Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej

Historia Zakładu

Zakład został utworzony mocą decyzji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 17.06.1973 roku. Pierwotna nazwa Zakładu to Zakład Metodologicznych Podstaw Pedagogiki. Inicjatorem powołania Zakładu był prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, który jednocześnie, przez wiele lat, pozostawał jego kierownikiem. W latach 2014 – 2017 funkcję tą pełniła dr hab. Krystyna Ablewicz a obecnie (od 2017 roku) dr hab. Katarzyna Wrońska.

Działalność Zakładu koncentruje się na problematyce związanej z filozoficznymi i teoretycznymi podstawami koncepcji pedagogicznych, metodologią badań pedagogicznych, formowaniu teoretycznej wiedzy pedagogicznej, relacji między teoretyczną wiedzą pedagogiczną a praktyką edukacyjną, uwarunkowaniami rozwoju nauk pedagogicznych, sztuką i komunikowaniem kulturowym w edukacji. W związku z tymi zagadnieniami w Zakładzie toczy się aktywne życie naukowe; powstają publikacje książkowe, artykuły, organizowane są międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe, również z udziałem partnerów naukowych z zagranicy (m. in. z Niemiec i USA). W ramach działalności naukowo–badawczej z powodzeniem zrealizowano kilkanaście przewodów doktorskich oraz kilka  habilitacyjnych. Pracownicy Zakładu, z sukcesami uczestniczą w ogólnopolskim życiu naukowym.

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Doktoranci

mgr Agata Muniak-Biernat

Obszary badawcze

  • wiedza pedagogiczna w relacji do nauk pokrewnych, charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu pedeutologii dotyczących samorozwoju pedagoga-praktyka;
  • potencjał naukowo-pedagogiczny analitycznej filozofii edukacji, w tym wskazanie możliwości aktualnego jej wykorzystania
  • związki między pedagogiką a etyką i filozofią
  • charakterystyka recepcji na gruncie polskiej pedagogiki klasyczno-liberalnych, anglojęzycznych tekstów poświęconych edukacji
  • analiza znaczenia ogłady jako dobra wewnętrznego edukacji we współczesnej myśli i praktyce pedagogicznej
  • pedagogika kultury – teoretyczne i praktyczne aspekty działań edukacyjnych
  • wielokulturowość w edukacji
  • badania nad historią idei pedagogicznych
  • badania nad edukacją muzealną i dziedzictwem kulturowym - teoria i praktyka

Najważniejsze publikacje

Monografie (wybrane):

S. Palka, Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Impuls, Kraków 2018.

S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006.

K. Wrońska, Pedagogika klasycznego liberalizmu w dwugłosie: John Locke i John Stuart Mill, Wyd. UJ, Kraków 2012.

R. Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wyd. UJ, Kraków 2016.

J. Torowska, Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. UJ, Kraków 2008.

J. Torowska, Planty Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa. Seria Parki Krakowa, Wyd. Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Kraków 2012.

B. Gołek, Poznawcze potrzeby nauczycieli, Wyd. UJ, Kraków 2010.

T. Leś, Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, Wyd. UJ, Kraków 2016.

Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna - idee i praktyka, red. Szulborska J. Olszewska - Gniadek J., Plebańczyk K.,Turlejska B., Attyka, Kraków 2017

Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych (wybrane):

K. Wrońska, Liberal Education in Selected Polish Pedagogical Concepts – in Comparison to English-language Concepts – with Particular Reference to the Enlightenment, cz. 1. w: Kultura i Wychowanie, 5/2013.

K. Wrońska, Pytanie o pedagogikę filozoficzną z Bronisławem F. Trentowskim w tle, Kwartalnik Pedagogiczny, nr. 1 (243)/2017.

R. Pater, Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, w: „Parezja” nr 1/2017 (7).

J. Torowska, Cultural Education, Cultural Ecology, Landscape Education and the Contemporary Range of the Historic Garden (a Pedagogical Approach), w: Technical Transactions. Architecture, Issue 5-A/2014.

J. Torowska, Dziedzictwo -współczesna ewolucja pojęcia. Implikacje dla pedagogiki, w: Prace Naukowe AJD w Częstochowie, Pedagogika, t. XXIV, Częstochowa 2015.

B. Turlejska, Różnorodność i wspólnota narracji w teatrze młodzieży - studium przypadku, w: Horyzonty Wychowania, nr 42/2018.

B. Gołek, Kształtowanie potrzeb poznawczych młodzieży w społeczeństwie opartym na wiedzy, w: Edukacja jutra, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Humanitas, Sosnowiec 2017.

T. Leś, The research potential of educational theory: On the specific characteristics of the issues of education, Educational Philosophy and Theory,  2017, http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2017.1313716.

R. Pater, Czas wolny w (dla) edukacji kulturalnej dzieci, w: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, tom 35, nr 1, Kraków 2015.

Zebrania otwarte

Rok 2017/18:

09.05.2018 - Prof. Stephen Hicks, Rockford University, USA.
wykład pt. „Power and Liberal Education”.

13.06.2018 - Tobias Tretter, Uniwersytet w Augsburgu,
wykład pt. Attitude and knowledge of students about inclusive education (how to educate pupils with special needs in a regular school). A qualitative research involving quantitative techniques.

20.06.2018 - Dr hab. Oleksij Karamanov, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina.
Wykład pt. “Lwów-Kraków: idee wielokulturowości w perspektywie muzealno-edukacyjnej”.

Rok 2016/17:

18.01.2017 - ZPOiF Dr Rafał Włodarczyk, Uniwersytet Wrocławski,
wykład pt.  "Ideologia - teoria - edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej".

Kontakt

ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I FILOZOFICZNEJ

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Batorego 12, pokój 15

31-135 Kraków

tel. 12 622 39 25