Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Torowska

Kontakt
joanna.torowska@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Cokolwiek czynisz, czyń dobrze i cierpliwie czekaj końca.

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki.

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • pedagogika kultury
 • edukacja kulturalna i edukacja kulturowa
 • animacja kultury
 • pedagogika wielokulturowa
 • wychowanie przez sztukę
 • edukacja artystyczna
 • środowisko wychowawcze parku
 • ekologia kulturowa
 • edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • pedagogika czasu wolnego

Projekty badawcze

 •  „Parki dla edukacji", projekt 3-letni we współpracy z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, Pracownia Animacji Ekologicznej
 • „Planty Krakowskie i ich dziedzictwo kulturowe", projekt roczny we współpracy z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, Pracownia Animacji Ekologicznej
 • „Zagraj z parkiem" roczny projekt ekologiczny we współpracy z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, Pracownia Animacji Ekologicznej (2014-2015)

Wykaz ważniejszych publikacji

Artykuły w czasopismach, rozdziały w książkach

 1. Park Jordana w Krakowie, [w:] Spotkania z Zabytkami nr 3, Warszawa 1991, s. 30-33, 4  il., 2 plany.
 2. Funkcje zabytkowych parków Krakowa, [w:] Aura, Nr 1, Kraków 1992, s. 18-19, 2 il., 2  plany.
 3. 100 lat parku Jordana, [w:] Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, R. 19, Kraków 1992, s. 71-89, 23 ilustracje, 2  plany.
 4. Dr Henryk Jordan (1842-1907), [w:] Wychowawca nr 5, Kraków 1994, s. 9.
 5. Jordanowska koncepcja wychowania dzieci i młodzieży, [w:] Wychowawca nr  5, Kraków 1994, s. 9-11.
 6. Kształcenie komputerowe dorosłych, [w:] Edukacja dorosłych nr 3, Radom 1995, s. 72-77.
 7. Zabytkowe parki Krakowa jako ośrodki wychowania, [w:] Pedagogika alternatywna, dylematy praktyki, pod red. Krystyny Baranowicz, Łódź- Kraków 1995, s. 137-143.
 8. Formy edukacji w zabytkowych parkach Krakowa, komunikat w materiałach IV  Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej "Młodzież - Czas wolny - współpraca międzynarodowa", Sprawozdanie, Kraków 20-23 kwietnia 1995 r., s. 10.
 9. Zabytkowy park jako środowisko wychowawcze, [w:] Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych. Publikacja przygotowana z okazji 50 rocznicy działalności Zakładu Pedagogiki Dorosłych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. Tadeusza Aleksandra, Kraków 1996, s. 109-124.
 10. Perspektywy wykorzystania zabytkowych parków w edukacji dorosłych, [w:] Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, praca zbiorowa pod kierunkiem Tadeusza Aleksandra, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 13, Toruń 1996, s. 177-183.
 11. Walory edukacyjne zabytkowych parków Krakowa, streszczenie w j. angielskim  [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, pod redakcją Jana Samka, Kraków 1997, s. 45-49.
 12. Oddziaływania wychowawcze rodziny w zabytkowym parku, streszczenie w j. angielskim  [w:] Sztuka i pedagogika I. Krakowskie Sesje Naukowe, pod redakcją Jana Samka, Kraków 1997, s. 129-133.
 13. Ogrody Ojców Reformatów w Krakowie, Materiały Sesji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa poświęconej zbiorom OO. Reformatów w Krakowie, Kraków 1998, s. 8.
 14. Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego człowieka, streszczenie w j. angielskim [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, pod redakcją Jana Samka, Kraków 1999, s. 66-70.
 15. O potrzebie upowszechniania sztuki wielowyznaniowej na przykładzie wybranych obiektów sztuki sakralnej Śródmieścia Krakowa [w:] Sztuka i Pedagogika II. Krakowskie Sesje Naukowe, pod redakcją Jana Samka, Kraków 1999, s. 131-136.
