Plan studiów podyplomowych

 „Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji”.

 

Cel studiów:  Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi, aktywnymi na ulicy: dziećmi na ulicy i gangami młodzieżowymi, osobami zagrożonymi bezdomnością i bezdomnymi, osobami uzależnionymi i prostytuującymi się.

Charakterystyka: Studia podyplomowe doskonalące wyposażą absolwenta w wiedzę  i umiejętności umożliwiające projektowanie, organizowanie i realizowanie działalności w zakresie metodyki pracy w środowisku otwartym i  pozainstytucjonalnych metod pracy z wykluczonymi.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie dysponował wiedzą zorientowaną na rozumienie zjawiska wykluczenia społecznego w kontekście lokalnym, z uwzględnieniem charakteru i podmiotowości uczestników grup wykluczonych.

Będzie również posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw pracy z osobami wykluczonymi, metod i form organizacji lokalnych działań profilaktycznych i ekskluzyjnych.

Absolwent będzie posiadał szerokie kompetencje komunikacyjne z uwzględnieniem specyfiki komunikacji na ulicy oraz kompetencje etyczne.

Będzie również dysponował wiedzą umożliwiającą mu projektowanie etapów pracy streetworkerskiej na ulicy. Dodatkowo będzie wyposażony w wiedzę umożliwiającą mu samodzielne prowadzenie badań w działaniu w kontekście etnometodologii miasta.

Przewidujemy również włączenie kursu bazowego z mediacji, prowadzonego przez mediatorów certyfikowanych przez Polskie Centrum Mediacji, kursu pierwszej pomocy przedmedycznej z instruktorami i ratownikami medycznymi z Collegium Medicum UJ, treningu samoobrony i asertywności Wen Do oraz porozumienia bez przemocy, Trening Zastępowania Agresji TZA/ART.

W ramach studiów organizowane będą praktyki w formie mikroprojektów lokalnych z dziećmi na ulicy i innymi grupami wykluczonymi na ulicy.

 

Adresaci: pracownicy socjalni i inni pracujący z zagrożonymi bezdomnością; kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni; terapeuci uzależnień; pedagodzy resocjalizacji, społeczni, opiekuńczy, itp., animatorzy kultury; działacze społeczni i aktywiści lokalni, członkowie organizacji pozarządowych.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci jednolitych studiów magisterskich, absolwenci studiów I i II stopnia oraz studenci studiów II stopnia z następujących kierunków: pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, praca socjalna, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna, socjologia, psychologia, animacja kultury, ekonomia społeczna, komunikacja społeczna, politologia.
 

Czas trwania: 2 semestry
 

Terminy zajęć: zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2018 r. w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9.00 do 18.00)
 

Opłaty: 1500 zł za semestr (3000 zł całość)

POBIERZ PLAN STUDIÓW