Program i plan studiów doktoranckich

Program i plan studiów doktoranckich

Uwaga!

Doktorant, który ukończył inne niż pedagogiczne studia wyższe, a ubiega się o stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na mocy postanowienia Rady Instytutu Pedagogiki jest zobowiązany do złożenia egzaminu z pedagogiki ogólnej na III roku studiów doktoranckich.

Kursy zalecane

  • Kursy zalecane obowiązujące od października 2017 r.:

1. Projektowanie i analiza w badaniach jakościowych – co 2 lata, zamiennie z kursem Metody badań ilościowych (2 ECTS, 20 h), dr Barbara Worek – moduł A2
2. Pedagogika ogólna - współczesne dyskursy (3 ECTS, 30 h), prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – moduł C

  • Kursy zalecane obowiązujące od października 2014 r.:

1. Dydaktyka szkoły wyższej (3 ECTS, 30 h) – moduł A1 – 1. rok
2. Przygotowanie do korzystania z narzędzi zdalnego nauczania (2 ECTS, 60 h) – moduł A1 – 1. rok
3. Metodologia badań naukowych (2 ECTS) – moduł A2 – w toku studiów
4. Warsztat rozwijający umiejętność współpracy naukowej (2 ECTS) – moduł A2 – w toku studiów

Praktyki dydaktyczne

Wewnętrzny regulamin praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich - uchwała Rady Wydziału z dnia 28.09.2017 roku

Kurs BHP

Uczestnicy studiów doktoranckich są zobowiązani odbyć szkolenie bhp.

Język obcy

Informacja dla Doktorantów o lektoratach w JCJ UJ

Informacja  dla Doktorantów o egzaminie z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim w JCJ

Rozliczenie roczne

Komunikat kierownika studiów doktoranckich w sprawie rozliczenia rocznego jest dostępny na stronie Wydziału Filozoficznego.

Ocena dorobku naukowego na Wydziale Filozoficznym

Do 30 czerwca doktorant składa w sekretariacie IP (pok. 1):
- sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim,
- opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć termin rozliczenia do 30 września. Wymaga to złożenia przez doktoranta pisemnego wniosku do kierownika studiów doktoranckich. Wniosek wymaga pozytywnego zaopiniowania przez opiekuna naukowego (promotora).