 16. Walory edukacyjne ogrodów konwentu OO. Bernardynów na Stradomiu w Krakowie, Materiały Sesji Naukowej poświęconej Błogosławionemu Szymonowi z Lipnicy, organizowanej przez Dziekana Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2001, s.10.
 17. Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego w tworzeniu edukacyjnej wspólnoty, streszczenie 1 strona w materiałach sesji Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, Kraków 2004.
 18. Education for cultural heritage in educational community, streszczenie w j. angielskim w materiałach sesji Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, Kraków 2004.
 19. Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego wobec wielokulturowości i globalizmu, Hejnał Oświatowy Nr 1/63, Kraków 2005, s. 29-30.
 20. Przestrzenie edukacyjne Plant Krakowskich, Hejnał Oświatowy Nr 2/64, Kraków 2005, s. 29-30.
 21. Rola edukacji na rzecz dziedzictwa światowego w tworzeniu edukacyjnej wspólnoty, w: Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, pod red. A. Sajdak, Kraków 2005, s. 31-41.
 22. Warsztaty rozwijania umiejętności - sztuka i wychowanie, [w:] Sztuka i pedagogika 4 (Silva rerum I), pod red. Jana Samka, Kraków 2006, s. 223-235.
 23. Edukacja kulturalna jako przedmiot studiów magisterskich uniwersyteckich (uwagi na marginesie debaty dn. 13 czerwca 2005 r. w Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym Oddział w Krakowie), w: Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie,  red. S. Palka, nr 7, Kraków 2006, 103-115.
 24. Wychowanie obywatelskie w szkołach w Europie, w: Dylematy współczesnego wychowania i edukacji, red. Anna Kozłowska, Kraków 2007, s. 165-178.
 25. Dziedzictwo kulturowe jako wartość. Implikacje dla kształcenia pedagogów w szkole wyższej [w:] Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2008, s. 239-248.
 26. Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego wobec wielokulturowości i globalizmu, w: Literatura – człowiek -wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana B. Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości oraz 25 -lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. D.P. Klimczak, A. Sojka, Kraków 2007, s. 254-265.
 27. Jan Sławomir Samek 9 VIII 1930-6 I 2007, w: Rocznik Krakowski T. LXXIII, Kraków MMVII, s. 172-174.
 28. Cultural Pedagogy as a Signpost for High School Lecturers in the context of the Contemporary Educational Challenges, ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.Сер. пед. 2009. Вип. 25. Ч. 1. С. 133–140 Ser. Pedagog. 2009. Vol. 25. P. 1 P. 133–140, © Torowska Joanna, 2009, УДК 378.124:37.017.
 29. Kultura czasu wolnego studentów – wybrane zagadnienia, w: Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność, pod red. D. Pauluk, Kraków 2010, s. 295-312.
 30. Aktualność koncepcji wychowania przez sztukę Herberta Reada, w: Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej (monografia zbiorowa) red. K. Pankowska, Warszawa 2010, s. 51-58.
 31. Formy edukacji w zabytkowych parkach (na przykładzie Krakowa), cz. I, w: Hejnał Oświatowy Nr 10/96 2010, s. 4-5.
 32. Formy edukacji w zabytkowych parkach Krakowa (na przykładzie Krakowa), cz. II, w: Hejnał Oświatowy Nr 11/97, 2010, s. 2-5.
 33. Koncepcja przygotowania opiekunów szkolnego ruchu naukowego do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej na poziomie gimnazjum, w: I Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, pod red. Tadeusza Aleksandra, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, s. 228-231.
 34. Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego – zarys koncepcji i aspekty międzykulturowe, w: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, pod red. Agaty Cudowskiej, Trans Humana, Białystok 2011, s. 68-86.
 35. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych – kilka refleksji na marginesie raportu EURYDICE, w: Hejnał Oświatowy, Kraków 2011, Nr 3/101, s. s. 2-4.
