Zakład Pedagogiki Zdrowia

Historia Zakładu

Zakład Pedagogiki Zdrowia został utworzony z dniem 1 marca 2019 roku na mocy Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 22 lutego 2019 roku.

Kierownik Zakładu

Pracownicy Zakładu

Obszary badawcze

Zainteresowania naukowe zespołu badawczego wiążą się z problematyką holistycznie ujmowanego zdrowia analizowaną z perspektywy salutogennej i pedagogicznej.

Prowadzone badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z:

 • diagnozą pedagogiczną w obszarze zdrowia psychospołecznego dzieci i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami  rozwojowymi i edukacyjnymi, oraz osób dorosłych;
 • rozpoznawaniem podmiotowych, środowiskowych i kulturowych uwarunkowań zachowań zdrowotnych, w tym ryzykownych dla zdrowia, oraz projektowaniem działań pedagogicznych służących promocji zdrowia;
   
 • dynamiką kształtowania się zdrowia psychospołecznego – dobrostanu (well-being) uczniów, w tym z niepełnosprawnościami, analizowanego w kontekście wybranych aspektów zmian rozwojowych w okresie adolescencji oraz oddziaływań rodziny, szkoły i środowiska rówieśniczego;
   
 • projektowaniem programów edukacyjnych adresowanych do osób w wieku senioralnym służących zdrowemu starzeniu się;
   
 • metodyką edukacji zdrowotnej w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz ewaluacją realizowanych tam programów edukacyjnych;
   
 • analizą zależności między różnymi typami relacji społecznych a miarami dobrostanu psychospołecznego, szczególnie w kontekście zbiorowości społecznie defaworyzowanych np. dzieci z różnego typu zaburzeń w rozwoju, osób z diagnozą
  psychiatryczną;
   
 • poszukiwaniem rzetelnych i trafnych sposobów pomiaru w obszarze diagnozy pedagogicznej.  

Projekty

 • Projekt badawczy NCN – OPUS 14, kierownik dr Paweł Grygiel - Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji.
 • Projekt badawczy NCN – MINIATURA 2, kierownik dr Barbara Ostafińska-Molik - Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji.

Publikacje

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE:

 1. Wojciechowski, F., Opozda-Suder, S. (2017). Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych: wybrane problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 2. Gaweł, A. (2014). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Ostafińska-Molik, B.  (2014). Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

