Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej

Historia Zakładu

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej swoją obecną nazwę i zakres badawczy uzyskał z dniem 1 października 2014 roku. Powstał na bazie Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej powołanego na mocy uchwały Senatu UJ z dnia 26 czerwca 2002 roku. Pierwszym jego kierownikiem została Pani Profesor Kazimiera Pacławska, a następnie Pani Profesor Janina Kostkiewicz.
W obecnym składzie Zakład realizuje zadania naukowo-badawcze związane z odkrywaniem zapomnianego i zaniedbanego dorobku polskiej myśli pedagogicznej (przedstawiciele, koncepcje, kierunki rozwoju, itp.); dokonywaniem korekty istniejących diagnoz stanu dziedzictwa polskiej myśli pedagogicznej ze szczególnym akcentem na pedagogikę katolicką; poszukiwaniem nowych teorii i praktyk wychowania i kształcenia w obszarach:

  • pedagogiki szkoły wyższej (program ukryty, przemiany modeli uniwersytetu, student jako aktywny podmiot w procesie nauczania-uczenia się),
  • pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania (nurt pedagogiki katolickiej, ideologie edukacyjne, współczesne dyskursy pedagogiczne, dyskursy ekologiczne uwzględniające etykę środowiskową),
  • pedagogiki społecznej i opiekuńczej (system opieki i wsparcia, ewolucja myśli pedagogicznej, historia opieki społecznej w Polsce i Europie).

W Zakładzie prowadzone są badania o charakterze metateoretycznym, teoretycznym i empirycznym. Popularyzacji wyników badań oraz wymianie myśli ze środowiskiem naukowym służą, m.in. wydawany od 2015 roku rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” oraz corocznie organizowane Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej.

Kierownik Zakładu

Pracownicy Zakładu

Doktoranci

mgr Justyna Legutko

Obszary badawcze

  • Metateoretyczne i teoretyczne badania nad polską myślą pedagogiczną w obrębie pedagogiki  ogólnej i filozofii wychowania
  • Historia i wyzwania społecznej myśli pedagogicznej
  • Teoretycznie i praktycznie zorientowane badania dotyczące szkoły wyższej (uniwersytetu), ukrytego programu oraz studentów
  • Historia wychowania i opieki społecznej
  • Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej

Najważniejsze publikacje

1. Beata Gola (2008). Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Kraków: Wydawnictwo UJ.

2. Dominika Jagielska (2014). Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków, Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz (2015). Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Kraków Wydawnictwo UJ (seria: Polska Myśl Pedagogiczna, tom 1).

4. Janina Kostkiewicz (2013). Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Janina Kostkiewicz, Milan Krankus, Ivan Podmanický, Maria Potočárova (2015). Wychowanie – rodzina – społeczny rozwój osoby. Studia ze spotkań krakowsko – bratysławskich. Výchova – Rodina – Sociálny rozvoj osoby. Štúdie zo stretnutí krakowsko-bratislavských, Kraków: Wydawnictwo UJ .

6. Janina Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 1 (2012), tom 2 (współred. K. Misiaszek - 2013), tom 3 (2015), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

7. Janina Kostkiewicz (2017). Krytyczna edycja rękopisów: Andrzej Niesiołowski, Zarys pedagogiki ogólnej, Kraków: Wydawnictwo UJ (seria: Polska Myśl Pedagogiczna, tom 2).

8. Dorota Pauluk (2016). Ukryte programy uniwersytetu. Doświadczenia studentów pedagogiki, Kraków: Wydawnictwo UJ.

9.Beata Gola (2018). Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej, Kraków:
Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Kontakt

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SZKOŁY WYŻSZEJ I POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Batorego 12, pokój 12

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 22