dr Agata Łopatkiewicz

Stanowisko: asystent z dr

Pracownia Teorii Wychowania

e-mail: agata.lopatkiewicz@uj.edu.pl

 

Wykształcenie:

2017: doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (tytuł pracy doktorskiej: Współczesna pedagogika polska w perspektywie problematyki paradygmatu. Studium teoretyczne)

2012: magister pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza (tytuł pracy magisterskiej: Kondycja współczesnej polskiej pedagogiki w sytuacji dualizmu paradygmatów uprawiania nauki)

2011: magister filozofii (tytuł pracy magisterskiej: Etyczna i filozoficzno-prawna problematyka przywileju terapeutycznego)

2010: licencjat pedagogiki, specjalność: pedagogiki społeczno-opiekuńcza (tytuł pracy licencjackiej: Koncepcja wolności w wychowaniu Immanuela Kanta na tle pedagogiki ponowoczesnej)
 

 

Zainteresowania naukowe:

  • Teoria wychowania (ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych podstaw wychowania i socjalizacji)
  • Pedagogika ogólna (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paradygmatu w pedagogice i powiązanych z nimi zagadnień filozoficznonaukowych, zastosowania analizy filozoficznej w pedagogice oraz problematyki naukowego statusu pedagogiki)
  • Filozofia edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem filozoficznych podstaw myśli i praktyk pedagogicznych)
  • Pogranicze pedagogiki i prawa (ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście funkcjonowania rodziny)

 

Wybrane publikacje:

A. Łopatkiewicz, Czy pedagodzy przejmują się relatywizmem? O niektórych filozoficznych konsekwencjach tezy o paradygmatyczności współczesnej pedagogiki polskiej, w: „Filozoficzne Problemy Edukacji”, vol. 1, 2018.

A. Łopatkiewicz, Operacjonalizacja pojęcia dobra w orzecznictwie Sądu Najwyższego (współautorstwo: M. Araszkiewicz), w: D. Probucka (red.), Etyka i dobro, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.

A. Łopatkiewicz, Instytucja porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskieji utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie w kontekście kodeksowej regulacji niedozwolonych postanowień umownych, w: G. Godawa (red.), Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2015.

A. Łopatkiewicz, Factors and Dimensions in Parent Plan Support System (współautorstwo: M. Araszkiewicz, A. Zienkiewicz), w:  E. Schweighofer, F. Kummer, W. Hötzendorfer (red.), Transparenz. Tagungsband des 17. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2014, Österreichische Computer Gesellschaft & Erich Schweighofer, Vienna 2014.

A. Łopatkiewicz, Klauzula generalna dobra dziecka – wsparcie czy przeszkoda w rozwiązywaniu konfliktów na tle rozwodowym?, w: M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.

A. Łopatkiewicz, Mediation as a Category of Humanistic-Oriented Pedagogy (współautorstwo: B. Bieszczad, K. Kozłowska), w: „European Scientific Journal (ESJ)”, Special Edition, vol. 1, European Scientific Institute, Macedonia 2014.

A. Łopatkiewicz, Wątki liberal education w filozofii anarchizmu metodologicznego Paula K. Feyerabenda, w: „Paedagogia Christiana”, nr 1/33, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Tłumaczenie: Ideał liberalno-wolnościowy (liberal-free ideal) w dziejach edukacji liberalnej (B.A. Kimball), w: „Paedagogia Christiana”, zeszyt 1/33 (razem z K. Kozłowską), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

A. Łopatkiewicz, Parent Plan Support System – Context, Functions, and Knowledge Base (współautorstwo: M. Araszkiewicz, A. Zienkiewicz), w: W. Abramowicz (red.), „Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP)”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

 

Działalność dydaktyczna (wybrane kursy):

  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Historia myśli i praktyk pedagogicznych
  • Etyczne aspekty działalności społeczno-opiekuńczej
  • Ochrona praw dziecka i rodziny – perspektywa porównawcza
  • Prawne i organizacyjne podstawy wolontariatu
  • Ochrona własności intelektualnej