Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

Historia Zakładu

Historia Zakładu sięga roku 1979, kiedy to powstał Zakład Dydaktyki Ogólnej, kierowany przez prof. dr hab. Annę Łukawską. W tych czasach z Zakładem współpracowali wybitni naukowcy, między innymi prof. Zygmunt Mysłakowski i prof. Jan Zborowski. W roku 1996 kierownictwo Zakładu powierzono dr hab. Joannie Danilewskiej, której zespół badawczy ukonstytuował się jako Zakład Pedagogiki Szkolnej.

W 2014 roku kierownictwo Zakładu powierzono dr hab. Annie Sajdak-Burskiej, prof. UJ, a sam Zakład w 2015 roku zmienił swą nazwę na Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej. Obecna działalność naukowa pracowników Zakładu podtrzymuje najlepsze tradycje naukowe związane z dydaktyką oraz rozszerza obszary badawcze, wychodząc naprzeciw współczesnym problemom edukacji.

Kierownik Zakładu

Pracownicy Zakładu

Doktoranci

mgr Sylwia Guzdek

mgr Magdalena Jakubczak-Chodźko

Obszary badawcze

 

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu koncentrują się  na wybranych aspektach pedagogicznego działania osób i instytucji odgrywających istotną rolę w szeroko pojętej edukacji szkolnej i akademickiej. Główne obszary badawcze:

1.Podmioty edukacji szkolnej i akademickiej

 • nauczyciele akademiccy, wsparcie rozwoju ich kompetencji dydaktycznych i społecznych;
 • studenci, psychopedagogiczne wsparcie rozwoju ich kompetencji społecznych;
 • pedagodzy szkolni, przygotowanie zawodowe;
 • nauczyciele szkolni, role społeczne nauczyciela i ich uwarunkowania
 • uczniowie, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych


2.Teoria szkoły

3.Teoria pedagogiki humanistyczno-egzystencjalnej

4.Teoria dydaktyki akademickiej

Wybrane publikacje

 • Sajdak, A. Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, IMPULS, Kraków 2013.
 • Sajdak, A. Edukacja kreatywna, WAM, Kraków 2008.
 • Kościelniak, M. Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003
 • Ablewicz K. Antropologiczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, 2003, wyd. UJ. Kraków
 • Ablewicz K., 2013, Wartości antropologii, aksjologii i pedagogii Gestalt w perspektywie pedago-ga, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. LXVI.
 • Kusztal J., Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, WUJ Kraków 2018
 • Kusztal J., System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, WAM, Kraków 2008
 • Polak K. Bezradność nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2012.
 • Polak K. Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wydawnictwo UJ, Kra-ków, 2007.
 • Smoter K., O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształ-ceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań, "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 2/2018
 • Smoter K.,Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2/2016
 • Sury Z., Selected attitudes towards school evaluation i.e. the Cinderella tale set in the Polish school [Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły], Szkoła - Zawód - Praca, 2017, No 14, p. 202-220.
 • Sury Z., Support or Audit - What is the Main Function of School Evaluation? [Ewaluacja w szkole - w kierunku kontroli czy wspomagania?], Edukacja elementarna w teorii i praktyce, vol. 11, 2016, No 2(40), p. 41-56
 • Świgost, M., Jednostka o nietypowym rozwoju w relacjach uczniowskich i rówieśniczych, [w:] B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Poznań 2014, UAM
 • Świgost, M., Piętno społeczne predykatorem stresu szkolnego, [w:] A. Guzy, B. Niesporek- Szam-burska, M. Wójcik-Dudek (red.), Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu, Katowice 2015, UŚ
 • Turczyk M. Prawo dziecka do edukacji. Interpretacje pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Wydawnictwo Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013.
 • Turczyk, M. Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Im-puls, Kraków 2014

Kontakt

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ

Instytut Pedagogiki

ul. Batorego 12, pok. 19

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 29