Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dorota Pauluk, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Kontakt

dorota.pauluk@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Pełnione funkcje

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego ds. ewaluacji jakości kształcenia

Wykształcenie

 • Studia magisterskie – pedagogiczne i psychologiczne – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskany na podstawie dysertacji: Modele identyfikacji kobiety z jej rolą w społeczeństwie w podręcznikach do wychowania seksualnego, promotor prof. dr hab. Franciszek Adamski
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika uzyskany na podstawie rozprawy habilitacyjnej: Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki oraz ogólnej oceny dorobku naukowego

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysoką ocenę pracy na rzecz  doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe(2017/2018)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe(2016/2017)
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia organizacyjne związane z pracą nad książką pt. Student na współczesnym uniwersytecie: ideały i codzienność (2011/2012)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez minister Krystynę Szumilas (2013)

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: szkoły wyższej jako miejsca realizacji ukrytego programu, problematyki studentek/studentów jako jego odbiorców oraz niezamierzonych rezultatów akademickiej edukacji przez nich rozpoznawanych.
Drugi obszar zainteresowań badawczych dotyczy problematyki kobiecej w edukacji.

Wybrane publikacje

Monografie
 • Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Praca pod redakcją
 • Student na współczesnym uniwersytecie - ideały i codzienność, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2010.
Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych
 • Concepts of Women’s Sexual Education and Dispute over Co-education in Poland between Two World Wars, “Historia scholastica” 2020, No. 1, Vol. 6, s. 68-81, współ. D. Jagielska.
   Suffering of Children in Auschwitz – Biological and Mental Extermination, [w:] J. Kostkiewicz (red.), Crime without Punishment… The Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945, Kraków 2020, s. 71-98, współ. B. Gola.
 •  Akademickie ocenianie i jego niezamierzone konsekwencje. Od wymiaru ukrytego do nowej kultury oceniania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2019, nr 2(252), s. 86-101.
  Jakie szanse rozwojowe stwarza uniwersytet „w kryzysie”? Z doświadczeń studentów pedagogiki, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2017, nr 1 (21).
 • Sprawiedliwość w sferze uniwersyteckiej edukacji. Norma a codzienność studiowania, [w:] N. Pelcová a A. Hogenová et al., Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Praha, s. 139-151, współ. Wrońska K.
  Współczesny uniwersytet w potocznych doświadczeniach studentów, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2016, t. 19, nr 3 (75), s. 183-196.
 • Platforma Maple T.A. - zastosowanie w edukacji matematycznej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2016, nr 1,  s. 132-140. (współ. Baranowski J., Garbarz-Glos B., Noga H., Pauluk M.).
  Studiująca młodzież w okresie przejścia – możliwe zyski w rozwoju i stracone szanse, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja” 2015, nr 1 (69), s. 177-193.
 • Pomiędzy edukacją patchworkową a „kombinowaniem”. Studenckie strategie radzenia sobie na studiach i ich uwarunkowania, „Kultura i Edukacja” 2015, nr 3 (109), s. 156-175.
  The Archetypal Polish Mother – Symbol or Stereotype ...? The Controversy Over the Women’s Family Roles in the Past and Present, [w:] Ona w XXI wieku – interdyscyplinarny obraz kobiety, (red.) M. Baranowska-Szczepańska, Wydawnictwo Maiuscula, Poznań 2011, s. 515-535.
 • W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia – uniwersytet wczoraj, dziś i jutro, „Kultura i Historia“ 2011, nr 20, czasopismo internetowe ISSN 1642-9826.
  Czego uczą studia? O ukrytych wymiarach uniwersyteckiej edukacji pedagogów i nauczycieli, „Kultura i Edukacja ” 2010, nr 2 (76), s. 161-175.
 • Nieakademickie efekty edukacyjne – ich rozwojowy i antyrozwojowy charakter (na przykładzie studiów pedagogicznych i nauczycielskich), [w:] T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Pedagogiki Pracy, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2010, t. 2, s. 57-70.
  Prawda - misja i wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu, [w:] A. Murawska, I. Kość (red.), Edukacja akademicka wobec prawdy, volumina.pl, Szczecin 2010, s. 97-112. (współ. D. Skowrońska).
 • Uniwersytet – jego rola wychowania w prawdzie i do prawdy, [w:] G. Polok (red.), Wychowanie w środowisku akademickim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2010, s. 33-47.
  Stymulowanie rozwoju moralnego pedagogów - kontekst pedagogiczno-psychologiczny, [w:] J. Kostkiewicz (red.), Aksjologia w kształceniu pedagogów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 153-164.
 • Role rodzinne kobiety wobec wyzwań współczesności, [w:] B. Muchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 95-104.
  Ukryty wymiar w relacjach student – nauczyciel akademicki [w:] D. Skulicz (red.), Studenci we wspólnocie akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 113-120.
 • Autonomia i wolności akademickie w myśli Sergiusza Hessena i Kazimierza Twardowskiego, [w:] J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet i wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 193-200.
  Kompetencje osobiste w refleksji nad akademicką edukacją pedagogów i nauczycieli, [w:] T. Aleksander, D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Kraków-Radom 2007, s. 317-322.
 • Uwarunkowania i przejawy ukrytego programu w akademickim kształceniu pedagogów/nauczycieli, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2006, s. 89-96.
  Wzorce socjalizacji dziewcząt i kobiet w podręcznikach do wychowania seksualnego, [w:] Role płciowe. Kultura - Rozwój – Edukacja - Socjalizacja, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2006, s. 125-132.
 • Promowanie integracji ról rodzinnych i zawodowych kobiet w uniwersytecie fundamentem i wyznacznikiem nowego kierunku przemian jakości szkolnictwa wyższego, [w:] A. Sajdak (red.), Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 241-249.
  Kontrowersje wokół wychowania seksualnego w Polsce, „Pedagogika Społeczna” 2004, nr 1, s. 76-81.
 • Dynamika rozwoju ról społecznych kobiety w Polsce w kontekście przemian po 1989 roku (na przykładzie podręczników do wychowania seksualnego, [w:] K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2003, s. 205-210.