Zakład Teorii Wychowania i Opieki

Historia Zakładu

Zakład Teorii Wychowania powstał w 1970 roku, wraz z powołaniem do życia Instytutu Pedagogiki UJ.  Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. Jan Konopnicki,  a po jego przejściu na emeryturę, obowiązki kierownika przejął doc. Bernard Gawlina.

W roku 1973 Zakład Teorii Wychowania przekształcono w Zakład Pedagogiki Opiekuńczej, by powrócić do nazwy pierwotnej na początku lat 80-tych.

W roku 1999 przy Zakładzie Teorii Wychowania powstało Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów, które prowadzi ożywioną działalność zarówno w zakresie rozwijania zainteresowań naukowych studentów, jak i podejmowania działań opiekuńczych wobec osób potrzebujących opieki i wsparcia.

W roku 2000 stanowisko kierownika Zakładu objęła dr hab. Zofia Gawlina, która pełniła tę funkcję do roku 2007.

1 lutego 2012 roku Zakład Teorii Wychowania zmienił nazwę na Zakład Teorii Wychowania i Opieki (zarządzenie).

Obecnie pracami Zakładu kieruje dr hab. Bogusław Bieszczad, który przejął tę funkcję po prof. dr. hab. Franciszku Wojciechowskim. Zakład Teorii Wychowania i Opieki prowadzi jedną z trzech realizowanych w Instytucie specjalności tj. Pedagogikę społeczno-opiekuńczą.

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Doktoranci

mgr Magdalena Koperska

Obszary badawcze

Badania realizowane w ramach Zakładu związane są z wybranymi aspektami funkcjonowania jednostek na różnych etapach rozwojowych w określonych kontekstach i środowiskach społecznych i kulturowych. Funkcjonowanie to wyznaczone jest przez procesy socjalizacyjne, wychowawcze oraz wspierające je wieloaspektowe odziaływania pomocowe. Badaniom  empirycznym towarzyszą ustalenia filozoficznonaukowe i ogólnometodologiczne związane ze statusem teorii wychowania jako dyscypliny zorientowanej na współpracę z subdyscyplinami zaangażowanymi w realizację szczegółowych przedsięwzięć badawczych.

Problematyka szczegółowa:

 • język i schemat pojęciowy współczesnej teorii wychowania w perspektywie interdyscyplinarnej współpracy,
 • praktyki wychowawcze realizowane w naturalnych  i intencjonalnie tworzonych środowiskach wychowawczych,
 • podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania aktywności zdrowotnej człowieka w cyklu życia,
 • wyznaczniki jakości życia osób w wieku senioralnym,
 • modelowe i rzeczywiste procesy edukacyjne w Turcji i w krajach UE,
 • przestrzeń życiowa i uczestnictwo społeczne wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 • konceptualizacja poradnictwa w procesie rehabilitacji i ujęcia niepełnosprawności w kontekście wykluczenia społecznego.

Najważniejsze publikacje

 1. Bieszczad B., Pedagogika i język: perspektywa ponowoczesna,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 2. Gaweł A., Wojciechowski F., Edukacja zdrowotna w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. „Niepełnosprawność" 2013, nr 9, s. 154-167.
 3. Gaweł A., Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 4. Ostafińska-Molik B., Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 5. Ozga E., Aktywność osób starszych i jej uwarunkowania [W:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014.
 6. Wojciechowski F., Niepełnosprawność. Rodzina. Dorastanie, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 2007.

Kontakt

ZAKŁAD TEORII WYCHOWANIA I OPIEKI

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Batorego 12, pokój 13

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 23