Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia studentów w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem praktyk jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej poprzez nabycie pożądanych kompetencji.

W trakcie praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami planu i programu studiów oraz Regulaminem praktyk dla danego kierunku i ścieżki/specjalności.

Praktyki studenckie są realizowane jako: praktyki zawodowe oraz praktyki pedagogiczne. Godziny realizacji praktyk rozliczane są według godzin dydaktycznych, czyli jedna godzina praktyki trwa 45 minut.

Realizacja praktyk może odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbywanie praktyk w trakcie trwania roku akademickiego jest możliwe pod warunkiem realizacji innych obowiązkowych przedmiotów wynikających z programu studiów. Aby to umożliwić, w harmongramie zajęć dla danego roku studiów poniedziałkowe przedpołudnie jest zazwyczaj wolne od zajęć dydaktycznych i zarezerwowane na realizację praktyk.

CEL ODBYWANIA PRAKTYKI

Celem praktyk jest poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach/organizacjach związanych z kierunkiem studiów i obraną ścieżką/specjalnością oraz jak najlepsze przygotowanie studenta do wykorzystywania nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki służą również rozwijaniu praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

INSTYTUCJE, W KTÓRYCH STUDENCI REALIZUJĄ PRAKTYKI

Wśród instytucji, z którymi Instytut Pedagogiki podpisał umowę/porozumienie o realizowaniu praktyk są m.in.:

Areszt Śledczy w Krakowie-Podgórzu
Fundacja „Ukryte Skrzydła” w Krakowie
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Nowohuckie Centrum Kultury
NZOZ Monar – Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Krakowie
Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie
Stowarzyszenie Saltrom
Stowarzyszenie Siemacha
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie

FORMALNOŚCI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI

  • Praktykę można rozpocząć po uzgodnieniu z Opiekunem praktyki z ramienia Instytutu Pedagogiki.
  • Student dokonuje wyboru instytucji/organizacji spośród proponowanych przez Uczelnię lub wybiera samodzielnie spośród tych, które wyrażą zgodę na przyjęcie go na praktykę. Wykaz instytucji/organizacji/szkół, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach praktyk studenckich jest do wglądu u Opiekuna praktyki oraz w zakładce dotyczącej praktyk dla poszczególnych kierunków/specjalności.
  • Ze strony Uczelni student otrzymuje wymagane do zaliczenia praktyki studenckiej następujące dokumenty: skierowanie na praktykę (ze zwrotnym potwierdzeniem zgody przedstawiciela instytucji na przyjęcie studenta na praktykę) oraz Dziennik praktyk.
  • W przypadku samodzielnego wyboru instytucji przez studenta, możliwe jest, aby student przed pobraniem skierowania dostarczył pisemną zgodę od wybranej przez siebie instytucji/organizacji na odbycie praktyki.

SPOSÓB ROZLICZANIA PRAKTYKI

  • Praktyki podlegają odrębnemu zaliczeniu zgodnie z planem i programem studiów.
  • Za pozytywne ukończenie praktyki student otrzymuje określoną planem studiów danego kierunku czy ścieżki/specjalności liczbę punktów ECTS.
  • Podstawą zaliczenia praktyki jest przedłożenie Opiekunowi Dziennika praktyk z wpisami świadczącymi o pozytywnym jej ukończeniu.
  • Zaliczenia praktyki w systemie USOS dokonuje Opiekun praktyki.
  • Rozliczenie praktyki nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od momentu jej ukończenia.

REGULAMIN OGÓLNY PRAKTYK STUDENCKICH

Wspólne dla wszystkich kierunków i ścieżek wymagania odnośnie praktyk znajdują się
w Regulaminie praktyk studenckich przyjętym uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 13 września 2021 roku.

Ponadto każdy kierunek/ścieżka ma swój wewnętrzny regulamin praktyk, który dokładnie określa formę, miejsce i czas realizowania praktyk. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w odpowiednich zakładkach: