Nowości wydawnicze 2013

Styczeń - sierpień

•    Adopcyjne rodzicielstwo: dylematy, nadzieje, wyzwania / red. naukowa Ewa Kozdrowicz. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2013. Sygn. 22 806
•    Autorytet czy potrzebny w procesie edukacji? Praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Olubińskiego. Wyd. Edukacyjne akapit, 2012. Sygn. 22 773
•    Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna, Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 768
•    Bejma Agnieszka, Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka . Warszawa, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, 2012. Sygn. 22 805
•    Borkowski Grzegorz : Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera. Warszawa, Warszawska Firma Wydawnicza, 2013.  Sygn. P-15 566
•    Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej / red. naukowa Zenon Gajdzica. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 833
•    Deptuła  Maria, Odrzucenie rówieśnicze: profilaktyka i terapia. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2013. Sygn. 22 831
•    Dobrowolska  Barbara, Sytuacja dziecka romskiego w szkole w latach 80. XX wieku i współcześnie. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Sygn. 22 812
•    Dudak Anna, Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka  a ich zasoby osobiste. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. Sygn. 22 765
•    Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością  jako problem pedagogiki specjalnej.
•    T. 1, Przyczyny – Konsekwencje – Przeciwdziałanie / pod red. Moniki Parchomiuk i Beaty Szabały. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Sygn. 22 796
•    Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. naukowa Barbara Winczura. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 762 czyt.
•    Dzieciństwo we współczesnej Polsce: charakter przemian / pod red. naukową Beaty Łaciak. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2013. Sygn. 22 774
•    Edukacja: Przewodnik Krytyki Politycznej / Rafał Bakalarczyk [et al.]. Warszawa, Wyd. Krytyki Politycznej, 2013. Sygn. 22 817
•    Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych / pod red. Zdzisława Bartkowicza Anny Wojnarskiej, Andrzeja Węglińskiego. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. Sygn. 22 818
•    Fabryki dyplomów czy universitas?; o „nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej /red. naukowa Maria Czerepaniak-Walczak. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 793
•    Frączek  Agnieszka, Licz się ze słowami. Katowice, Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek, 2012. Sygn. P-15 547
•    Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. naukową Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. Warszawa. Difin, 2012. Sygn.22 819
•    Gąsior  Krzysztof, Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci Alkoholików. Warszawa, Difin, 2012. Sygn.22 787
•    Górecki  Mirosław, Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. Sygn.22 797
•    Grzesiak  Sławomir, Praca penitencjarna z więźniami seniorami. Wrocław, Oficyna Wyd. ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. Sygn. 22 823
•    Heszen  Irena, Psychologia stresu: korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygn. 22 808 czyt.
•    Jankowski Dzierżymir, Edukacja i autoedukacja: współzależność, konteksty, twórczy rozwój. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 719
•    Jędrzejewski Marek, Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 827
•    Józefowski  Eugeniusz, Arteterapia w sztuce i edukacji: praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej. Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Sygn. 22 795
•    Józefowski Eugeniusz, Stefańska Anita, Szabelska-Holeksa Marta, O arteterapii, edukacji i sztuce –teksty  rozproszone i niepublikowane. Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Sygn. 22 798
•    Kargul Józef, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury: podręcznik akademicki. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2012. Sygn. 22 450, P-15 481, P-15 485cz. 22 749, P-15 554
•    Karkowska Magda, Tożsamość młodzieży polskiej na przełomie wieków w perspektywie badań fenomenologicznych. Łódź, Wyd. UŁ, 2013. Sygn. 22 829
•    Kawula Stanisław, Pedagogika  społeczna dzisiaj i jutro. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2012. Sygn. 22 775
•    Kieszkowska Anna, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych: konteksty resocjalizacyjne. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 746
•    Kleszcz Magdalena, Łączyk  Małgorzata, Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. P-15 548
•    Komorowska-Pudło Marta, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku. Kraków, Wydawnictwo WAM, 2013. Sygn. 22 824
•    Kostkiewicz Janina, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 785 czyt., P-15 571, P-15 572 do P-15 574
•    Kowalczuk-Walędziak Marta, Poczucie sprawstwa społecznego pedagogów: studium teoretyczno-empiryczne. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 725.
•    Kozieł Beata, Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011. Sygn. 22 813.
•    Krakowiak Piotr, Wolontariat w opiece u kresu życia: geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji: ku syntezie socjopedagogicznej. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2012. Sygn. 22 804.
