Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika w Uniwersytecie Jagiellońskim

Kontakt


janina.kostkiewicz@uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – prace naukowe sytuuje w obszarze pedagogiki ogólnej, historii pedagogiki i filozofii wychowania. Założycielka i redaktor naczelna czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna” oraz serii Polska Myśl Pedagogiczna w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi cykliczne, ogólnopolskie seminarium naukowe poświęcona badaniom zarówno historycznej, jak i współczesnej myśli pedagogicznej. Służy ono wymianie doświadczeń w zakresie zapomnianych, a wartościowych obszarów polskiej myśli pedagogicznej oraz włączaniu ich w dyskurs ogólnopolski i europejski; przynosi eksplorację tej myśli, współczesną diagnozę, rekonstrukcję treści oraz ocenę jej wartości i rangi w dziejach rozwoju polskiego i europejskiego humanizmu.

W latach 1980-84 pracowała jako nauczyciel; 1984-2000 asystent i adiunkt w Instytucie Pedagogiki WSP w Rzeszowie; w okresie 1993-2005 prowadziła wykłady i seminaria w Filii WNS KUL w Stalowej Woli; w latach 2000-2004 roku była adiunktem i prof. nadzw. KUL w Lublinie. Jako prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL ds. Filii w Stalowej Woli z powodzeniem przeprowadziła – przy wsparciu zainteresowanych podmiotów – przekształcenia jej w Wydział Zamiejscowy KUL (z 5 kierunkami studiów i ponad 4 tys. studentów). Od 1 października 2004 roku pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykształcenie

· Tytuł naukowy profesora nauk społecznych nadany decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 roku – procedowany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

· Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - pedagogiki ogólnej uzyskany w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w 2001 roku.

· Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, promotor prof. dr hab. Anna Łukawska, 1989 rok.

· Studia magisterskie – kierunek pedagogika, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pełnione funkcje

· Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika w Uniwersytecie Jagiellońskim

I kadencji 2019 – 2022; II kadencji 2022 – 2025 (od 2019 – aktualnie).

· Członek Komisji Profesorskiej na Wydziale Filozoficznym UJ (od 2017 – aktualnie).

· Członek Stałej Komisji Senackiej ds. Odznaczeń i Nagród – aktualnie.

· Członek Wydziałowej Rady Naukowej (od 2020 – aktualnie).

· Członek Wydziałowej Komisji ds. Okresowej Oceny Pracowników UJ (2016 – aktualnie).

· Członek Komisji ds. awansowych – aktualnie

· Kierownik Pracowni Polskiej Myśli Pedagogicznej w IP UJ w latach 2021 – aktualnie.

· Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki UJ w latach 2006 – 2021.

· Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ ds. studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki UJ w latach 2006 – 2012.

· Członek Zespołu ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania (studia międzykierunkowe, makrokierunki) przy Stałej Rektorskiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ - powołanie decyzją nr 44 Rektora UJ z dn. 7 XI 2008 roku – w okresie 2008-2011.

· Kierownik Katedry Pedagogiki Dorosłych w Instytucie Pedagogiki KUL w Lublinie w latach 2001-2004.

· Prodziekan na Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie w latach 2003-2004.

· Członek Senatu KUL w Lublinie w latach 2003-2004.

Członkostwo w radach naukowych czasopism

· Redaktor naczelna, założycielka i Przewodnicząca Rady Naukowej rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” (Wydawnictwo UJ, Kraków)

· Członek Rady Naukowej czasopisma „Studium Educationis” (University of Padova, Włochy)

· Członek Rady Naukowej „Forum Pedagogicznego” (UKSW, Warszawa)

· Członek Rady Naukowej „Roczniki Pedagogiczne KUL” (KUL JP II, Lublin)

· Członek Rady Naukowej „Biografistyka Pedagogiczna” (KUL JP II, Lublin)

Granty

· Kierownik grantu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych – czasopismo „Polska Myśl Pedagogiczna”: umowa nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019.

· Kierownik grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Fundamenty nt. „Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku” – wartość grantu 713 875, 50 PLN

Publikacje

MONOGRAFIE

1. Z wrażliwości serca… Społeczno–personalistyczna pedagogika Stanisława Podoleńskiego SJ (1887–1945), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2024.

2. Jadwiga z Działyńskich Zamoyska (1831-1923) działaczka społeczno-religijna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2023, ss. 166, ISBN 978-83-8294-273-6 (współaut.: Z. Babicki, G. Kucharczyk, B. Śliwerski).

3. Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939. Aspekty ideologiczne i pedagogiczne, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2020, ss. 339, ISBN 978-83-65350-05-3.

4. Krytyczna edycja rękopisów: Andrzej Niesiołowski, Zarys pedagogiki ogólnej. Rękopisy z oflagu. Odczytanie, opracowanie i Wprowadzenie (s. 13-71) J. Kostkiewicz; Przedmowa B. Śliwerski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017, ss. 309. ISBN 978-83-233-4288-5; ISBN 978-83-233-96-48-2.

5. Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego. Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 273. ISBN 978-83-233-3953-3 [współaut.: D. Jagielska – 50%].

6. Wychowanie – rodzina – społeczny rozwój osoby. Studia ze spotkań krakowsko – bratysławskich. Výchova – Rodina – Sociálny rozvoj osoby. Štúdie zo stretnutí krakowsko-bratislavských, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 139. ISBN 978-83-223-3999-1 [współaut.: M. Krankus, I. Podmanický, M. Potočárova – po 25%].

7. Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego; Sketches of pedagogy from the interwar period; Vybrané štúdie z pedagogiky v medzivojnovom období, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, ss. 195. ISBN 978-80-223-3923-0 [wspólaut.: K. Ablewicz, M. Cipár, D. Jagielska – po 25%].

8. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918 – 1939, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 733. ISBN 978-83-7850-153-4.

9. Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera, wyd. I (Rzeszów 1998), wyd. II uzupełnione i poszerzone, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, ss. 294. ISBN 978-83-7587-000-8.

10. Sytuacja szkolna początkujących licealistów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1992, ss. 178.

 

REDAKCJE NAUKOWE MONOGRAFII I CZASOPISM

11. Polska Myśl Pedagogiczna [Polish Pedagogical Thought], R. IX (2023) tom 9/1 (red. tomu: Janina Kostkiewicz), Kraków 2023, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, http://www.ejournals.eu/PMP/

12. Polska Myśl Pedagogiczna [Polish Pedagogical Thought], R. VIII (2022) tom 8 (red. tomu: Janina Kostkiewicz), Kraków 2022, ss. 449, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, http://www.ejournals.eu/PMP/

13. Crime without Punishment…The Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945, Janina Kostkiewicz (ed.), WUJ Kraków 2020. ISBN 978-83-233-4806-1.

14. Zbrodnia bez kary…: eksterminacja I cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką 1939-1945, red. Janina Kostkiewicz, Kraków:Uniwersytet Jagielloński, Bibliotek Jagiellońska, 2020. ISBN 978-83-958240-2-9,otwarty dostęp: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243903

15. Pedagogika – niepełnosprawność – edukacja. Ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji 70-tych urodzin, red. Janina Kostkiewicz, Sylwia Opozda-Suder, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 296. ISBN 978-83-233-46000-5.

16. Polska Myśl Pedagogiczna, R. V (2019) nr 5 (red. tomu: Janina Kostkiewicz, Giuseppe Milan), Kraków 2019, ss. 362, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, http://www.ejournals.eu/PMP/

17. Polska Myśl Pedagogiczna R. IV (2018), nr 4 (red. tomu: Janina Kostkiewicz, Dominika Jagielska). Kraków 2018, ss. 420. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://www.ejournals.eu/PMP/

18. Polska Myśl Pedagogiczna, R. III (2017) nr 3 (red. tomu: Janina Kostkiewicz), Kraków 2017, ss. 272, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp: http://www.ejournals.eu/PMP/

19. Polska Myśl Pedagogiczna, R. II (2016), nr 2 (red. tomu: Janina Kostkiewicz), Kraków 2016, ss. 467; ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

20. Polska Myśl Pedagogiczna, R. I (2015), nr 1 „Wychowanie i niepodległość 1863 – 1914/18” (red. tomu: Janina Kostkiewicz) Kraków 2015, ss. 361, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

21. Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18”, Beata Gola, Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz (red.), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015; otwarty dostęp: http://ruj.uj.edu.pl.

22. Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 3, red. Janina Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 628.

23. Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 2, red. Janina Kostkiewicz, Kazimierz Misiaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 453.

24. Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 1, red. Janina Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 570.

25. Aksjologia edukacji dorosłych, red. Janina Kostkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 427.

26. Uniwersytet i wartości,(red. Janina Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, ss. 209.

27. Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. Janina Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, ss. 354.

28. Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, red. Janina Kostkiewicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, ss. 162.

29. Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011, red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. Szymański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 236..

30. Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. Szymański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 315.

31. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Wybór tekstów, (wybór i oprac. J. Kostkiewicz), Biblioteka Uniwersytecka Filii KUL w Stalowej Woli 1996 – wyd. I (nakład 600 egz.); wyd. II (1997), wyd. III poprawione i poszerzone (1999) - nakłady po 1000 egz.

32. Szkice o kształtowaniu osobowości, red. Janina Kostkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997, ss. 129.

 

ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH I CZASOPISMACH

 

1. Pedagogika konserwatywna : korzenie - tożsamość - misja (wybrane wątki) [Conservative Pedagogy: Roots – Identity – Mission (Selected Issues)], „Polska Myśl Pedagogiczna”, 2023 tom 9/1, s. 17-37.

2. Edukacja, która ocala i tworzy: pozostał już tylko awangardowy konserwatyzm? [Education that Saves and Creates: Is Only Avant-Garde Conservatism Left?], “Polska Myśl Pedagogiczna”, 8/2022, s. 61-78.

3. O realną przemianę świata edukacji: Bogusław Śliwerski, Kultura rywalizacji i współpracy w szkole, Warszawa: Wolters Kluwer, 2022, ss. 379. ISBN 978-83-8286-274-4 [For Real Transformation of the World of Education: Kultura rywalizacji i współpracy w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022, ss. 379. ISBN 978-83-8286-274-4], „Polska Myśl Pedagogiczna”, 8/2022, s. 445-449. [art. recenzyjny].

4. Pedagogika katolicka w Polsce, w: "Leksykon katechetyczny", red. ks. Jan Kochel, ks. Jerzy Kostorz, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2022, s. 500-506.

5. Polish Catholic concerns regarding the rise of National Socialism in Germany, European History Quarterly 2021, 51 (2), p. 214 – 238 (współautor Lucas Mazur).

6. The German policy of extermination and Germanization of Polish children during World War II, in: Crime without punishment... : the extermination and suffering of Polish children during the German Occupation 1939-1945, J. Kostkiewicz (ed.), WUJ, Kraków 2020, p. 13-29.