 36. A historic park as arts and cultural educational setting, Art – Space – Education. Program and Book of Abstracts, 33rd World Congress, International Assosiation for Education through Art, INSEA, Budapest, Hungary 2011, s. 132.
 37. Obiekty dawnej sztuki ogrodowej jako przestrzeń edukacyjna i kulturowa na przykładzie ogrodów Krakowa, w: Sztuka jako przestrzeń edukacyjna. Teoria i praktyka, pod red. Marii Jabłońskiej, Wrocław 2011, Wydawnictwa: Towarzystwo Kultury Czynnej - Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 243-260.
 38. Dawna sztuka sakralna jako znacząca część kultury artystycznej i składnik dziedzictwa kulturowego ( wprowadzenie w problematykę, wybrane aspekty wychowawcze, edukacyjne i kulturowe na przykładach z terenu Krakowa, Małopolski i Polski),w: Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, pod redakcją Bogusława Żurakowskiego, Kraków 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 179-197.
 39. Profilaktyka społeczna najmłodszych grup defaworyzowanych – współczesne rozwiązania europejskie,  2012, t.2, s. 86-102.Rocznik Komisji Nauk, Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja, Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego Bielsku-Białej, w: Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 86-102. www.rocznik.kn.edu.pl
 40. Edukacja kulturalna, ekologia kulturalna, edukacja krajobrazowa i współczesna ranga ogrodu zabytkowego (próba ujęcia pedagogicznego)(21 stron)
 41. Cultural Education, Cultural Ecology, Landscape Education and the Contemporary Range of the Historic Garden (a Pedagogical Approach), w: Technical Transactions. Architecture, Issue 5-A/2014, pp. 69-84.
 42. Jan Sławomir Samek (9 VIII 19030 – 6 I 2007) , w: Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2006/2007 i 2007/2008, red. Andrzej Kazimierz Banach, Kraków 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Dział Promocji i Informacji UJ, ISBN 978-83-92484-23-5, s. 201-203.
 43. Cultural Education, Cultural Ecology, Landscape Education and the Contemporary Range of the Historic Garden (a Pedagogical Approach), w: Technical Transactions. Architecture, Issue 5-A/2014, pp. 69-84.
 44. Edukacja kulturalna, ekologia kulturalna, edukacja krajobrazowa i współczesna ranga ogrodu zabytkowego (próba ujęcia pedagogicznego), w: Czasopismo Techniczne, Architektura, Zeszyt 5-A/2014, s. 84-96.
 45. Tożsamość i podmiotowość międzykulturowa a pedagogika kultury (wybrane aspekty),w: "Roczniku Polsko-Ukraińskim", t.XVII, Częstochowa 2015, s. 152-173.
 46. Dziedzictwo -współczesna ewolucja pojęcia. Implikacje dla pedagogiki, w: "Prace Naukowe AJD w Częstochowie, Pedagogika", t. XXIV, Częstochowa 2015, s. 41-59.
 47. Opracowanie biogramów: J. Włodek Chronowska, Z.K. Mysłakowski, J. Konopnicki, J. Samek, B. Urban, B. Gawlina, Szlak Pamięci Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatek do Dziennika Polskiego.
 48. Torowska Joanna, Migrujące dziedzictwo a nowe wyzwania dla edukacji, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, 2016 t. 18, s. 237-244
 49. Torowska Joanna, Considerations on the essence of intangible heritage - contemporary educational contexts : place-based education and introduction to culture as an opportunity to discover identity, „Intangible heritage of the city : musealisation, preservation, education”, 2016. - p. 303-314
 50. Torowska Joanna, Sytuacja edukacyjna dzieci imigrantów w Polsce : raport Eurydice a refleksje na marginesie spotkania poświęconego aktualnej sytuacji uchodźców w Krakowie i Polsce: wybrane aspekty, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, 2016 t. 25 nr 1, s. 461-476
 51. Torowska Joanna, Rozważania o istocie dziedzictwa niematerialnego - współczesne konteksty edukacyjne: pedagogika miejsca i wprowadzanie w kulturę jako szansa na odkrywanie tożsamości, „Niematerialne dziedzictwo miasta : muzealizacja, ochrona, edukacja”, 2016. - S. 309-320
