Praktyki studenckie na studiach I stopnia

Kierunek: PEDAGOGIKA

 

Studenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika realizują praktykę w zależności od wybranej ścieżki.

 

Studenci, którzy wybrali ścieżkę pedagogika społeczno-opiekuńcza realizują praktykę w łącznym wymiarze 295 godzin.

Forma praktyki obejmuje:

 • praktykę zawodową - w wymiarze 145 godzin
 • praktykę pedagogiczną  (do uprawnień pedagogicznych) w wymiarze 150 godzin

Praktyki realizowane są w placówkach wychowania pozaszkolnego, w placówkach organizujących opiekę całkowitą i częściową dla dzieci, młodzieży i dorosłych (takich jak m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), w ośrodkach wsparcia dziennego oraz w szkołach podstawowych (publicznych, społecznych, alternatywnych lub prywatnych). Szczegółowa lista instytucji, w których odbywają się praktyki studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej dostępna jest tutaj.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki I stopnia

Pobierz: Przewodnik po praktykach dla PSO autorstwa dr A. Dąbrowskiej

 

Studenci, którzy wybrali ścieżkę resocjalizacja realizują praktykę zgodnie z planem studiów w łącznym wymiarze 300 godzin.

Forma praktyki obejmuje:

 • praktykę zawodową - w wymiarze 150 godzin
 • praktykę pedagogiczną w szkole podstawowej (do uprawnień pedagogicznych) w wymiarze 150 godzin

Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach profilaktyczno-diagnostycznych lub resocjalizacyjnych takich jak np. poradnie specjalistyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, schroniska dla nieletnich, pogotowia opiekuńcze,  zakłady poprawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki leczenia uzależnień, zespoły kuratorskiej służby sądowej czy jednostki penitencjarne.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla Pedagogiki I stopnia

Pobierz: Przewodnik po praktykach dla RES autorstwa dr M. Piaseckiej

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierunki: PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA (realizowane do roku akademickiego 2020/2021)

Studenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika lub Pedagogika specjalna, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 realizują praktykę w zależności od wybranej specjalności.

 

SPECJALNOŚĆ: ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA

Studenci animacji społeczno-kulturowej realizują planowo praktykę w wymiarze 180 godzin dydaktycznych. Ponadto mogą zrealizować dodatkowo 150 godzin praktyki pedagogicznej (do uprawnień pedagogicznych). Forma praktyki obejmuje:

 • praktykę zawodową hospitacyjno-asystencką
 • praktykę zawodową metodyczną
 • praktykę pedagogiczną

Praktyki realizowane są w instytucjach kultury, kulturalno-artystycznych, artystycznych i kulturalno-oświatowych.

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla ASK I stopnia

 

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Studenci pedagogiki społeczno-opiekuńczej realizują praktykę w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Forma praktyki obejmuje zarówno praktykę pedagogiczną (do uprawnień pedagogicznych), jak i zawodową. Praktyki realizowane są:

 • w szkołach (publicznych, społecznych, alternatywnych lub prywatnych)
 • w placówkach organizujących opiekę całkowitą i częściową dla dzieci, młodzieży, dorosłych, takich jak m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy
 • w ośrodkach wsparcia dziennego

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla PSO I stopnia

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA, SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA

Studenci kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, realizują planowo praktykę w wymiarze 150 godzin dydaktycznych. Forma praktyki obejmuje praktykę zawodową w placówkach realizujących zadania diagnostyczne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. Ponadto mogą zrealizować dodatkowo 150 godzin praktyki pedagogicznej (do uprawnień pedagogicznych).

Praktyki realizowane są w następujących instytucjach:

 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • placówki opieki, wychowania i rehabilitacji
 • agendy służb socjalnych
 • placówki służby zdrowia
 • placówki resocjalizacyjne
 • oświatowe agendy samorządowe
 • sądownictwo

Pobierz: Wewnętrzny regulamin praktyk dla RES I stopnia