7. Polskie dzieci pod okupacją niemiecką (konteksty polityczne, bytowe, wychowawcze) : wprowadzenie w problematykę badawczą, w: Zbrodnia bez kary… Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką 1939-1945, J. Kostkiewicz (ed.), Bibliotek Jagiellońska, Kraków 2020, s. 7-15.

8. Child and family as proletarians of the educational ideology of Bolshevik Marxism in the critical reflection of Polish humanists from the period 1917-1939, Polska Myśl Pedagogiczna, 2020 tom 6, s. 17-37.

9. The Polish current of criticism of communism (Bolshevism) in the years 1917-1939 : bibliography of sources, Polska Myśl Pedagogiczna, 2020 tom 6, s. 363-373.

10. The Polish current of criticism of German national socialism (nazism) before 1939 : bibliography of sources, Polska Myśl Pedagogiczna, 2020 tom 6, s. 349-361.

11. Philosophy of values as the basis of the directions in the development of educational science in Poland (1918-1939), Studium Educationis, 2020 vol. 21 n. 2, s. 11-24.

12. Polski nurt krytyki totalitaryzmów, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa: PWN, 2019, s. 165-176.

13. Polskie koncepcje i kierunki rozwoju pedagogiki kultury (1918-1939), w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. Warszawa: PWN, 2019, s. 177-178.

14. Philosophy of values as an inspiration and the basis of the directions in the development of educational science in Poland (1918-1939), “Polska Myśl Pedagogiczna” 5(2019), ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, http://www.ejournals.eu/PMP/

15. The Concept and Criticism of Ideology in the Writings of Polish Humanists between 1918-1939. “Practice and Theory in Systems of Education” 1917 vol. 12(4), s. 176-187; De Gruyter, DOI 10.1515/ptse-2017-0000 [współautor: Dominika Jagielska - 50%].

16. Beauty, art and elements of aesthetic education in the Polish writings of the Neo-Thomists of the interwar period, “Polska Myśl Pedagogiczna” 4 (2018), s. 93-112.

17. Bogdana Nawroczyńskiego koncepcja pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 1(22) 2018, s. 25-48.

18. Patriotyzm. O różnorodności jego ujęć teoretycznych i praktycznej obecności w pracy wychowawczej zmartwychwstańców przed rokiem 1939, „Paedagogia Christiana” 2 /40 (2017), ss. 109-131.

19. Niespożytkowany dorobek polskiego dyskursu o statusie metodologicznym pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej, w: D. Kubinowski, M. Chutorański (red.), „Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, „Impuls”, Kraków 2017, s. 27-45; ISBN 978-83-7587-030-5, ISBN 978-83-8095-195-2.

20. Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej, „Polska Myśl Pedagogiczna”, R. III (2017) nr 3, Kraków 2017, ss. 272, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp: http://www.ejournals.eu/PMP/

21. [krytyczna edycja] Marian Morawski, „Cele i zadania Przeglądu Powszechnego”, „Polska Myśl Pedagogiczna”, R. III (2017) nr 3, Kraków 2017, s. 231-237. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp: http://www.ejournals.eu/PMP/

22. Pedagogika ogólna jako nauka w rękopisach z oflagu Andrzeja Niesiołowskiego, „Studia z Teorii Wychowania” tom VII : 2016, nr 1(14), s. 91 - 112. ISSN: 2083-0998.

23. Humanistyczna pedagogika społeczna jako pogranicze i obszar wspólny z katolicką nauką społeczną. Szkic zagadnienia, „Polska Myśl Pedagogiczna” nr 2 (2016), s. 51 - 81. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

24. Partnerstwo (wartość pedagogiczna), w: „Encyklopedia aksjologii pedagogicznej” pod red. K. Chałas i A. Maja, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 724- 729. ISBN-978-83-7557-168-4.

25. Krytyka warstwy wychowawczej totalitaryzmu komunistycznego lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w pismach Antoniego Szymańskiego, w: R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska (red.), W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, Wydawnictwo „Episteme”, Lublin 2015, s. 439- 455 (Publikacja międzynarodowa).

26. O potrzebie badań nad polską myślą pedagogiczną - obszary zaniechane, obszary wymagające reinterpretacji, w: B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz (red), "Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18”, Kraków 2015; dostęp : http://ruj.uj.edu.pl

27. Kwestia ram czasowych tematu I. Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863- 1914/18. Uzasadnienie, w: B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz (red.), "Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18", Kraków 2015, s. 67-73; otwarty dostęp : http://ruj.uj.edu.pl

28. Wprowadzenie do pierwszego numeru rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”, „Polska Myśl Pedagogiczna” R. 1 (2015), nr 1, redaktor naukowy tomu J. Kostkiewicz, Kraków 2015, s. 9-18, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, otwarty dostęp http://ruj.uj.edu.pl;

29. [krytyczna edycja] Julia Ledóchowska - List do Ellen Key, „Polska Myśl Pedagogiczna” R. I (2015), nr 1, s. 273-277;

30. [krytyczna edycja] Urszula Ledóchowska - Polska – Kraj Bohaterów. Odczyt wygłoszony 5 listopada 1917 w Kopenhadze, „Polska Myśl Pedagogiczna”, R. I (2015), nr 1, s. 279-289.

31. [krytyczna edycja] Urszula Ledóchowska - Odczyt wygłoszony w Kopenhadze 26 X 1917, „Polska Myśl Pedagogiczna”, R. I (2015), nr 1, s. 291-295.