 52. Torowska Joanna, "Terra nullius" a ideologie kolonialne i postkolonialne : wybrane aspekty ideologii edukacyjnych w Australii, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, 2017 t. 19, s. 211-220
 53. Pater Renata , Torowska Joanna, Pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim: 50-lecie Instytutu Pedagogiki, „Alma Mater”, 2018 nr 203, s. 82-93.
 54. Torowska Joanna, Dziedzictwo kulturowe: czym jest, dlaczego jest ważne i czy zasługuje na ochronę?, „Hejnał Oświatowy”, 2018 nr 3 (171), s. 3-9.
 55. Torowska Joanna, Idea nauczania powszechnego w pedagogice reformacji w ujęciu M.M. Rubinsteina na podstawie "Historii idei pedagogicznych w ogólnych zasadach", „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, 2018 t. 20, s. 37-44.
 56. Torowska Joanna, Selected aspects of Zygmunt Mysłakowski’s work entitled "O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje" [On the culture of coexistence. Considerations and propositions] in the light of his biography, “Biografistyka Pedagogiczna”, 2020 t. 5 nr 2, s. 125-149.
 57. Torowska Joanna, Kontakt z krajobrazem jako obszar edukacji kulturowej, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Oddział w Krakowie”, 2020 nr 18/19, s. 55-75.
 58. Torowska Joanna, Wychowanie do starości i starość jako ważny etap życia człowieka, „Wiosna Jesieni : wybrane aspekty satysfakcji życiowej osób starszych”, 2021. - S. 23-33.
 59. Torowska Joanna, Migrujące dziedzictwo a nowe wyzwania dla edukacji, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, 2016 t. 18, s. 237-244.
 60. Torowska Joanna, Considerations on the essence of intangible heritage - contemporary educational contexts : place-based education and introduction to culture as an opportunity to discover identity, „Intangible heritage of the city : musealisation, preservation, education”, 2016. - p. 303-314
 61. Torowska Joanna, Sytuacja edukacyjna dzieci imigrantów w Polsce : raport Eurydice a refleksje na marginesie spotkania poświęconego aktualnej sytuacji uchodźców w Krakowie i Polsce: wybrane aspekty, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, 2016 t. 25 nr 1, s. 461-476
 62. Torowska Joanna, Rozważania o istocie dziedzictwa niematerialnego - współczesne konteksty edukacyjne: pedagogika miejsca i wprowadzanie w kulturę jako szansa na odkrywanie tożsamości, „Niematerialne dziedzictwo miasta : muzealizacja, ochrona, edukacja”, 2016. - S. 309-320
 63. Torowska Joanna, "Terra nullius" a ideologie kolonialne i postkolonialne : wybrane aspekty ideologii edukacyjnych w Australii, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, 2017 t. 19, s. 211-220
 64. Pater Renata , Torowska Joanna, Pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim: 50-lecie Instytutu Pedagogiki, „Alma Mater”, 2018 nr 203, s. 82-93.
 65. Torowska Joanna, Dziedzictwo kulturowe: czym jest, dlaczego jest ważne i czy zasługuje na ochronę?, „Hejnał Oświatowy”, 2018 nr 3 (171), s. 3-9.
 66. Torowska Joanna, Idea nauczania powszechnego w pedagogice reformacji w ujęciu M.M. Rubinsteina na podstawie "Historii idei pedagogicznych w ogólnych zasadach", „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, 2018 t. 20, s. 37-44.
 67. Torowska Joanna, Selected aspects of Zygmunt Mysłakowski’s work entitled "O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje" [On the culture of coexistence. Considerations and propositions] in the light of his biography, “Biografistyka Pedagogiczna”, 2020 t. 5 nr 2, s. 125-149.
 68. Torowska Joanna, Kontakt z krajobrazem jako obszar edukacji kulturowej, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Oddział w Krakowie”, 2020 nr 18/19, s. 55-75.
 69. Torowska Joanna, Wychowanie do starości i starość jako ważny etap życia człowieka, „Wiosna Jesieni : wybrane aspekty satysfakcji życiowej osób starszych”, 2021. - S. 23-33.