•    Krauze-Sikorska Hanna, Klichowski Michał, Świat Digital Natives: młodzież w poszukiwaniu siebie i innych. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2013. Sygn. 22 727.
•    Kubiak Hanna, Optymizm jako czynnik wspomagający radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z mózgowym porażeniem. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2012.  Sygn. 22 799.
•    Kupisiewicz Czesław, Dydaktyka: podręcznik częściowo-programowany. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 419 czyt., P-15 555.
•    Lekcja Równości, postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofonii w szkole / pod red. Jana Świerszcza. Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, 2012. Sygn. 22 717.
•    Leśniak Małgorzata, Romowie – bliscy czy dalecy?: realizacja zadań  w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2009. Sygn. 22 750.
•    Lewicka-Zelent  Agnieszka, Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Sygn. P-15 563.
•    Logopedia: teoria zaburzeń mowy / red. naukowa Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Sygn. 22 794 czyt.
•    Łukaszek Maria, Szorstka młodość : socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży na podstawie badań wychowanków OHP. Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. Sygn. 22 828.
•    Maciejewska-Mroczek Ewa, Mrówcza zabawa: współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych  UNIVERSITAS, 2012. Sygn. 22 720.
•    Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie / red. naukowa Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 742.
•    Marek Lidia, Od próżnowania do rozwoju osobowego: wolnoczasowa aktywność studentów. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. P-15 580.
•    Mariański Janusz, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 738.
•    Maslach Christina, Leiter Michael P., Prawda o wypaleniu zawodowym : co robić ze stresem w organizacji. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2011. Sygn. 22 814.
•    Messyasz  Karolina, Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym : młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej. Łódź, Wyd.  UŁ, 2013. Sygn. 22 822.
•    Młodzież w czasie wolnym: między przyjemnością a obowiązkami  / red. naukowa Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011 Sygn. 22 811 czyt.
•    Muzea literackie: historia, edukacja, perspektywy / pod red. Grzegorza Żuka i Ewy Łoś. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Sygn. 22 735.
•    Muzea, wystawy, wypożyczenia: propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie 2005-2008/ red. naukowa Dorota Folga-Januszewska. Kraków,  TAiWPN Universitas, 2012. Sygn. 22 731.
•    Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji: studium teoretyczno-empiryczne / pod red. Aliny Wróbel. Łódź, Wyd. UŁ, 2010. Sygn. 22 739
•    Nawrocka  Joanna, Społeczne doświadczenie starości : stereotypy, postawy, wybory. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 826.
•    Ostrowicka  Helena, Urządzanie młodzieży: studium analityczno-krytyczne. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 728.
•    Pankowska  Krystyna,  Drama: konteksty teoretyczne. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Sygn. 22 816.
•    Pankowska  Krystyna,  Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian : refleksje antropologiczno-pedagogiczne. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Sygn. 22 792.
•    Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. naukowa Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. Kraków, Wyd. WAM, 2012. Sygn. 22 763.
•    Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych: historia i współczesność T. 1 / red. naukowa Janina Kostkiewicz. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Sygn. 22 722, P-15 549, P-15 550 czyt.
•    Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej 2012. Sygn. 22 800.
•    Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina? / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012. Sygn. 22 736.
•    Pedagogika rodziny – wybrane problemy / red. Agnieszka Regulska. Warszawa, Rzeszów, Bonus Liber, 2010. Sygn. 22 724.
•    Pęczak  Mirosław, Subkultury w PRL: opór, kreacja, imitacja. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2013. Sygn. 22 803.
•    Pietrzyk-Reeves  Dorota, Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2012 Sygn. 22 820.
•    „Po życie sięgać nowe…": teoria a praktyka edukacyjna / red. naukowa Maria Marta Orlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski. Toruń, Wyd. Adam Marszałek,  2012. Sygn. 22 810 cz., P-15 579
•    Polskie muzea literackie: przewodnik. Warszawa, Muzeum Literatury, 2011. Sygn. 22 715 czyt.
•    Pomoc społeczna wobec rodzin: interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2011. Sygn. 22 776.
•    Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym / pod red. Bronisława Urbana i Marka Konopczyńskiego. Kraków, Wyd. UJ, 2012. Sygn. 22 756 czyt., P-15 556 do P-15 559
•    Resilience: teoria – badania – praktyka / red. nauk. Wioletta Junik.  Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011. Sygn. P-15 576.
•    Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. Warszawa, Difin, 2013. Sygn. 22 766.
•    Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. Warszawa, Difin, 2013. Sygn. 22 767.