 1. Grygiel, P., Humenny, G., & Rebisz, S. (2019). Using the de Jong Gierveld loneliness scale with early adolescents: Factor structure, reliability, stability, and external validity. Assessment, 26(2), 151–165. https://doi.org/10.1177/1073191116682298
 2. Świtaj, P., Grygiel, P., Chrostek, A., Wciórka, J., & Anczewska, M. (2018). Investigating the roles of loneliness and clinician- and self-rated depressive symptoms in predicting the subjective quality of life among people with psychosis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 53(2), 183–193. https://doi.org/10.1007/s00127-017-1470-1
 3. Łosiak-Pilch, J. (2018). Risk and health-promoting behaviours in adolescents with different temperamental profiles. Health Psychology Report, 6(1), 75-80. https://www.termedia.pl/Risk-and-health-promoting-behaviours-in-adolescents-with-different-temperamental-profiles,74,30811,1,1.html
 4. Gaweł, A. (2017). Medialne wzory kultury zdrowotnej jako wyzwanie dla edukacji. Chowanna,  2 (49), 239-253.
 5. Grygiel, P. (2017). The dynamics of perception of social integration in primary school. The latent growth curve model. Edukacja. An interdisciplinary approach, (5), 129–145. https://doi.org/10.24131/3724.170509
 6. Łosiak-Pilch, J. (2017). Koncepcja zdrowia u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Forum Pedagogiczne, 2, 17-31.
 7. Łosiak-Pilch, J. (2017). Aplikacje mobilne w promocji i edukacji zdrowotnej. Edukacja- Technika- Informatyka, 19, 1, 273-278.
 8. Chrostek, A., Grygiel, P., Anczewska, M., Wciórka, J., & Świtaj, P. (2016). The intensity and correlates of the feelings of loneliness in people with psychosis. Comprehensive Psychiatry, 70, 190–199. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2016.07.015
 9. Łosiak-Pilch, J. (2016). Atrakcyjność budowy męskiego i kobiecego ciała w ocenach osób homo- i heteroseksualnych. Psychiatria i Psychoterapia, 12, 3, 3-14.
 10. Opozda-Suder, S., Wojciechowski, F. (2016). Społeczne konsekwencje niepełnosprawności – między wykluczeniem a partycypacją. Zeszyty Pracy Socjalnej, 21, 2, 49–65.
 11. Wojciechowski, F., Opozda-Suder, S. (2016). Etyka i deontologia w spotkaniu poradniczym. Od teorii ku praktyce. Kwartalnik Pedagogiczny, 2 (240), 44–60
 12. Wysocka, E., Ostafińska-Molik, B. (2016), Podobnie niedostosowani, a mimo to różni. Polaryzacja samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych. Studia Edukacyjne, 39.
 13. Gaweł, A. (2015). Wychowanie ”co do ciała i zdrowia” w realiach społeczeństwa somatycznego. Paedagogia Christiana, 2, 36, 65-78.  
 14. Gaweł, A., Urlińska M. (2015). Health Aspects of the Quality of Life in the Old Age in the Perspective of Social Sciences. Kultura i Edukacja, 4 (110), 30-49.
 15. Świtaj, P., Grygiel, P., Anczewska, M., & Wciorka, J. (2014). Loneliness mediates the relationship between internalised stigma and depression among patients with psychotic disorders. International Journal of Social Psychiatry, 60(8), 733–740. https://doi.org/10.1177/0020764013513442
 16. Wysocka, E., Ostafińska-Molik, B. (2014). Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań. Resocjalizacja Polska, 8, 131-155.
 17. Gaweł, A. (2013). Educational aspects of human health in adulthood. Andragogska Spoznanja, 19, 3, 23-31.
 18. Grygiel, P., Humenny, G., Rebisz, S., Świtaj, P., & Sikorska, J. (2013). Validating the Polish Adaptation of the 11-Item De Jong Gierveld Loneliness Scale. European Journal of Psychological Assessment, 29(2), 129–139. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000130
 19. Łosiak, J. (2009). Obraz własnego ciała u osób o orientacji homoseksualnej. Psychiatria Polska, 1, 99-107.
 20. Smogorzewska, J., Szumski, G., & Grygiel, P. (2019). The children’s social understanding scale: An advanced analysis of a parent-report measure for assessing theory of mind in polish children with and without disabilities. Developmental Psychology, 55(4), 835-845. https://doi.org/10.1037/dev0000673\


ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

 1. Grygiel, P., Ostafińska-Molik, B., Humenny, G., Michel, M., Gaweł, A. (2018). Dynamika heterofilii płciowej a zmiany poczucia integracji rówieśniczej w okresie wczesnej adolescencji, [w:] B. Niemierko, M. Szmigiel (red.), Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli, 203-229. Kraków: Grupa Tomami
 2. Gaweł, A. (2016). Rozwój teorii i praktyki wychowania zdrowotnego i jego konteksty w późnej nowoczesności, [w:] A. Gaweł, B. Bieszczad (red.), Reinterpretacje kontekstów wychowania (s. 19-61). Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
 3. Gaweł, A. (2011). Świadomość zdrowotna jako kategoria wyznaczająca cele edukacji zdrowotnej, [w:] A. Gaweł, B. Bieszczad (red), Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (s. 83-99). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Ostafińska-Molik, B. (2010). Student - dziś i wczoraj. Refleksja o etosie, [w:] D. Pauluk (red.), Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność. Kraków: Impuls.
 5. Ostafińska-Molik, B. (2010). Rola pedagoga w diagnozowaniu problemów ucznia w okresie dorastania, [w:] P. Barczyk, G. Paprotna (red.), Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Kontakt

ZAKŁAD PEDAGOGIKI ZDROWIA

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Batorego 12, pokój 16

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 26