32. Pedagogia klarysek starosądeckich [Zakonu Świętej Klary], w: "Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność", tom 3, red. nauk. J. Kostkiewicz, Impuls, Kraków 2015, s. 41-53;

33. Najstarsze zakony katolickie w Polsce i ich działalność pedagogiczna –w aspekcie budowy cywilizacji Zachodu (krótki przegląd), w: "Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność", tom 3, red. nauk. J. Kostkiewicz, Impuls, Kraków 2015, s. 611–624; [współautorstwo 50%: Ryszard Skrzyniarz];

34. Status i tożsamość pedagogiki katolickiej 20-lecia międzywojennego w Polsce, „Paedagogia Christiana” 2013, nr 1[31], s. 45-69;

35. Teoria wychowania personalistycznego Karola Górskiego jako myśl społeczna, Úloha osobností a institucí rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentaceškolství a vzdělanosti), Editoři Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelstvì KAROLINUM, 2013, ISBN 978-80-246-2286-6, s. 289-296;

36. Pedagogia oblatów [Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej], w: "Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność", tom II, praca zb. pod red. J. Kostkiewicz i K. Misiaszka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 115-132, [współautorstwo po 50%: Monika Chorab].

37. Zur Wahlfreiheit in der christlichen Erziehung, w: “Gewalt in der Gesellschaft - Ansätze und Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit”, Ulrich Bartosch, Agnieszka Kulma (Hg.), Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt, Eichstätt 2013, ISBN: 978-3-9812687-7-5, s. 57 – 69; [polskojęzyczna wersja: Wolność wyboru w wychowaniu chrześcijańskim, w: „Wychowanie chrześcijańskie – między tradycją a współczesnością”, praca zb. pod red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 406 - 416].

38. A Thomistic - Social Profile of Karol Górski’s Personalistic Pedagogy „Disputationes Quodlibetales” (rocznik), z. Humanizmus & tolerancia, P. Dancák – R. Šolrés – D. Hruška, (eds.), Prešov 2012, ISBN 978-80-555-0719-4, s. 312–322.

39. Wychowanie prorodzinne w myśli społeczno – pedagogicznej ks. Stanisława Podoleńskiego SJ (1887-1945), w: „Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów okresu II Rzeczypospolitej”, red.: S. Cieślak, B. Topij-Stempińska, Wydawnictwo WAM – Akademia Ignatianum, Kraków 2012, s. 141 – 167.

40. Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych – wprowadzenie w problematykę, w: "Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność", tom 1, w: red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2012, s. 11-20.

41. Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i jego system wychowawczy, w: "Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność", tom 1, w: red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2012, s. 309–334.

42. Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo – wychowawcze Zmartwychwstańców, w: "Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność", tom 1, w: red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2012, s. 335–367.

43. Przedmiot pedagogiki (ogólnej) w sytuacji wielości nurtów i koncepcji pedagogicznych, w: "Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym", w: red. T. Hejnicka-Bezwińska, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 58 - 72.

44. Aksjologiczne podstawy katolickich koncepcji pedagogicznych, w: "Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice", red. J. Kostkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 13 - 29. [wcześniejsza wersja: „Edukacja Otwarta” nr 1 – 2 (21–22), Płock 2006, s.127 - 142].

45. Wspólnota akademicka i tożsamość studenta w kontekście zjawisk, ofert i efektów oddziaływania dominujących ideologii, w: "Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje", red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2011, s. 115 – 140.

46. Krytyka filozoficznych podstaw rasizmu i narodowego socjalizmu w pracach Konstantego Michalskiego z lat 30-tych XX wieku , w: "Filozofickémyslenie v stredoeurópskompriestore – tradície a súc’asnost", Plašienková Z., Leško V., Szotek B. (eds.), Slovenskéfilozofickézadriženiepri SAV, FF Univerzity: Komenského v Bratislave i Šafárika v Košiciach, Košice 2011; ISBN 978-80-970303-2-2; s. 353-363.

47. Jakość i zakres aksjologicznej warstwy kształcenia pedagogów – mapa problemowa, w: "Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie", red. A. Karpińska, Wydawnictwo „Trans Humana”, Białystok 2010, s. 311 – 320.

48. „Największa miłość – to Polska”. Naród i wolność w wychowawczej myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: "O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego", L. Marszałek, A. Solak (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 49-60.

49. Partnerstwo w relacjach wychowawczych, w: „Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi”, red. J. Truskolaska, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 123–134.

50. Potencjalność podmiotu wychowania w ujęciu antropologii katolickiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Toruń, Pedagogika XXV/2009, z. 393, s. 11-27.

51. Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych, w: „Aksjologia w kształceniu pedagogów”, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 73 - 89.

52. Miłość jako duchowe centrum życia rodzinnego w ujęciu Jana Pawła II, w: „Miłość – kategoria nie tylko pedagogiczna”, red. K. K. Przybycień, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, Stalowa Wola 2008, s. 77 - 88.

53. Podmiot w procesach edukacyjnych andragogiki i pedagogiki szkoły wyższej - perspektywa aksjologiczna, w: „Z dziejów oświaty polskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Koźmian”, red. I. Kość i E. Magiera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 265 - 276.

54. Emancypacja kobiet – poza nurtem pedagogiki emancypacyjnej, w: „Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych”, red. T. Aleksander i D. Barwińska, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji- PIB, Kraków – Radom 2007, s. 143 - 154.

55. Nauka i wolność – wartości fundujące uniwersytet, w: „Uniwersytet i wartości”, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 13 - 34.

56. Refleksje nad pedagogiką katolicką, w: „Wokół pedagogiki katolickiej”, red. J. Zimny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego, Stalowa Wola – Sandomierz 2007, s. 46-50.

