Praktyki studenckie na studiach I stopnia

SPECJALNOŚĆ: ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA

Studenci animacji społeczno-kulturowej realizują praktykę w wymiarze 180 godzin dydaktycznych. Forma praktyki obejmuje:

 • praktykę zawodową hospitacyjno-asystencką
 • praktykę zawodową metodyczną
 • praktykę pedagogiczną

Praktyki realizowane są w instytucjach kultury, kulturalno-artystycznych, artystycznych i kulturalno-oświatowych. Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów animacji społeczno-kulturowej dostępna jest tutaj.

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Studenci pedagogiki społeczno-opiekuńczej realizują praktykę w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Forma praktyki obejmuje zarówno praktykę pedagogiczną, jak i zawodową. Praktyki realizowane są:

 • w szkołach (publicznych, społecznych, alternatywnych lub prywatnych)
 • w placówkach organizujących opiekę całkowitą i częściową dla dzieci, młodzieży, dorosłych, takich jak m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy
 • w ośrodkach wsparcia dziennego

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA

Studenci kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, realizują praktykę w wymiarze 150 godzin dydaktycznych. Forma praktyki obejmuje praktykę zawodową w placówkach realizujących zadania diagnostyczne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

Praktyki realizowane są w następujących instytucjach:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • placówki opieki, wychowania i rehabilitacji
 • agendy służb socjalnych
 • placówki służby zdrowia
 • placówki resocjalizacyjne
 • oświatowe agendy samorządowe
 • sądownictwo

Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów resocjalizacji dostępna jest tutaj.

 

REGULAMINY PRAKTYK NA STUDIACH I STOPNIA