Praktyki studenckie na studiach I stopnia

Kierunek: PEDAGOGIKA (od roku akademickiego 2019/2020)

 

Studenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 realizują praktykę w zależności od wybranej ścieżki/specjalności.

Studenci, którzy wybrali ścieżkę animacja społeczno-kulturowa realizują praktykę w łącznym wymiarze 295 godzin.

Forma praktyki obejmuje:

 • praktykę zawodową - w wymiarze 145 godzin
 • praktykę pedagogiczną  (do uprawnień pedagogicznych) w wymiarze 150 godzin

Praktyki realizowane są w instytucjach kultury, kulturalno-artystycznych, artystycznych, kulturalno-oświatowych oraz w szkołach podstawowych (publicznych, społecznych, alternatywnych lub prywatnych). Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów animacji społeczno-kulturowej dostępna jest tutaj.

 

Studenci pedagogiki społeczno-opiekuńczej realizują praktykę w łącznym wymiarze 295 godzin.

Forma praktyki obejmuje:

 • praktykę zawodową - w wymiarze 145 godzin
 • praktykę pedagogiczną  (do uprawnień pedagogicznych) w wymiarze 150 godzin

Praktyki realizowane są w placówkach wychowania pozaszkolnego, w placówkach organizujących opiekę całkowitą i częściową dla dzieci, młodzieży i dorosłych (takich jak m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), w ośrodkach wsparcia dziennego oraz w szkołach podstawowych (publicznych, społecznych, alternatywnych lub prywatnych). Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki I stopnia

 

 

Kierunki: PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA (do roku akademickiego 2019/2020)

Studenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika lub Pedagogika specjalna, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 realizują praktykę w zależności od wybranej specjalności.

 

SPECJALNOŚĆ: ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA

Studenci animacji społeczno-kulturowej realizują planowo praktykę w wymiarze 180 godzin dydaktycznych. Ponadto mogą zrealizować dodatkowo 150 godzin praktyki pedagogicznej (do uprawnień pedagogicznych). Forma praktyki obejmuje:

 • praktykę zawodową hospitacyjno-asystencką
 • praktykę zawodową metodyczną
 • praktykę pedagogiczną

Praktyki realizowane są w instytucjach kultury, kulturalno-artystycznych, artystycznych i kulturalno-oświatowych. Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów animacji społeczno-kulturowej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla ASK I stopnia

 

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Studenci pedagogiki społeczno-opiekuńczej realizują praktykę w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Forma praktyki obejmuje zarówno praktykę pedagogiczną (do uprawnień pedagogicznych), jak i zawodową. Praktyki realizowane są:

 • w szkołach (publicznych, społecznych, alternatywnych lub prywatnych)
 • w placówkach organizujących opiekę całkowitą i częściową dla dzieci, młodzieży, dorosłych, takich jak m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy
 • w ośrodkach wsparcia dziennego

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla PSO I stopnia

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA, SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA

Studenci kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, realizują planowo praktykę w wymiarze 150 godzin dydaktycznych. Forma praktyki obejmuje praktykę zawodową w placówkach realizujących zadania diagnostyczne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. Ponadto mogą zrealizować dodatkowo 150 godzin praktyki pedagogicznej (do uprawnień pedagogicznych).

Praktyki realizowane są w następujących instytucjach:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • placówki opieki, wychowania i rehabilitacji
 • agendy służb socjalnych
 • placówki służby zdrowia
 • placówki resocjalizacyjne
 • oświatowe agendy samorządowe
 • sądownictwo

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów resocjalizacji dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla RES I stopnia