57. Wspólnota jako kategoria pedagogiki chrześcijańskiej, w: „Edukacja – moralność - sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP”, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Wyd. „Verba”, Lublin 2007, s. 147 - 154.

58. Wola i działanie. Aspekty edukacyjne, w: „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych”, red. T. Aleksander, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 15 – 24.

59. Filozofia człowieka – filozofia edukacji – rozwój moralny studenta, „Pedagogika Szkoły Wyższej nr 26 – 27, Szczecin-Warszawa 2005; s. 11 - 19; oraz w: „Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 93 - 102.

60. Pomiar dydaktyczny – hasło w „Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku”, T. Pilch (red.), tom IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 620 - 623.

61. Pytania o fundamenty zreformowanej szkoły, w: „Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty”, red. A. Sajdak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 117-126.

62. Edukacja aksjologiczna dorosłych – zaniechania i potrzeby, „Chowanna”, t. 2(25), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 141 - 147.

63. Świadomość antropologiczno-aksjologiczna pedagogów, w: „Ewolucja ‘ogólności’ w dyskursach pedagogicznych”, red. T. Hejnicka-Bezwińska i R. Leppert, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 278 - 282.

64. Duchowość jako wartość i obszar wspierania rozwoju człowieka dorosłego, w: „Aksjologia edukacji dorosłych”, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 117–129.

65. Myśl pedagogiczna F. W. Foerstera płaszczyzną holistycznego myślenia o człowieku i współczesnym mu świecie, „Paedagogia Christiana” nr 1 (11) 2003, s. 29 - 44.

66. Fryderyk Wilhelm Foerster – hasło w: „Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku”, tom I, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 1153 - 1155.

67. Warstwa duchowa w teoriach pedagogicznych XX wieku – W. Flitner, S. Hessen, S. Kunowski, w: „W trosce o integralne wychowanie” praca zb. pod red. M. Nowaka, T. Ożóga, A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 175–186.

68. Miejsce aksjologii w filozofii wychowania Karola Kotłowskiego, w: „Idee pedagogiki filozoficznej”, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 178–191.

69. Oświata dorosłych w latach 1944 – 1956; w: „Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944 – 1955”, red. E. Walewander, Biblioteka Pedagogiczna Katedry Pedagogiki Porównawczej WNS KUL, Lublin 2002, s. 339–348.

70. Wirtualny obszar nieformalnych oddziaływań edukacyjnych telewizji – czyli ‘reality show’, „Paedagogia Christiana” nr 2 (10) 2002, s. 201 - 208.

71. Pedagogika wolności wyboru F.W. Foerstera, „Paedagogia Christiana”, nr 1 (5) 2000, s. 87 - 94.

72. Wolność wyboru a kształtowanie woli w wychowaniu, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1 - 2, 1998, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11 – 23 oraz w: „Wolność jako wartość i problem w edukacji”, red. A. M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 1999.

73. Emancypacja poprzez wierność doskonałości. Kobieta w pedagogice F.W. Foerstera, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, Lublin 1998, t. XXVI, z. 2, s. 49 - 63.

74. Nauczyciel w sytuacji zmiany społecznej, w: „Tradycja i wyzwania. Edukacja – niepodległość – rozwój”, red. K. Pacławska, „Universitas”, Kraków 1998, s. 239-247.

75. Kształcenie woli jako usprawnianie człowieka w przechodzeniu od ‘możliwości’ do ‘realizacji’, w: „Horyzonty pedagogicznej wyobraźni (nauczyciel wobec własnych kreacji)”, red. J. Kędzierska i K. Polak, Kraków 1998, s. 65-76.

76. Możliwości zakłócenia osobowego wymiaru relacji w środowisku wychowawczym, w: „Szkice o kształtowaniu osobowości”, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997, s. 123-129.

77. Wartości współczesnej edukacji w Polsce. Próba diagnozy, w: „Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne”, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, RW KUL, Lublin 1997, s. 295-311.

78. Wola jako kategoria pedagogiczna w kontekście wolności odpowiedzialnej, w: „Szkice o kształtowaniu osobowości”, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997, s. 27-45.

79. Osoba ucznia w personalizmie J. Maritaina, w: „Szkice o kształtowaniu osobowości”, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997, s. 95-108.

80. Afirmacja godności dziecka. Rozważania wokół myśli pedagogicznej F.W. Foerstera, w „Przemiany w oświacie”, tom 2, red. A. Zająca, Rzeszów 1996, s. 181-191.

81. Obciążenie nauką szkolną i domową, czas wolny uczniów szkoły muzycznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Pedagogika i Psychologia, z. 18/1995 oraz „Ruch Pedagogiczny” 1994 nr 3-4, s. 53-59.

82. Uczniowie dwóch szkół, „Nowa Szkoła”, Warszawa 1995, nr 8.

83. Idea wychowania religijno-moralnego F. W. Foerstera. Kontynuacje i zaprzeczenia, w: „Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich”, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995, s. 141-149.

84. Praca drogą rozwoju osoby ludzkiej – perspektywa personalistyczna, w: „Wychowanie wobec wartości pracy”, praca zb. pod red. T. Borowskiej i. J. Gaidy, Prace Instytutu Teologiczno-Pastoralnego - Sympozja 6, Opole 1994, s. 105-108.

85. Świadomość ekologiczna uczniów szkół zawodowych, w: „Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu”, red. M. Dudzińska, L. Pawłowski, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1993, s. 617-622.

86. Rogera Garaudy filozofia człowieka jako przejaw marksistowskiego nurtu w personalizmie, w: „Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej”, red. F. Adamski, Wyd. Papieskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, s. 195-206.

