Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia studentów w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem praktyk jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej poprzez nabycie pożądanych kompetencji.

W trakcie praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami planu i programu studiów oraz Regulaminem praktyk dla danego kierunku i ścieżki/specjalności.

Praktyki studenckie są realizowane jako: praktyki zawodowe oraz praktyki pedagogiczne. Godziny realizacji praktyk rozliczane są według godzin dydaktycznych, czyli jedna godzina praktyki trwa 45 minut.

Realizacja praktyk może odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbywanie praktyk w trakcie trwania roku akademickiego jest możliwe pod warunkiem realizacji innych obowiązkowych przedmiotów wynikających z programu studiów. Aby to umożliwić, w harmongramie zajęć dla danego roku studiów poniedziałkowe przedpołudnie jest zazwyczaj wolne od zajęć dydaktycznych i zarezerwowane na realizację praktyk.

CEL ODBYWANIA PRAKTYKI

Celem praktyk jest poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach/organizacjach związanych z kierunkiem studiów i obraną ścieżką/specjalnością oraz jak najlepsze przygotowanie studenta do wykorzystywania nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki służą również rozwijaniu praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

INSTYTUCJE, W KTÓRYCH STUDENCI REALIZUJĄ PRAKTYKI

Wśród instytucji, z którymi Instytut Pedagogiki podpisał umowę/porozumienie o realizowaniu praktyk są m.in.:

 • Areszt Śledczy w Krakowie-Podgórzu
 • Fundacja „Ukryte Skrzydła” w Krakowie
 • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
 • Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Nowohuckie Centrum Kultury
 • NZOZ Monar – Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Krakowie
 • Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie
 • Sąd Okręgowy w Krakowie
 • Sąd Okręgowy w Tarnowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy
 • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
 • Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie
 • Stowarzyszenie Saltrom
 • Stowarzyszenie Siemacha
 • Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie
 • Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach
 • Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie

FORMALNOŚCI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI

 • Praktykę można rozpocząć po uzgodnieniu z Opiekunem praktyki z ramienia Instytutu Pedagogiki.
 • Student dokonuje wyboru instytucji/organizacji spośród proponowanych przez Uczelnię lub wybiera samodzielnie spośród tych, które wyrażą zgodę na przyjęcie go na praktykę. Wykaz instytucji/organizacji/szkół, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach praktyk studenckich jest do wglądu u Opiekuna praktyki oraz w zakładce dotyczącej praktyk dla poszczególnych kierunków/specjalności.
 • Ze strony Uczelni student otrzymuje wymagane do zaliczenia praktyki studenckiej następujące dokumenty: skierowanie na praktykę (ze zwrotnym potwierdzeniem zgody przedstawiciela instytucji na przyjęcie studenta na praktykę) oraz Dziennik praktyk.
 • W przypadku samodzielnego wyboru instytucji przez studenta, możliwe jest, aby student przed pobraniem skierowania dostarczył pisemną zgodę od wybranej przez siebie instytucji/organizacji na odbycie praktyki.

SPOSÓB ROZLICZANIA PRAKTYKI

 • Praktyki podlegają odrębnemu zaliczeniu zgodnie z planem i programem studiów.
 • Za pozytywne ukończenie praktyki student otrzymuje określoną planem studiów danego kierunku czy ścieżki/specjalności liczbę punktów ECTS.
 • Podstawą zaliczenia praktyki jest przedłożenie Opiekunowi Dziennika praktyk z wpisami świadczącymi o pozytywnym jej ukończeniu.
 • Zaliczenia praktyki w systemie USOS dokonuje Opiekun praktyki.
 • Rozliczenie praktyki nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od momentu jej ukończenia.

REGULAMIN OGÓLNY PRAKTYK STUDENCKICH

Wspólne dla wszystkich kierunków i ścieżek wymagania odnośnie praktyk znajdują się
w Regulaminie praktyk studenckich przyjętym uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 13 września 2021 roku.

Ponadto każdy kierunek/ścieżka ma swój wewnętrzny regulamin praktyk, który dokładnie określa formę, miejsce i czas realizowania praktyk. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w odpowiednich zakładkach:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron