Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Polskiej Myśli Pedagogicznej

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz - kierownik Pracowni

dr Dominika Jagielska

Pracownia Polskiej Myśli Pedagogicznej prowadzi badania naukowe oraz działalność dydaktyczną w obszarze, jakim jest polska myśl pedagogiczna (jej zakres przekracza poszczególne subdyscypliny pedagogiki jako nauki).

Pracownia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie badań naukowych o charakterze metateoretycznym, teoretycznym i empirycznym. Jej misją jest realizacja zadań badawczych związanych z:

a) odkrywaniem zapomnianego i zaniechanego (wskutek niekorzystnych dla rozwoju kultury i nauki polskiej okresów zniewolenia narodowego – zabory, totalitaryzmy, itp.) dorobku polskiej myśli pedagogicznej (przedstawiciele, koncepcje, kierunki rozwoju);

b) dokonywaniem korekty błędnych diagnoz stanu dziedzictwa polskiej myśli pedagogicznej – szczególnie w zakresie pedagogiki ogólnej, filozofii wychowania, historii idei pedagogicznych, ideologii edukacyjnych i pedagogiki społecznej (ewolucja społecznej myśli pedagogicznej);

c) poszukiwaniem nowych teorii (i praktyk) kształcenia i wychowania.

W związku z realizacją swoich zadań badawczych Pracownia wydaje czasopismo „Polska Myśl Pedagogiczna”; redaguje serię wydawniczą w Wydawnictwie UJ; organizuje cykliczne ogólnopolskie / międzynarodowe Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej; nawiązuje i podtrzymuje współpracę z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się problematyką realizowaną w Pracowni; podejmuje działania zmierzające do pozyskania i realizowania grantów o tematyce związanej z profilem badawczym Pracowni.

Prowadzenie działalności dydaktycznej ma miejsce poprzez: a) realizację określonych kursów obowiązkowych i fakultatywnych oferowanych przez Instytut Pedagogiki UJ oraz sprawowanie opieki naukowej nad pracami licencjackimi, magisterskimi, doktorskimi; b) organizowanie i współorganizowanie wydarzeń popularnonaukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wykładów, odczytów, paneli dyskusyjnych).

Monografie (wybór)

1. Janina Kostkiewicz, Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939. Aspekty ideologiczne i pedagogiczne, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2020, ss. 339, ISBN 978-83-65350-05-3.

2. Janina Kostkiewicz, krytyczna edycja rękopisów: Andrzej Niesiołowski, Zarys pedagogiki ogólnej. Rękopisy z oflagu. Odczytanie, opracowanie i Wprowadzenie (s. 13-71) J. Kostkiewicz; Przedmowa B. Śliwerski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017, ss. 309. ISBN 978-83-233-4288-5; ISBN 978-83-233-96-48-2.

3. Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego. Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 273. ISBN 978-83-233-3953-3.

4. Dominika Jagielska. Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków. Wydawnictwo UJ, Kraków 2014. ISBN 978-83-233-3798.

5. Janina Kostkiewicz, Wychowanie – rodzina – społeczny rozwój osoby. Studia ze spotkań krakowsko – bratysławskich. Výchova – Rodina – Sociálny rozvoj osoby. Štúdie zo stretnutí krakowsko-bratislavských, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 139. ISBN 978-83-223-3999-1 [współaut.: M. Krankus, I. Podmanický, M. Potočárova – po 25%].

6. Janina Kostkiewicz, Dominika Jagielska, Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego; Sketches of pedagogy from the interwar period; Vybrané štúdie z pedagogiky v medzivojnovom období, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, ss. 195. ISBN 978-80-223-3923-0 [wspólaut.: K. Ablewicz, M. Cipár – po 25%].

7. Janina Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918 – 1939, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 733. ISBN 978-83-7850-153-4.

8. Janina Kostkiewicz, Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera, wyd. I (Rzeszów 1998), wyd. II uzupełnione i poszerzone, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, ss. 294. ISBN 978-83-7587-000-8.

9. Janina Kostkiewicz (ed.), Crime without Punishment…The Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945, WUJ Kraków 2020. ISBN 978-83-233-4806-1.

10. Janina Kostkiewicz, Sylwia Opozda-Suder (red), Pedagogika – niepełnosprawność – edukacja. Ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji 70-tych urodzin, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, ss. 296. ISBN 978-83-233-46000-5.

11. Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz (red.), Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18”, (współred.–B. Gola), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015; otwarty dostęp: http://ruj.uj.edu.pl.

12. Janina Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 3, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 628.

13. Janina Kostkiewicz, Kazimierz Misiaszek (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 453.

14. Janina Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 1, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 570.

15. Janina Kostkiewicz (red), Aksjologia edukacji dorosłych, red. Janina Kostkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 427.

16. Janina Kostkiewicz (red), Uniwersytet i wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, ss. 209.

17. Janina Kostkiewicz (red)., Aksjologia w kształceniu pedagogów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, ss. 354.

18. Janina Kostkiewicz (red.), Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, ss. 162.

19. Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011, red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. Szymański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 236..

20. Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 315.


Artykuły i rozdziały w recenzowanych monografiach zbiorowych (wybór)

Janina Kostkiewicz, Lucas Mazur, Polish Catholic concerns regarding the rise of National Socialism in Germany, European History Quarterly 2021, 51 (2), p. 214 – 238.

