Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Historia Zakładu

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji powstał w grudniu 1990 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ. Jego początki sięgają lat 70.. XX wieku, kiedy to z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Konopnickiego w ramach Zakładu Teorii Wychowania funkcjonował Zespół Naukowo - Badawczy w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Pierwszym kierownikiem zakładu był prof. dr hab. Bronisław Urban kontynuator myśli Jana Konopnickiego, pierwszy przewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Założyciel zakładu położył szczególne zasługi w badaniu zjawiska społecznego niedostosowania oraz rozwijaniu instrumentarium diagnostycznego do pomiaru zaburzeń w zachowaniu młodzieży.

Po śmierci profesora Bronisława Urbana w lutym 2014 roku, kierownictwo zakładu objął Jego uczeń - dr hab. Mariusz Sztuka. W swym obecnym kształcie zakład jest zorientowany na prowadzenie badań stanowiących podstawę oferty kierowanej pod adresem praktyki społecznej realizowanej przez podmioty administracji szczebla centralnego i lokalnego. 

Baza usług badawczych - pobierz

 

 

 

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Obszary badawcze

 • ograniczanie przestępczości powrotnej za pomocą interwencji resocjalizacyjnej - zarządzanie ryzykiem recydywy
 • systemy profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym, urban studies, badania w trudnym terenie, badanie drugiego życia miasta i gangów młodzieżowych
 • dyskryminacja i wykluczenie społeczne
 • konflikty międzykulturowe - problematyka społeczności romskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych
 • sytuacyjne czynniki bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej - monitoring wizyjny

Baza zespołów badawczych UJ - pobierz

Projekty

> Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących

Umowa nr 140/W/H4/2018 z dnia 2018-01-02
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

            

> Przyszłość Bez Krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej.

projekt objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości (BM-I-0742-105/15/2).

               

 

> Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków

Umowa nr 4/GA/2016 (okres realizacji: 17.10.2016 r. – 12.12.2016 r.) i 2/GA/2017 (okres realizacji: 10.01.2017 r. – 06.03.2017r.)

             

> Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H).

Umowa nr 22/HM/2017  ( okres realizacji: 2017 - 2018 )
Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

        

Najważniejsze publikacje

 1. Bronisław Urban. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 2000.
 2. Bronisław Urban. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000.
 3. Bronisław Urban (współred.). Resocjalizacja. Warszawa 2007.
 4. Bronisław Urban. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa 2012.
 5. Bylica Jacek. Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień. Kraków 2010.
 6. Małgorzata Michel. Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich. Warszawa 2013.
 7. Mariusz Sztuka. Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków 2013.

Kontakt

ZAKŁAD PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Batorego 12, pok. 18

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 28