•    Sajdak  Anna, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich: teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 834, P-15 584 do P-15 587.
•    Sarnińska-Górecka Magdalena, Ciało jako ontyczny fundament podmiotowości. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 788.
•    Singlizm: nowy styl życia w ponowoczesnym świecie / pod red. naukową Katarzyny Lidii Kuklińskiej. Warszawa, Collegium Civitas, 2013. Sygn. 22 809.
•    Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 1/ red. naukowa Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora. Opole, Uniwersytet Opolski, 2012. Sygn. 22 726 czyt.
•    Sowiński  Andrzej J., Szkice do teorii wychowania kreatywnego. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 770.
•    Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej / red. naukowa Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 737.
•    Stańko-Kaczmarek Maja, Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa, Difin, 2013. Sygn. 22 807.
•    Statystyczny drogowskaz 1: praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego /pod red. Sylwii Bedyńskiej, Marzeny Cypryańskiej. Warszawa, Szkoła  Wyższa Psychologii  Społecznej, 2013. Sygn. 22 754 czyt., 22 753, 22 744.
•    Steliga  Anna, Wybrane zagadnienia terapii przez sztukę osób chorych psychicznie. Kraków, Wydawnictwo Xeein, 2012. Sygn. 22 729.
•    Stereotypy a starość i niepełnosprawność – perspektywa społeczno-pedagogiczna / red. naukowa Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2012. Sygn. 22 777.
•    Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji / red. naukowa Ewa Kantowicz, Anna Leszczyńska-Rejchert. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne akApit, 2012. Sygn. 22 769.
•    Stępniak  Klemens, Słownik gwar przestępczych. Oficyna Wyd. Mireki, Sygn. 22 825
•    Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej / red. naukowa Beata Tylewska-Nowak, Władysław Dykcik. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2013. Sygn. 22 801.
•    Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. Sygn. 22 802.
•    Systemy edukacji w krajach europejskich / red. naukowa Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 741 czyt.
•    Śliwerski  Bogusław, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa II RP w gorsecie centralizmu. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 815, P-15 582 czyt.
•    Śliwerski  Bogusław,  Pedagogika ogólna: podstawowe prawidłowości. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 701 czyt., 22 723.
•    Szewczuk Katarzyna, Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej. Kraków, Wyd. WAM, 2013. Sygn. 22 821.
•    Sztuka Mariusz, Anachronizm i aktualność: idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków, Wyd. UJ, 2013. Sygn. 22 758 czyt.
•    Szymański Mirosław J., Socjologia edukacji: zarys problematyki. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 789 czyt.
•    Tański  Marek, Między pedagogiką życia a ideałem wychowania: koncepcje rozwoju człowieka: tropy i kategorie edukacji aksjologicznej. Kraków, Wyd. Aureus, 2012.    Sygn. 22 752.
•    Tomaszewski  Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012. Sygn. 22 730.
•    Toroń  Barbara, Zagrożeni i skazani na resocjalizację. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2012. Sygn. 22 830.
•    U podstaw tożsamości pedagogiki: wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia / red. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisława Konefał. Lublin, Wyd. KUL, 2012. Sygn. 22 751.
•    Urbaniak-Zając  Danuta, Kos  Ewa, Badania jakościowe w pedagogice: wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2013. Sygn. 22 734 czyt., P-15 552.

Wrzesień

•    Aksjologia współczesności: problemy i kontowersje / pod red. Bogumiły Truchlińskiej. Lublin, Wyd. UMCS, 2012. Sygn. 22 838
•    Animacja kultury: współczesne dyskursy teorii i praktyki / red. naukowa Dariusz Kubinowski i Urszula Lewartowicz. Lublin, Wyd. Makmed, 2013. Sygn. 22 866 czyt.
•    Bartkowicz Zdzisław, Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości. Lublin, Wyd. UMCS, 2013.  Sygn. 22 850
•    Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna, Kowalczewska-Grabowska Katarzyna, Profilaktyka społeczna: aspekty teoretyczno-metodyczne. Katowice, Wyd. UŚ, 2013.  Sygn. 22 843
•    Edukacyjne badania w działaniu / red. naukowa Hana Cervinkova, Bogusława Dorota Gołębniak. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2013.  Sygn. 22 835 czyt.