87. Wartość pracy w wychowaniu personalistycznym, w „Chrześcijanin w Świecie”, Zeszyty Naukowe ODiSS, 1993 nr 4, s. 68-73.

88. Działania nauczycieli zmierzające do uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach początkujących licealistów, „Ruch Pedagogiczny” 1992, nr 1-2, s. 103-109.

89. Konieczności przygotowywania nauczycieli szkół podstawowych do działań korekcyjno-wyrównawczych, w: „Wybrane problemy współczesnego systemu kształcenia nauczycieli”, red. J. Homplewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów, 1992, s. 73-82.

90. Samoocena przygotowania do zawodu nauczycielskiego wybranej grupy nauczycieli szkół podstawowych, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Rzeszów 1989, zeszyt 5/64, s. 163-167.

 

Publikowane recenzje, sprawozdania, przeglądy czasopism

91. Od redakcji [From the Editor], „Polska Myśl Pedagogiczna” tom 9/1 (2023), s. 13 - 17. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

92. Od redakcji [From the Editor], „Polska Myśl Pedagogiczna” tom 9 (2022), s. 13 - 16. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

93. Od redakcji, „Polska Myśl Pedagogiczna” tom 4 (2018), s. 13 - 15. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

94. Nowe czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” nr 1(2016), „Polska Myśl Pedagogiczna”, R. III (2017) nr 3, Kraków 2017, s. 240-244. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp: http://www.ejournals.eu/PMP/

95. Dotychczasowe Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej (2015-2017). Przesłania komunikatów programowych, fotorelacje, „Polska Myśl Pedagogiczna”, R. III (2017) nr 3, Kraków 2017, s. 256-271. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp: http://www.ejournals.eu/PMP/.

96. Od redakcji, „Polska Myśl Pedagogiczna” nr 3 (2017), s. 9-10. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp: http://ruj.uj.edu.pl

97. Od redakcji, „Polska Myśl Pedagogiczna” nr 2 (2016), s. 13 - 15. ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

98. Jacek Taraszkiewicz, Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów ( 1642 – 1740), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 362, „Polska Myśl Pedagogiczna” R. II (2016), nr 2 (redaktor tomu J. Kostkiewicz). Kraków 2016, ss. 467, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, wolny dostęp http://ruj.uj.edu.pl

99. Maria Małgorzata Boużyk - Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu, Warszawa 2013, ss. 382, „Paedagogia Christiana” 2014, nr 2[34]. s. 211-215.

100. Uwagi dyskusyjne, w: Tadeusz J. Zieliński, "Wola w życiu człowieka (stanowisko normatywne)", Wydawnictwo ”BONAMI”, Poznań 2014, s. 36-38;

101. S. Maria Opiela, „Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 448, „Paedagogia Christiana” 2014, nr 1[33], s. 257-261.

102. Stanisław Palka, Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, ss. 167, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Wyd. UW, nr 4 (194), Warszawa 2004.

103. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996, ss. 297; w: „Paedagogia Christiana” nr 1 (5), Wydawnictwo UMK, Toruń 2000, s. 219 - 221.

104. Rollo May, „Miłość i wola”, przekł. H.P. Śpiewakowie, Poznań 1993, ss. 351; w: „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2 (160), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 245 - 250.

105. W poszukiwaniu modelu oświaty w okresie przemian, red. A. Zając, tom I, Rzeszów 1996, w: „Edukacja. Studia – Badania - Innowacje”, 1997 nr 2, s. 103 - 106.

106. „Miłość i ekologia” - recenzja książki W. Fijałkowskiego ‘Ku afirmacji życia’, Wrocław 1993, wyd. II, w: „Chrześcijanin w Świecie” 1993 nr 4, s. 167 - 171.

107. Zeitschrift für Pädagogik 1992, „Ruch Pedagogiczny” 1994 nr 1-2, s. 233 – 236.

108. Przegląd czasopisma „Pädagogik”, „Ruch Pedagogiczny” 1985 nr 1, s. 114 – 120.

109. Przegląd czasopisma „Pädagogik”, „Ruch Pedagogiczny” 1984 nr 4, s. 94 – 98.

110. Wstęp do „Aksjologii edukacji dorosłych”, J. Kostkiewicz (red.), Wyd. KUL, Lublin 2004, s. 5-8.

111. Wstęp do „Uniwersytet wobec wartości”, J. Kostkiewicz (red.), Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2007, s. 7-9,

112. Wstęp do „Aksjologia w kształceniu pedagogów”, J. Kostkiewicz (red.), Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2008, s. 9 - 11.

113. Wstęp do “Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice”, J. Kostkiewicz (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 9-10.

114. Wstęp do „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”, tom 1, J. Kostkiewicz (red.), Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2012, s. 7 - 9.

115. Wstęp do „Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność”, tom 3, J. Kostkiewicz (red.), Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2015, s. 7 - 10.

