Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

Historia Zakładu

Po II wojnie w Uniwersytecie Jagiellońskim podjęto starania o utworzenie jednostki organizacyjnej zajmującej się teorią oświaty dorosłych. Powołano wówczas dwie katedry mające się zająć badaniami nad kształceniem dorosłych i przygotowaniem organizatorów edukacji pozaszkolnej. Pierwszą była Katedra Oświaty i Kultury Dorosłych, drugą - Katedra Pedagogiki Dorosłych działająca do roku 1951, kiedy to połączono ją z Katedry Oświaty i Kultury Dorosłych tworząc jednostkę o nazwie Katedra Pedagogiki i Oświaty Dorosłych. W roku 1953, tj. z chwilą powołania w UJ Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Katedra ta przestała istnieć, a jej pracownicy zostali włączeni do Zespołu Katedr Psychologii i Pedagogiki (w roku następnym, podczas doskonalenia struktury nowego Wydziału, wyodrębnili się organizacyjnie, tworząc Zakład Kultury i Oświaty Dorosłych).

Inicjatorem tych katedr i zorganizowanych (od 01.04.1946) przy nich studiów andragogicznych był Maksymilian Siemieński. Jemu też powierzono ich kierownictwo. W trudnym dla andragogiki okresie 1950-1965 Siemieński, mianowany profesorem, kontynuował wcześniejsze prace badawcze. W roku 1957 przeorganizowano kierowany przez niego Zakład w Katedrę Kultury i Oświaty Dorosłych. Ze szkoły badawczej i środowiska współpracowników prof. Siemieńskiego wywodzi się prof. Tadeusz Aleksander (późniejszy kierownik Zakładu). Przedmiotem zainteresowań Zakładu staje się teoria i praktyka kształcenia dorosłych oraz zagadnienia z upowszechniania kultury.

Z dniem 01.10.2000 roku Zakład Pedagogiki Dorosłych został połączony z Zakładem Pedagogiki Społecznej, tworząc Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Treści refleksji naukowej tam uprawianej nawiązują do ważnych spraw współczesnej teorii i praktyki – analizowanych w skali kraju – zarówno w pedagogice społecznej, jak i teorii edukacji dorosłych.

Kierownik Zakładu

Pracownicy Zakładu

Projekty

1. Paidagogos PRO

Kierownik projektu: dr Łukasz Hajduk
Instytucja finansująca: Ministerstwo Rozwoju
Pełna nazwa: Paidagogos PRO - Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego
Data rozpoczęcia: 1 maja 2017 r.
Data zakończenia: 31 października 2019 r.

2. Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

Kierownik projektu: dr Dorota Gierszewski
Instytucja finansująca: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli
Pełna nazwa: Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE) w konkursie Capacity Building Key Action 2- Joint Project - Curriculum (CURE)
Data rozpoczęcia projektu: 15 października 2016 r.
Data zakończenia projektu: termin został przedłużony do 31.03.2020

Kontakt

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I ANDRAGOGIKI

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Batorego 12, pokój 17

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 27