22. Dominika Jagielska, Polish Social Pedagogy in the Stalinist Period (1945-1956), Historia Scholastica 2021 no. 1 (7), p. 133–153.

23. Dominika Jagielska, Wychowanie społeczne w myśli konserwatywnej w Polsce 1945-1962, Polska Myśl Pedagogiczna 2021 tom 7, s. 117–137.

24. Dominika Jagielska, Female Educational Ideals in the Oeuvre of Stanisław Podoleński, Biografistyka Pedagogiczna 2020 2 (5), s. 35–54.

25. Janina Kostkiewicz, Philosophy of values as the basis of the directions in the development of educational science in Poland (1918-1939), Studium Educationis, 2020 vol. 21 n. 2, s. 11-24.

26. Janina Kostkiewicz, The German policy of extermination and Germanization of Polish children during World War II, in: Crime without punishment... : the extermination and suffering of Polish children during the German Occupation 1939-1945, J. Kostkiewicz (ed.), WUJ, Kraków 2020, p. 13-29.

27. Janina Kostkiewicz, Child and family as proletarians of the educational ideology of Bolshevik Marxism in the critical reflection of Polish humanists from the period 1917-1939, Polska Myśl Pedagogiczna, 2020 tom 6, s. 17-37.

28. Janina Kostkiewicz, The Polish current of criticism of communism (Bolshevism) in the years 1917-1939 : bibliography of sources, Polska Myśl Pedagogiczna, 2020 tom 6, s. 363-373.

29. Janina Kostkiewicz, The Polish current of criticism of German national socialism (nazism) before 1939 : bibliography of sources, Polska Myśl Pedagogiczna, 2020 tom 6, s. 349-361.

30. Janina Kostkiewicz, Polski nurt krytyki totalitaryzmów, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa: PWN, 2019, s. 165-176.

31. Janina Kostkiewicz, Polskie koncepcje i kierunki rozwoju pedagogiki kultury (1918-1939), w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. Warszawa: PWN, 2019, s. 177-178.

32. Dominika Jagielska, Female educational ideals in Polish periodicals on pedagogy in the years 1918–1939, Polska Myśl Pedagogiczna 2019 tom 5, s. 225-243.

33. Dominika Jagielska, Eugenics and the woman question in the works of selected Polish catholic humanists in the period 1918-1939, Polska Myśl Pedagogiczna 2018 tom 4, s. 131-149.

34. Dominika Jagielska, Kierunki rozwoju koncepcji wychowania obywatelskiego w Polsce po II wojnie światowej: wprowadzenie do problematyki, Przegląd Historyczno-Oświatowy 2018 nr 1-2, s. 139-162

35. Janina Kostkiewicz, Beauty, art and elements of aesthetic education in the Polish writings of the Neo-Thomists of the interwar period, “Polska Myśl Pedagogiczna” 4 (2018), s. 93-112.

36. Janina Kostkiewicz, Bogdana Nawroczyńskiego koncepcja pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 1(22) 2018, s. 25-48.

37. Janina Kostkiewicz, Dominika Jagielska, The Concept and Criticism of Ideology in the Writings of Polish Humanists between 1918-1939. “Practice and Theory in Systems of Education” 1917 vol. 12(4), s. 176-187; De Gruyter, DOI 10.1515/ptse-2017-0000

38. Janina Kostkiewicz, Niespożytkowany dorobek polskiego dyskursu o statusie metodologicznym pedagogiki jako humanistyczno-społecznej nauki stosowanej, w: D. Kubinowski, M. Chutorański (red.), „Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, „Impuls”, Kraków 2017, s. 27-45; ISBN 978-83-7587-030-5, ISBN 978-83-8095-195-2.

39. Dominika Jagielska, Concepts of family policy in Prawo i Sprawiedliwość [Law and Justice’s] election programmes in the years 2007-2015, Paedagogia Christiana 2017 nr 2, s. 247-268.

40. Dominika Jagielska, Sposoby postrzegania problemów polskiej rodziny (aspekty wychowawcze i edukacyjne) przez polityków polskich partii parlamentarnych w latach 2007-2011, Studia z Teorii Wychowania 2015 nr 4(12), s. 149-164.

  • Wsparcie dla czasopisma naukowego - Polska Myśl Pedagogiczna

Konkurs: Wniosek w konkursie MNISW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Numer umowy: 287/WCN/2019/1, PSP: K/PMI/000401, CRP: 1027.0641.144.2019
Projekt obejmował dofinansowanie tomów 5(2019) oraz 6(2020) rocznika "Polska Myśl Pedagogiczna"

W projekcie pracowały: prof. dr hab. Janina Kostkiewicz; dr Dominika Jagielska.

Celem projektu było podniesienie poziomu i rozwój praktyki wydawniczej i edytorskiej dla umiędzynarodowienia czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna. Planowany zakres prac: przyjęcie zasady publikowania min. 50% artykułów głównego działu czasopisma "Polska Myśl Pedagogiczna" – Studia i rozprawy – w języku angielskim, począwszy od numeru 5(2019). Dofinansowanie pozwoliło między innymi na podniesienie poziomu językowego publikowanych tekstów (korekta native speaker’a); osiągnięcie pełnej funkcjonalności Panelu Redakcyjnego na stronie internetowej czasopisma; zwiększenie cytowalności.

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 12

tel. 12 622 39 22