116. Introduction, in: The German policy of extermination and Germanization of Polish children during World War II, in: Crime without punishment... : the extermination and suffering of Polish children during the German Occupation 1939-1945, J. Kostkiewicz (ed.), WUJ, Kraków 2020

Wypromowane doktoraty

 • Barbara Adamczyk – Model pedagogii w przekazie biblijnym – na podstawie analizy fenomenologiczno-hermeneutycznej tekstów ewangelicznych; Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, Ks. prof. zw. dr hab. Władysław Kubik. Obrona pracy doktorskiej: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 22 czerwca 2006r. [praca doktorska opublikowana].
 • Magdalena Ewa Ruszel – Wartości wychowawcze malarstwa polskiego XIX wieku; Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Stanisław Rodziński (ASP), Dr hab. Bogusław Żurakowski, prof. UJ. Obrona pracy doktorskiej: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 12 stycznia 2011r.
 • Zofia Godzwon - [wg. nowej Ustawy - współpromotorstwo z Prof. dr hab. Tadeuszem Markiem z Wydz. Zarządzania UJ] – Kształcenie i stymulacja rozwoju młodej kadry naukowej. Polska na tle europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak. Obrona pracy doktorskiej: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 21 listopada 2012.
 • Dominika Jagielska – Ideologie edukacyjne współczesnych polityków polskich; Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, obrona pracy doktorskiej: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny – 5 czerwca 2013r. [praca doktorska opublikowana].
 • Monika Chorab – Studiowanie z perspektywy ról społecznych studentów w toku stawania się rzeczywistości uniwersyteckiej, Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Marian Śnieżyński, Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, obrona pracy doktorskiej: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 27 czerwca 2014. 
 • Justyna Legutko – Myśl pedagogiczna Tadeusza Strumiłły (1884-1958). Zarys koncepcji wychowania i działalności społeczno-organizacyjnej . Promotor pomocniczy - Dominika Jagielska. Recenzenci: Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (UŁ), Prof. UŚ, dr hab. Marek Rembierz (UŚ), obrona pracy doktorskiej: 6 grudnia 2022 r., Uniwersytet Jagielloński; nadanie stopnia - Rada Dyscypliny Pedagogika UJ uchwałą z 15 grudnia 2022 r.

Recenzje prac doktorskich

 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Król Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945 – 1990, promotor: prof. zw. dr. hab. Danuta Koźmian. Obrona: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, 5 czerwca 2003 r.
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Sabiny Wysockiej Edukacyjne uwarunkowania radzenia sobie z sytuacją bezrobocia (na podstawie badań bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych), promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander. Obrona: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 22 stycznia 2007r. 
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Agaty Kiluk nt. Uwarunkowania efektywności nauczania języków obcych uczniów klas początkowych szkół wiejskich (na przykładzie nauczania wspomaganego komputerowo i tradycyjnego), promotor prof. zw. dr hab. Stanisław Palka. Obrona: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 5 listopada 2008r. 
 • Recenzja pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Wojciecha Mleczko CR nt. Formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców, promotor ks. prof. dr hab. Janusza Mastalskiego, Obrona UP JPII Kraków, maj 2013r. 
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Ewy Jolanty Urbanik Wartości nadające sens życia młodzieży ponadgimnazjalnej, promotor Dr hab. A. Rynio, prof. KUL. Wydział Nauk Społecznych KUL JP II w Lublinie, marzec 2014r. 
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kosackiej nt. Zygmunt Kukulski (1890-1944) – pedagog, wychowawca i społecznik, promotor Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Wydział Nauk Społecznych KUL JPII, obrona listopad 2015.
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr. Mariusza Nogi nt. Zaangażowanie wspólnoty akademickiej na rzecz rozwoju podmiotowości studentów, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Mirosława J. Szymańskiego. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, obrona 14 stycznia 2016. 
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego pt. Pedagogiczne aspekty personalizmu Wojciecha Chudego, napisanej pod kierunkiem dr hab. Piotra S. Mazura, prof. AIg (z promotorstwem pomocniczym dr Barbary Surmy); obrona 24 października 2017.
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Doroty Szulc Osoba z uszkodzonym narządem słuchu w przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej. Funkcjonowanie na poziomie zadaniowym, relacji interpersonalnych i osobistym , promotor prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski; obrona IP UJ 2018.
 • Recenzja pracy doktorskiej mgr Magdaleny Gajderowicz nt. Rodzina w świetle zapisków archiwalnych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku (ss. 321), napisanej pod kier. dr hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. KUL; obrona IP KUL JPII 23 września 2019. 

Procedury habilitacyjne i profesorskie

 1. Ocena dorobku naukowego Ks. prof. dr hab. Zbigniewa Marka w sprawie postępowania habilitacyjnego w zakresie pedagogiki w oparciu o dorobek: jednotematyczny cykl publikacji poświęconych Wychowaniu moralnemu dzieci i młodzieży we współczesnej edukacji religijnej w przewodzie habilitacyjnym prowadzonym na Wydziale Humanistycznym UMK Toruń ( 28 maja 2007).
 2. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Dr Marii Opieli pt. Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss.448) w przewodzie habilitacyjnym prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.
 3. Ocena dorobku naukowego i monografii Dr. Ryszarda Małachowskiego pt. Działalność wychowawcza księdza Aleksandra Zienkiewicza na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej i Dolnym Śląsku (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, ss. 724) w przewodzie habilitacyjnym prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
 4. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Dr. Sławomira Chrosta „Homo capax Dei” jako ideał wychowania (Kraków 2013, ss. 190) w przewodzie habilitacyjnym prowadzonym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu (2014r.).
 5. Ocena dorobku naukowo–badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym Dr. Jacka Taraszkiewicza [osiągnięcie naukowe: Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1642-1740), Gdańsk 2015, ss. 362)] prowadzonym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu (2016 r.).

Przewodniczenie Komisji Habilitacyjnej Dr Anieli Różańskiej z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – przeprowadzona w UMK w Toruniu (posiedzenie zatwierdzające 12 września 2016r.)

Przewodniczenie Komisji Habilitacyjnej Ks. Dr. Bogdana Stańkowskiego z Akademmi Ignatianum w Krakowie – przeprowadzona w APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (lipiec 2016 – 22 wrzesień 2017). 