Materiały w przygotowaniu do druku

 1. Sytuacja edukacyjna dzieci imigrantów w Polsce (10stron), złożone w materiałach konferencji, pt. Dialog na pograniczu kultur, Europejskie społeczeństwo wielokulturowe.
 2. Historic parks: a setting for arts and cultural education do International Journal of Education through Art.
 3. Art of gardening as the forgotten area of arts and cultural setting do Austrian Arts and Craft Journal of Education through art
 4. Kadry akademickie – tendencje w krajach europejskich – ujęcie porównawcze (wybrane zagadnienia).
 5. Zabytkowe parki jako dzieła sztuki i miejsca edukacji artystycznej i wersja niemiecka (3.07.2013)
 6. Education for Cultural Heritage

Materiały niepublikowane

 1. Kilka uwag na marginesie raportu B. Fatygi et al. dotyczących problemów edukacji kulturalnej w Polsce (wspólnie z  M.H. Kowalewiczem).
 2. Collegium Sanockie, folder, nie paginowane.

Współpraca

 • W 2009 - ekspert edukacji krajobrazowej w programie na terenie Krakowa współpraca z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli: "Planty Krakowskie i ich dziedzictwo kulturowe - ścieżki edukacyjne", zrealizowanym przy Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie(opracowanie koncepcji programowej z udziałem w charakterze stałego konsultanta programu).
 • 2009-2010 współpraca z Ogólnopolskim Forum Ośrodków Akademickich Kształcenia Animatorów i Menedżerów Kultury w Lublinie (Kazimierz Dolny n/Wisłą, Lublin, Kraków). Współpraca w zakresie wymiany koncepcji programowych kształcenia animatorów kultury, opracowanie uwag ma marginesie raportu o problemach edukacji kulturalnej w Polsce (wspólnie z M. H. Kowalewiczem, materiały przesłane do Ministerstwa).
 • Współpraca z Laboratorium Edukacji Kulturalnej ze strony Instytutu Pedagogiki UJ: Obywatele Kultury VI – XI 2012, udział w grupach roboczych nad kształtem edukacji kulturalnej, prezentacja projektów edukacyjnych tzw. dobrych praktyk (dotyczy badań nad edukacją kulturalną).
 • Współpraca w ramach Sympozjum Pedagogicznego z ramienia IP UJ: wykład: "Tworzyć, zmieniać, aktywizować w edukacji kulturalnej" skierowany do Dyrektorów Placówek Wychowania Pozaszkolnego z Krakowa i Polski oraz Niemiec (Krajowa Rada Placówek Wychowania Pozaszkolnego)w ramach jubileuszu 60-lecia Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana (Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego), dotyczy badań nad edukacją kulturalną.
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem pracowników Muzeum Narodowego, domów i ośrodków kultury, towarzystw (Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń im. S. Lema).
 • Współpraca publikacyjna z lokalnym periodykiem "Hejnał Oświatowy" nt. form edukacji w zabytkowych parkach Krakowa oraz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w Europie w kontekście zmniejszenia nierówności społecznych i kulturowych.
 • Współpraca z Towarzystwem Edukacji Estetycznej (Warszawa)i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wychowania przez Sztukę)udział w Światowym Kongresie Wychowania przez Sztukę (INSEA 2011). Nawiązanie współpracy redakcyjnej z Salzburgiem:The Austrian Journal for Art and Craft Education.
 • Współpraca z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki, Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Muzeum Narodowym w Krakowie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, i innymi instytucjami kultury na terenie Krakowa.
 • Współpraca z Polską Akademią Dzieci – UJ: (Planty Krakowskie historia i współczesność, Campus UJ, ul. Gronostajowa 7, maj 2013 r.; Planty Krakowskie i Ogrody Niepołomickie, Muzeum Dźwięku, Niepołomice, listopad 2013).
 • Współpraca z Komisją Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

Publikacje książkowe

Parki Krakowa. Część pierwsza, Wyd. Sponta, Kraków 2002 (94 s., format B5, ilustracje i plany).

Publikacja poświęcona parkom Krakowa poprzedzona krótką charakterystyką zasobu krakowskich parków. Autorka omawia Park Jordana, Park Bednarskiego, Ogród Strzelecki i Park Krakowski przybliżając historię powstania tych pięknych dziewiętnastowiecznych zabytkowych parków Krakowa oraz zachęcając do spojrzenia na parki jako na wartościowe środowisko wychowawcze. Praca zawiera bibliografię.

 

 

Planty Krakowskie. Przewodnik dla nauczycieli, Wyd. MCDN, Kraków 2003 (159 s., 47 ilustracji i planów).

Książka poświęcona jednemu z najpiękniejszych parków miejskich Krakowa – parkowi kulturowemu jakim są Planty Krakowskie. Opracowanie uwzględnia całą historię Plant od czasu ich powstania aż do współczesności. Cennym walorem pracy jest opis Plant Krakowskich jako obszaru o unikatowych walorach krajobrazu kulturowego, nie tylko w skali Polski, ale i świata.

 

 

Parki i ogrody Krakowa. Przestrzenie edukacyjne, Wyd. MCDN, Kraków 2005 (124 s., ilustracje i plany).

Publikacja będąca kontynuacją dwóch poprzednich książek („Parki Krakowa" i „Planty Krakowskie"), podejmująca prezentację kolejnych wybranych parków i ogrodów Krakowa jako szczególnie wartościowych wychowawczo środowisk. Praca zawiera ponadto aneks, w którym zamieszczono inne opracowania Autorki rozwijające tą problematykę, m.in. walory edukacyjne zabytkowych parków Krakowa oraz oddziaływania wychowawcze rodziny w zabytkowym parku. Autorka wprowadza także tematykę ogrodów klasztornych i omawia ich wyjątkowe wartości edukacyjno-wychowawcze.

 

Park im. Dra Henryka Jordana. Seria Parki Krakowa, Wyd. Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2006 (57 s., ilustracje i plany).

