Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok 2023/2024

Instytut Pedagogiki UJ oferuje w roku akademickim 2023/2024 pięć kierunków studiów:

 

N O W O Ś Ć !!!

Studia podyplomowe - PEDAGOG SPECJALNY W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ 

 

Rekrutacja na studia odbywa się w sposób elektroniczny w systemie IRK:

https://irk.uj.edu.pl

Harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty, kryteria, opłaty itp.: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Od studiów pierwszego stopnia (zwanych studiami licencjackimi) rozpoczyna się edukacja na uniwersytecie – to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury.

PEDAGOGIKA

Studia na tym kierunku trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów na podstawie deklaracji studenta oraz średniej ważonej ocen studenta z pierwszego semestru.

Od II roku studiów realizowana może być jedna z dwóch ścieżek:

  • pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • resocjalizacja

Zobacz pedagogikę społeczno-opiekuńczą oczami jej absolwenta: Michała Matuszewskiego

 

JEDNOLITE 5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się jednolitymi studiami magisterskimi i trwają pięć lat. Również te studia można rozpocząć zaraz po zdaniu matury.

W Instytucie Pedagogiki w takim trybie prowadzone są dwa kierunki:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program kształcenia ma charakter autorski, bazujący na najnowszych badaniach i koncepcjach kształcenia, zapewnia także pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Zapoznaj się z prezentacją kierunku autorstwa dr hab. Anny Sajdak-Burskiej, prof. UJ

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Program kierunku "Pedagogika specjalna" w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności podniesienia jakości kształcenia studentów przygotowanych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapoznaj się z prezentacją kierunku autorstwa dr hab. Małgorzaty Michel, prof. UJ

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Aby je podjąć, wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymują tytuł magistra.

Instytut Pedagogiki oferuje dwa kierunki studiów II stopnia:

PEDAGOGIKA

Na tym kierunku można realizować jedną z dwóch ścieżek.

Wybór ścieżki następuje w chwili dokonywania wpisu na studia w sekretariacie Instytutu Pedagogiki, decyduje kolejność zgłoszeń do wpisu:

  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza

Uwaga! Od osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia wymagane jest udokumentowanie posiadania przygotowania pedagogicznego.

 

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie kwalifikacji pedagoga szkolnego do prowadzenia działalności specjalistycznej, wspierającej wypełnianie zadań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych szkoły.

Uwaga! Od osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia wymagane jest udokumentowanie posiadania przygotowania pedagogicznego.

UWAGA!

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się za pośrednictwem konta w systemie IRK:
https://irk.uj.edu.pl

Harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty itp.: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

W ramach studiów podyplomowych Instytut Pedagogiki UJ oferuje kierunek:

PEDAGOG SPECJALNY W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Studia podyplomowe rozpoczną się we wrześniu 2023 r. Zajęcia prowadzone będą hybrydowo, nie więcej niż dwa weekendowe zjazdy w miesiącu. Czas trwania: 3 semestry; łącznie 495 godz., w tym: 375 godz. zajęć dydaktycznych oraz 120 godz. praktyk (praktyki będą realizowane w II i III semestrze studiów).

Absolwent, w terminie do 30 listopada 2024 r. otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Jagielloński.

Studia są skierowane do osób, które chcą nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych.

Opłata za studia (8 400 zł) jest pokrywana ze środków MEiN (finansowanie nie obejmuje kosztów dojazdów, noclegów i wyżywienia).

Wymagania wstępne od kandydata:

- dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie pedagogiki (niezależnie od specjalności);

- dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

UWAGA!

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się za pośrednictwem konta w systemie IRK

Ulotka informacyjna ->pobierz