Członek Komisji Habilitacyjnej Dr Małgorzaty Michel z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – posiedzenie końcowe Komisji hab. w UJ w Krakowie 12 września 2017 r. 

Przewodniczenie Komisji Habilitacyjnej dr Joanny Falkowskiej z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu – postępowanie na WNP UMK, posiedzenie końcowe Komisji hab. w UMK w Toruniu 10 grudnia 2018 r.

Członkostwo w Komisji Habilitacyjnej prof. dr hab. Heleny Słotwińskiej w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki (posiedzenie Komisji 1 lipca 2019 r.: telekonferencja).

Recenzent w postępowaniu o tytuł profesora w dziedzinie nauk społecznych Dr hab. Ryszarda Skrzyniarza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2020/2021);

Recenzent w procedurze odwoławczej w postepowaniu o tytuł profesora nauk społecznych Aliny Rynio – na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (2021 r.). Tytuł nadany.

Recenzent w postępowaniu o tytuł profesora nauk społecznych – na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (czerwiec 2022 – procedura nie domknięta).

Recenzent w postępowaniu o tytuł profesora nauk społecznych – na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (listopad 2022 – procedura nie domknięta).

Recenzje

Recenzje wydawnicze książe

 1. Recenzja wydawnicza monografii Joanny Król Uchronić przed zapomnieniem – szkoły średnie ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945 – 1948, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia t. 557,  Szczecin 2005, ISSN 0860-2751, [na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego]. 
 2. Recenzja wydawnicza monografii Danuty Koźmian Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego i ich organizacje w latach 1985-2000, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ss. 185,  ISBN 978-83-7241-604-9, (na zamówienie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego). 
 3. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod redakcją naukową Danuty Skulicz Studenci we wspólnocie akademickiej [na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego].
 4. Recenzja wydawnicza monografii Agnieszki Włoch Edukacja teatralna w procesie kształcenia i wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych na Opolszczyźnie [na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego (styczeń 2012)].
 5. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod red. B. Jodłowskiej i M. Flanczewskiej-Wolny pt. Wychowanie – Mądrość – Kultura. Pedagogika sokratejska wobec problemów współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 271, ISBN 978-83-7308-442-1, ISBN  978-83-7587-479-2 [na zamówienie Oficyny Wydawniczej „Impuls”].
 6. Recenzja wydawnicza monografii Bogusławy Jodłowskiej Pedagogika sokratejska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 294, ISBN 978-83-7587-706-9 [na zamówienie Oficyny Wydawniczej „Impuls”]. 
 7. Recenzja wydawnicza monografii Joanny Karczewskiej Integralne wychowanie – chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 372, ISBN 978-83-61982-18-0 [na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach].
 8. Recenzja wydawnicza monografii Lidii Marszałek Duchowość dziecka. Znaczenia, perspektywy, konteksty w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 590,  ISBN 978-83-87897-71-0; [na zamówienie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, umowa o dzieło z 31 lipca 2012r.]. 
 9. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie pod redakcją naukową s. M. Loyoli Opieli dla Wydawnictwa KUL w Lublinie, 28 grudnia 2013r [na prośbę redaktorki]; 
 10. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Badanie biografii: źródła, metody, konteksty, pod red. R. Skrzyniarz, E. Krzewskiej, Z. Krzyżanowskiego, Lublin 2013 [na prośbę redaktorów] – marzec 2014.  
 11. Recenzja wydawnicza książki Ryszarda Skrzyniarza pt. PEDAGOGIA ZAPOMNIANA. WKŁAD KANONIKÓW GROBU BOŻEGO W PROCESY EDUKACJI, SOCJALIZACJI, TRANSMISJI WIEDZY I WIARY NA ZIEMIACH POLSKICH W ŚREDNIOWIECZU, ss. 463 wydruku komputerowego [na prośbę Autora].
 12. Recenzja wydawnicza pierwszego numeru czasopisma „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2016 tom I, nr 1, ss. 107 [6 październik 2016 ]. 
 13. Recenzja wydawnicza książki Barbary Surmy pt. Koncepcja wychowania religijnego dziecka w myśli pedagogicznej Sofii Cavalletti. Geneza, założenia teoretyczne i recepcja, Akademia Ignatianum-Wydawnictwo WAM, Kraków 2017 [na zamówienie ww. Wydawnictw].
 
Recenzje artykułów dla czasopism
 1. „Społeczeństwo i Rodzina” [2012]
 2. „Paedagogia Christiana” [2013.; 2014; 2015; 2016, 2017]
 3. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” [2016]
 4. „Roczniki Pedagogiczne KUL” [2015, 2017, 2019]
 5. „Filozofia Edukacji” UKW Bydgoszcz [2017]
 6. „Jakościowe Badania Pedagogiczne” [2017]
 7. „Biografistyka Pedagogiczna” [2017, 2018]

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UJ – 2020 r. 
 • Indywidualna Nagroda III stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UJ – 2017 r.
 • Indywidualna Nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UJ – 2016 r.
 • Indywidualna Nagroda III stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora UJ – 2014 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011 r.
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę – 2012 r.
 • Indywidualna Nagroda Rektora KUL w Lublinie III stopnia za osiągnięcia naukowe – 2001 r.
 • Zespołowa Nagroda III stopnia za pracę organizacyjną Prorektora UJ ds. polityki kadrowej – 2012r.
 • Indywidualna Nagroda Rektora WSP w Rzeszowie III stopnia za osiągnięcia naukowe – 1989 r.