Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Pedagogiki Zdrowia

dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ - kierownik Pracowni

dr Barbara Ostafińska-Molik

dr Magdalena Szczygieł

We współczesnej rzeczywistości społecznej istnieje pilna potrzeba zdynamizowania interdyscyplinarnych wysiłków badawczych w obszarze holistycznie rozumianego zdrowia oraz upowszechniania ich wyników w celu doskonaleniu oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie dobrostanu człowieka (wellbeing) w cyklu życia. Uzasadniają ją między innymi przeobrażenia w kulturze zdrowotnej, wzmaganie się opiniotwórczej roli mediów, warunkowane biologicznie i obecne w wielu środowiskach wychowawczych czynniki ryzyka prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz występujące w różnych obszarach przestrzeni społecznej zagrożenia dla zdrowia i zadowolenia z życia.

Badania prowadzone w ramach Pracowni Pedagogiki Zdrowia wpisują się w nurt badań nad uwarunkowaniami zdrowia psychospołecznego człowieka w cyklu życia oraz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście oddziaływań rodziny, szkoły i środowiska rówieśniczego; stylami życia związanymi ze zdrowiem oraz zagadnieniami edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Pracownicy zespołu koncentrują się w szczególności na:

 • zagadnieniach związanych z zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży
 • problematyce zaburzeń zachowania u adolescentów i młodych dorosłych
 • kwestiach związanych z percepcją siebie, swojego zachowania i otoczenia oraz rekomendowaniu rozwiązań pomocowych, wychowawczych i naprawczych w tym zakresie
 • problematyce dobrostanu psychicznego, life satisfaction oraz quality of life w cyklu życia człowieka, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności
 • procesach adaptacyjnych dzieci i młodzieży w sferze społecznej i edukacyjnej w kontekście pandemii i post-pandemii
 • problematyce edukacji zdrowotnej w placówkach edukacyjnych
 • teoretycznych kontekstach edukacji zdrowotnej

Zespół Pracowni Pedagogiki Zdrowia współpracuje również przy adaptacji narzędzi badawczych, które mogą być pomocne w prowadzeniu badań nad zdrowiem psychospołecznym.

W realizowaniu wybranych badań współpracuje z naukowcami z ośrodków zagranicznych: Uniwersytet w Sheffield (UK), Uniwersytet Vermont (USA), Uniwersytet California (USA), South Carolina (USA).

Monografie

Gaweł A. (2014). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ostafińska-Molik B. (2014) Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.

Szczygieł M. (2020). O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Artykuły w czasopismach naukowych

Huebner Scott E., Ostafińska-Molik B., Gaweł A. (2022). Students’ Life Satisfaction Scale (SLSS): Psychometric Properties with a Sample of Polish Adolescents. “Applied Research in Quality of Life” 2022, 1-11. DOI: 10.1007/s11482-021-10030-y

Łosiak-Pilch J., Grygiel P., Ostafińska-Molik B., Wysocka E. (2022). Cyberbullying and its protective and risk factors among Polish adolescents. “Current Issues in Personality Psychology” DOI:10.5114/cipp.2021.111404

Gaweł A., Ostafińska-Molik B. (2021). Mental resilience of adolescents at the threshold of adulthood during the pandemic. “Fides et Ratio” nr 3 (47) 2021, s. 515-529.

Gaweł A. (2021). Koncepcje i obszary badań pedagogiki zdrowia. „Studia z Teorii Wychowania” tom XII, nr 1(34), s. 167-182.

Ostafińska-Molik B.; Olszewska-Gniadek J. (2020). Dzieci migrantów w polskim systemie edukacji. Problemy w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej „Kultura i Edukacja” 3(129), s. 135-153.

Ostafińska-Molik B. (2020). W stronę aksjologicznej neutralności i prób jednoznaczności. Od "wykolejenia" do "zaburzenia", czyli o przemianach w kluczowych definicjach pedagogiki resocjalizacyjnej. „Polska Myśl Pedagogiczna” nr 6, s.75-92.

Opozda-Suder S., Ostafińska-Molik B. (2020). Aksjologiczny kontekst procesu dewiacji zachowania u dorastających. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t.39/nr 4, s.117-137.

