytet Śląskiego, Katowice 2014.

Renata Pater, Uczyć się przez całe życie w muzeum, z muzeum i przez muzeum [w:] Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski, red. Piotr Majewski, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 003, ISBN  978-83-933790-9-5, Warszawa 2013, , s.10 – 16.

Рената   Патеp, Сучасний тенденції  та виклики музейної педагогіки [b.]  Педагогічна освіта i наука в умоваx класичновo університетy:  традиції, проблеми, перспективи. (peд.) Миколa Євтуx,  Димитрій Герцюк , Казімєж  Шмид , T.II,  Львів 2013, с. 85 – 98. (Renata Pater, Współczesne trendy i wyzwania pedagogiki muzealnej). ISBN 978 -617 – 10 – 0032 – 2 [3aг.]   ISBN 978 -617 – 10 – 0037 – 7 [T.2]. Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013.

Renata Pater, Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej, Biuletyn Programowy Nr  5, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012, s. 18 – 24 (file:///D:/download/Biuletyn_Programowy_nr_5.pdf)

Renata Pater, Edukacja muzealna w Niemczech, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, konteksty, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 003, Muzeum Pałac w Wilanowie, ISBN 978-83-933790-2-6,  Warszawa 2012, s. 187 - 208.

Renata Pater, Muzea dla dzieci i młodzieży – współczesne przestrzenie edukacji [ w:] Kierunki rozwoju edukacji  w zmieniającej się przestrzeni społecznej (red.) A. Cudowska, wyd. Trans Humana, ISBN 978-83-61209-54-6,  Białystok 2011, s. 633 – 642.

Pater Renata, Miejsce muzeum w edukacji dzieci i młodzieży [w:] Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, (red.) B. Żurakowski, ISBN 978-83-233-3148-3, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 155-178.

Pater Renata, Edukacja estetyczno - artystyczna w środowisku lokalnym “życia szkoły”. Miedzy przeszłością a przyszłością [w:] Szkoła XXI wieku szkołą edukacji estetycznej, red. M. Zalewska - Pawlak, A. Pikała, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7525-554-6, Łódź 2011, s.387-400.

Pater Renata, Wychowanie estetyczne w edukacji muzealnej, [w:] Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej, Krystyna Pankowska (red.), Wydawnictwo Akademickie ŻAK, ISBN 978-83-62015-28-3, Warszawa 2010, s. 66-79.

Pater Renata, „Czas na muzeum” – aspekty edukacji muzealnej dorosłych [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, Tadeusz Aleksander (red.), tom II,  Radom 2010, s. 207-215.

Pater Renata, Dzieje pedagogiki na wydziale filozoficznym, [w:] „Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim”, Katalog wystawy Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Jagiellońska, 11-28 maj 2010 , Biblioteka Jagiellońska, Kraków,  s. 11-16.

 

Działalność społeczna:

Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2011 - 2017).

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2014 - 2017).

Członek jury konkursu „Słoneczniki” organizowanego przez portalu CzasDzieci.pl we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa na najbardziej rozwojową inicjatywę edukacyjną w Krakowie proponowaną przez instytucje publiczne, samorządowe oraz II i III sektor (od 2013).

Członek Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN.

Forum Edukatorów Muzealnych.

 

Inne: 

Wystawa „Sześć wieków Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagielloński”  autorka koncepcji w zakresie nauk pedagogicznych (2010).

 

Zainteresowania:

Podróże, fotografia i muzealnictwo.

 

Motto:

W podróży przez życie warto wiedzieć i  pamiętać: skąd się przychodzi i dokąd się zmierza.