Monografia - zeszyt poświęcony najbardziej znanemu parkowi zabaw dla dzieci i młodzieży, a także jednemu z pierwszych w świecie. Opracowanie przybliża sylwetkę Prof. UJ Henryka Jordana, społecznika, lekarza i naukowca (1842-1907). Przedstawia też koncepcję wychowania jordanowskiego i losy paku od powstania aż do współczesności, skłaniając do refleksji nad wartością przekazu wzorów osobowych jako dziedzictwa. Park Jordana jest jedynym w swoim rodzaju pomnikiem kultury narodowej Polaków.

 

Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. UJ, Kraków 2008 (102 s.).

Książka poświęcona tematowi edukacji o dziedzictwie i jej dzisiejszej aktualności. Autorka wprowadza w problematykę myślenia o dziedzictwie, jego wartości, prezentuje koncepcje edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego w kontekście współczesnej pedagogiki. Praca zawiera bibliografię.

 

 

Planty Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa. Seria Parki Krakowa, Wyd. Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2012 (120 s., ilustracje i plany).

Praca ukazująca powstawanie i przekształcenia Plant oraz ich najbliższego otoczenia. Możemy śledzić zmiany krajobrazu kulturowego parku wraz z budynkami, ulicami i placami z nim graniczącymi. Publikacja ta wpisuje się w długoletnią działalność edukacyjną Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida służącą podnoszeniu świadomości znaczenia ochrony i kształtowania historycznych i współczesnych ogrodów oraz terenów zieleni jako istotnych elementów dziedzictwa kulturowego. (Fragment wstępu autorstwa prof. Agaty Zachariasz).

 

Park Strzelecki, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2019.

Park Strzelecki przy ul. Lubicz w Krakowie, obok Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku Jordana, Parku Bednarskiego, jest jednym z pięciu parków publicznych, jakie powstały w tym mieście w ciągu XIX stulecia. Park Strzelecki związany jest z historią najstarszego w Polsce Bractwa Kurkowego o średniowiecznym rodowodzie. W roku 1837 Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie weszło w posiadanie własnego ogrodu, który od tego czasu, aż do drugiej wojny światowej związany był ściśle z losami tej organizacji. Park ten pierwotnie przeznaczony został przez braci kurkowych na ćwiczenia strzeleckie oraz odbywały się tam uroczystości intronizacji kolejnych królów kurkowych, a także rozwijało się życie towarzyskie krakowian, w związku z koncertami muzycznymi, restauracją, przedstawieniami teatralnymi organizowanymi na terenie parku.

 

Contemporary educational contexts of cultural heritage, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020.

By exploring and discovering cultural heritage people can acquire essential competences. Many contemporary heritage reserchers stress the role and importance of education in spreading awerness of cultural heritage acorss communites. It should also be noted that the essence of transmitting cultural heritage, as opposed to inheritance of property rights over tangible and intangible goods or inheritance of biological nature, involves social contact.

Popularyzacja nauki

 1. Udział w Seminariach Muzealnych;
 2. Obywatele Kultury Kraków-udział w stoliku: edukacja kulturalna - prezentacja projektu Parki dla edukacji i serii wydawniczej Parki Krakowa;
 3. Materiały do wykładu monograficznego na temat  historii Plant Krakowskich w ramach  promocji książki autorskiej;
 4. Opracowanie materiałów elektronicznych i wydruk ich dzięki pomocy Biura Promocji UJ do wykładu dla Akademii Dzieci UJ – Planty Krakowskie dawnej i dziś oraz przygotowanie stosownej prezentacji;
 5. Opracowanie materiałów elektronicznych i wydruk ich dzięki pomocy Biura Promocji UJ do wykładu dla Akademii Dzieci UJ-Ogrody i Parki Niepołomic i Planty Krakowskie oraz przygotowanie prezentacji dla dzieci (wybór mapek, druk ulotny)

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Podstawy wiedzy o plastyce
 • Wychowanie przez sztukę
 • Edukacja artystyczna
 • Andragogika
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Pedagogika kultury
 • Edukacja kulturalna
 • Metodyka zajęć turystyczno-krajobrazowych
 • Warsztat sztuka i wychowanie
 • Introduction to Pedagogy
 • Educational Issues
 • Education through Art
 • Heritage Education
 • Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka edukacyjna
 • Praktyka pedagogiczna w instytucjach kultury związanych z turystyką i dziedzictwem kulturowym

Członkostwo

 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego O/ Krakowski
 • 2010 – członek INSEA (International Society for Education through Art.)
 • 2015 – członek Interpret Europe