Łosiak, W., Łosiak-Pilch, J. (2020). Cortisol Awakening Response, self-reported affect and exam performance in female students. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 45(1), 11–16.

Szczygieł M. (2020). Stres w pracy nauczyciela: wybrane uwarunkowania. „Kultura, Społeczeństwo, Edukacja” 2020, t. 18 nr 2, s. 311-329.

Łosiak-Pilch, J. (2019). The period of emerging adulthood as critical for shaping health-related behaviors. “Fides et Ratio” 1(37), s. 317-329.

Łosiak, W., Blaut, A.., Kłosowska, J., Łosiak-Pilch, J.(2019). Stressful life events, cognitive biases, and symptoms of depression in young adults. “Frontiers in Psychology” vol. 10.

Wysocka E., Ostafińska-Molik B. (2019) Osobowość i myślenie twórcze osób niedostosowanych społecznie w kontekście resocjalizacji twórczej. „Resocjalizacja Polska” nr 18, s.149-170.

Kostkiewicz M., Kostkiewicz A., Ostafińska-Molik B. (2019). Factors determining the quality of life after pacemaker implantation. “Folia Cardiologica” 14/1

Gaweł A. (2018). Education for health as bodily and spiritual well-being. “Paedagogia Christiana” 2018, tom 2, nr 42, 137-149.

Gaweł A. (2018). Współczesne dyskursy zdrowia a jego społeczne koncepcje. Konteksty pedagogiczne, „Chowanna” 2018, tom 2/51.

Łosiak-Pilch J. (2018). Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia. Wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia. „Edukacja - Technika- Informatyka” t. 24, nr 2, s. 201-205.

Łosiak-Pilch J. (2018). Risk and health-promoting behaviours in adolescents with different temperamental profiles. “Health Psychology Report” 6(1), s. 75-80.

Szczygieł M. (2018). The proprieties of stigma and the situation of human life in danger of stigma. “Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 2018, 5, 1, 47-54.

Gaweł A. (2017). Medialne wzory kultury zdrowotnej jako wyzwanie dla edukacji. „Chowanna” 2017, tom 2/49, 239-253.

Łosiak-Pilch J. (2017). Aplikacje mobilne w promocji i edukacji zdrowotnej. „Edukacja- Technika- Informatyka” t. 19, nr 1, s. 273-278.

Gaweł A., Wojciechowski F. (2015). Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący kontekst rozwoju dziecka. „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” nr 20/2015, s. 13-30.

Szczygieł M. (2017). Właściwości stygmatu a sytuacja zyciowa człowieka zagrozonego stygmatyzacją. „Studia Edukacyjne” 2017, nr 45, s. 329-345.

Wysocka E., Ostafińska-Molik B. (2016). Wybrane determinanty polaryzacji samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych „Resocjalizacja Polska”, nr 12, s.119-144.

Wysocka E., Ostafińska-Molik B. (2016). "Podobnie niedostosowani, a mimo to różni". Polaryzacja samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych. „Studia Edukacyjne”, nr 39/2016.

Szczygieł M. (2015). Uczestnictwo społeczne osób z niepełnosprawnościami : bariery i oczekiwania. „Niepełnosprawność” 2015, nr 19, s. 25-42.

Podręczniki do narzędzi badawczych

Wysocka E., Ostafińska-Molik B., Grygiel P., Żółtak T., Charzyńska E., Góźdź J., 2021, Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA): podręcznik do cyfrowych narzędzi diagnostycznych. Kraków: Diagmatic.

Wysocka E., Ostafińska-Molik B., Grygiel P., Żółtak T., Łosiak-Pilch J., 2021, Bateria Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS): podręcznik do cyfrowych narzędzi diagnostycznych: wersja skrócona. Kraków: Diagmatic.

 • 2018-2022 NCN Miniatura 2: Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży-analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji
  kierownik projektu: dr Barbara Ostafińska-Molik
 • 2019-2022 NCN Miniatura 3: Pomiar zjawiska stygmatyzacji dzieci osób osadzonych w zakładzie karnym w ich szkolnym środowisku rówieśniczym. Standaryzacja i normalizacja narzędzia badawczego
  kierownik projektu: dr Magdalena Szczygieł

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 16

tel. 12 622 39 26