•    Fidelus Anna, Determinanty readaptacji społecznej skazanych. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.  Sygn. 22 851
•    Gajda Janusz, Wartości w życiu i edukacji człowieka. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 870
•    Gajdzica  Anna, Portret nauczycieli aktywnych: między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013.  Syg. 22 858
•    Kłosińska Tatiana, Dziecko - uczeń: droga do edukacji skutecznej: twórcze techniki Celestyna Freineta we wczesnej edukacji. Opole UO, 2013.  Sygn. 22 853
•    Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach: eseje subiektywne / opr. i red. Lilianna Kiejzik oraz zespół Katarzyna Bartosiak [et al.]. Zielona Góra, UZ, 2012.  Sygn. 22 840
•    Kozak Stanisław, Patologia fonoholizmu: przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego. Warszawa, Difin, 2013.  Sygn. 22 855
•    Kubinowski Dariusz, Idiomatyczność, synergia, emergencja: rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin, Wyd. Makmed, 2013. Sygn. 22 868 czyt.
•    Kultura, animacja, zmiana społeczna / red. naukowa Krystyna Nowak-Wolna, Edward Nycz. Opole, UO, 2013  Sygn. 22 854
•    Lach-Rosocha Jadwiga, Pedagogika przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 856
•    Mariański Janusz, Sens życia, wartości, religia: studium socjologiczne. Lublin, Wyd. KUL, 2013.  Sygn. 22 869
•    Michałowska Danuta Anna, Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2013. Sygn. 22 867
•    Michel Małgorzata, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich. Warszawa, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2013. Sygn. 22 865 czyt.
•    Milton John, Areopagitica / tł. Joanna rzepa. Warszawa, Jirafa Roja, 2012. Syg. 22 839
•    Oblicza małżeństwa / red. naukowy Anna Kotlarska-Michalska. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2012. Sygn. P-15 581 czyt.
•    Parchomiuk Monika, Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin, Wyd. UMCS, 2013. Sygn. 22 842
•    Praktyka badań pedagogicznych / pod red. Teresy Bauman. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 859
•    Przyszczypkowski Kazimierz, Polityczność (w) edukacji. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2012. Sygn. 22 857
•    Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji / red. naukowa Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok i Alicja Kurcz. Opole, UO, 2013. Sygn. 22 845
•    Siemieniecki Bronisław, Pedagogika kognitywistyczna: studium teoretyczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.  Sygn. 22 864
•    Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej: teoria i praktyka / red. naukowa Barbara Jankowiak. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. Sygn. 22 844
•    Świat rodziny: perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany  /red. naukowa Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 861
•    Świat rodziny: perspektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń / red. naukowa Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.  Sygn. 22 860
•    Szempruch Jolanta, Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 841
•    Taras Bożena, Agresja: studium semantyczno-pragmatyczne. Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. Sygn. 22 837
•    Transpłciowość - androgynia: studia o przekraczaniu płci / pod red. Anny Kłonkowskiej. Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2012. Sygn. 22 846 czyt.
•    Trzop Beata, Dojrzałe, spełnione, niezależne… ? : kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle. Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013. Sygn. 22 852
•    W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. naukowa Krzysztof Mudyń. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 862
•    Wysocka Ewa, Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.  Sygn. 22 836

Październik - listopad

•    Barańska Katarzyna, Muzeum w sieci znaczeń: zarządzenie z perspektywy nauk humanistycznych. Kraków, Wyd. Attyka, 2013. Sygn. 22 899.
•    Bednarski Leszek, Urbanek Arkadiusz: Śmierć samobójcza - perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna. Wyd. 2. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 911.
•    Bilińska-Suchanek Ewa: Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 904.
•    Dąbkowska Monika I.: Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi: oblicza problemów dziecka i rodziców. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 921.
•    Dąbrowska-Bąk Maria, Pawełek Katarzyna: Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2013. Sygn. 22 901.
•    Edukacja muzealna w Polsce: aspekty, konteksty, ujęcia / red. Wiesław Wysok, Andrzej Stępnik. Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku, 2013. Sygn. 22 889, P-15 595czyt.
•    Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki /pod red. Anny Marty Żukowskiej. Lublin, Wyd. Naukowe UMCS, 2013. Sygn. 22 898.
•    Głowacka-Sobiech Edyta, Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2013. Sygn. 22 902.
•    Gromkowska-Melosik Agnieszka, Kobieta epoki wiktoriańskiej tożsamość, ciało i medykalizacja. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 924.
•    Grzegorzewska Iwona, Odporność psychiczna dzieci alkoholików. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2013. Sygn. 22 893.
•    Hołyst Brunon, Zagrożenia ładu społecznego [1]. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2013. Sygn. 22 897 czyt.
