Stypendia i pomoc materialna

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego

Termin składania podań o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów upływa 20 września danego roku kalendarzowego. Dla doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów termin skadania wniosków upływa 30 września.
Aktualne wzory wniosków o stypendia: http://www.phils.uj.edu.pl/studia-rekrutacja/studia-doktoranckie/stypendia

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 104 Rektora UJ z 16 października 2017 r. może zostać  przyznane:

  1. na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
    -uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
    -wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
    -podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/doktoranci/stypendia-ministra

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.don.uj.edu.pl/dla-studentow/stypendium-specjalne

Pomoc materialna

Akademiki

Doktoranci UJ mają możliwość zamieszkania w domach studenckich UJ. Miejscami tymi dysponuje Towarzystwo Doktorantów UJ. Miejsca w domach studenckich rozdzielane są na mocy Regulaminu przyznawania miejsc w akademikach dla uczestników studiów doktoranckich.
Zasady i wnioski: http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/doktoranci/akademiki