prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Teorii Wychowania i Opieki

tel. 12 622 39 23

e-mail: franciszek.wojciechowski@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

pedagogiczne kwestie uwarunkowań zaburzeń w rozwoju i zachowaniu, szczególnie problemy rehabilitacji jednostek z niepełnosprawnością w kontekście rodzinnym. W obrębie tego kręgu dociekań znajdują się zagadnienia stosunków rodzinnych, w których wzrasta i rozwija się dziecko z niepełnosprawnością.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Książki:

 • Wojciechowski F., Niepełnosprawność – rodzina – dorastanie, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 2007.
 • Sowa J., Wojciechowski F. Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001 (praca współautorska).
 • Wojciechowski F., Dziecko umysłowo upośledzone w rodzinie, WSiP, Warszawa 1990.
 • Wojciechowski F., Dziecko niepełnosprawne w środowisku wiejskim, WSP, Rzeszów 1993.

 

Artykuły i studia:

 • Wojciechowski F., Niepełnosprawność w kontekście doświadczeń życia człowieka. Wybrane płaszczyzny analiz [w:] Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, tom IV, red. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, Szczecin 2009.
 • Wojciechowski F., Obszary i struktura kompetencji edukacyjnych w kontekście oddziaływań profilaktyczno-korekcyjnych [w:] Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, red. B. Urban, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej W Mysłowicach, 2007.
 • Wojciechowski F., Kwestia marginalizacji w pedagogice specjalnej. Kontekst dorastania [w:] Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, red. W. Kubik, B. Urban, Wyd. WAM, Kraków 2005.
 • Wojciechowski F., Edukacja na rzecz tworzenia społeczeństwa dla wszystkich. Kontekst niepełnosprawności [w:] Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, red. A. Sajdak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Wojciechowski F., Szanse i zagrożenia okresu dorastania osób niepełnosprawnych [w:] Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przyszłości, red. K. Zabłocki, D. Gorajewska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004.
 • Wojciechowski F., Przestrzeń życiowa w niepełnosprawności człowieka [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. K. Rzedzicka, A. Kobylańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2003.
 • Wojciechowski F., Stereotypy i uprzedzenia a proces normalizacji życia osób z niepełnosprawnością [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej. Konteksty teoretyczne, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • Wojciechowski F., Kwestia niepełnosprawności w pedagogice rodziny. Wybrane problemy, Rocznik Pedagogiki Rodziny, tom V, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2002.
 • Wojciechowski F., Dialog i spotkanie w procesie rewalidacji [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 • Wojciechowski F., Nieprzystosowanie społeczne u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – na przykładzie placówek specjalnych [w:] Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, red. B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Wojciechowski F., Refleksje nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami diagnozy w procesie rewalidacji [w:] Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Rakowska, J. Baran, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 • Wojciechowski F., Podmiotowość dziecka i rodziny w procesie rehabilitacji, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace Pedagogiczne" XXI, red. A. Rakowska, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1999.
 • Wojciechowski F., Teoria i praktyka ekologiczna w procesie rehabilitacji. Implikacje pedagogiczne, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych TLI, Kraków 1998.
 • Wojciechowski F., Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe  UAM, Poznań 1997.
 • Wojciechowski F., Wybrane problemy edukacji dzieci niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w okresie transformacji [w:] „Roczniki Pedagogiki Specjalnej", WSPS, Warszawa 1995.
 • Wojciechowski F., Analiza wybranych czynników społecznych warunkujących powodzenie szkolne dziecka niepełnosprawnego w środowisku wiejskim [w:] Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne – zadania pedagoga, red. A. Hulek, „Studia Pedagogiczne", LIX, Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Wojciechowski F., Zadania pedagoga wobec rodziny dziecka specjalnej troski [w:] Praca ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga, red. A. Hulek, „Studia Pedagogiczne", XLIX, Ossolineum, Wrocław 1985.

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej; Współczesne zagadnienia z pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka społeczna; Koncepcje profilaktyki społecznej
 • Poradnictwo opiekuńczo-terapeutyczne
 • Seminarium magisterskie