•    Jagiełło Maria, Spotkania, które zmieniają: o spotkaniu jako kategorii pedagogicznej i wydarzeniu wychowującym na drodze życia. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. 22 907.
•    Kochanowski Jacek, Socjologia seksualności: marginesy. Warszawa, Wyd. Naukowe pWN, 2013. Sygn. 22 926.
•    Konopczyński Marek, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych: refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Warszawa, PEDAGOGIUM, 2013. Sygn. 22 877.
•    Kowalewska Anna, Palenie tytoniu przez dziewczęta w okresie dorastania w kontekście czynników psychospołecznych. Warszawa, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, 2013. Sygn. 22 905.
•    Kruczkowska Zofia, Stano Bernadeta, Artysta nauczycielem i animatorem kultury: wybrane problemy kultury plastycznej XX i XXI wieku. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2013. Sygn. 22 900.
•    Krzyżowski Łukasz, Polsce migranci i ich starzejący się rodzice: transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2013. Sygn. 22 927.
•    Kuby Gabriele, Globalna rewolucja seksualna - likwidacja wolności w imię wolności. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków, Wyd. Homo Dei, 2013. Sygn. 22 919.
•    Kuby Gabriele, Rewolucja genderowa: nowa ideologia seksualności. Kraków, Wyd. Homo Dei, 2013. Sygn. 22 920.
•    Kultura w edukacji międzykulturowej - doświadczenia i propozycje praktyczne / red. naukowa Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Gajdzica. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn, 22 915.
•    Kultura w edukacji międzykulturowej - konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. naukowa Tadeusz Lewowicki, Alina Szczuerk-Boruta, Barbara Grabowska. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 914.
•    Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Handel luźmi do pracy przymusowej w Polsce - raport z badań. Warszawa, UW, 2010. Sygn. 22 909.
•    Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. Bygdoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. Sygn. 22 903.
•    Możdżeń Stefan Ignacy, Fałszywe drogi wychowania. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, 2013. Sygn. P-15 597.
•    Muzea i uczenie się przez całe życie: podręcznik europejski. Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2013. Sygn. 22 928 czyt.
•    Nalaskowski Aleksander, Ortodoksja i chaos. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 929.
•    Oleszkowicz Anna, Senejko Alicja, Psychologia dorastania: zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2013. Sygn. 22 894 czyt.
•    Ornacka Katarzyna, Od socjologii do pracy socjalnej: społeczny fenomen dzieciństwa. Kraków, Wyd. UJ, 2013. Sygn. 22 925.
•    Pastwa-Wojciechowska Beata: Psychopaci sprawcy przestępstw seksualnych. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2013. Sygn. 22 895.
•    Psychoterapia tańcem i ruchem. [1], Teoria i praktyka / red. Zuzanna Pędzich. Sopot, GWP, 2014. Sygn. 22 912.
•    Psychoterapia tańcem i ruchem. [2], Terapia indywidualna i grupowa / red. Zuzanna Pędzich. Sopot, GWP, 2014. sygn. 22 913.
•    Religia i edukacja międzykulturowa / red. naukowa Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Urszula Klajmon-Lech.
•    Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 2 / red. naukowa Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska. Opole, Wyd. UO, 2013.  Sygn. 22 906 czyt.
•    Smolińska-Theiss Barbara, Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 922.
•    Stanik Jan M., Psychologia sądowa: podstawy, badania, aplikacje. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2013. Sygn. 22 883.
•    Szkoła - kultura - tożsamość: pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego/ red. Mirosław Sobecki, Wioleta Danilewicz, Tomasz Sosnowski. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2013. Sygn. 22 918.
•    Toroń Barbara, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 910.
•    Wiatrowska Leokadia, Dmochowska Halina, Dziecko u progu szkoły: dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowaość do nauki. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 923.
•    Wybrane aspekty pracy penitencjarnej red. naukowa Teresa Sołtysiak. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. Sygn. 22 908.
•    Young Susan, Bramham Jessica, Psychoterapia poznawczo-bahawioralna ADHD nastolatków i doroslych: praktyczny przewodnik po terapii. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2013. Sygn. 22 931.
•    Zawada Anna, Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, Katowice, UŚ, 2013. Sygn. 22 890 czyt.
•    Zych Adam A., Przekraczając "smugę cienia": szkice z gerontologii i tanatplogii. Wyd. 2. Katowice, "Śląsk" Wyd. Naukowe, 2013. Sygn. 22 930.