Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

dr hab. Dorota Gierszewski - kierownik Pracowni

dr Łukasz Hajduk

dr Julia Kluzowicz

Zainteresowania badawcze zespołu koncentrują się na wybranych aspektach:

  • edukacji dorosłych, w tym osób starszych, idei całożyciowego uczenia się (lifelong learning);
  • aktywizacji, rozwoju społeczności lokalnych i sąsiedztwa (community development) oraz inicjowania procesów i mechanizmów pozwalających na przeobrażenia tych społeczności;
  • edukacji obywatelskiej, włączania człowieka dorosłego w życie społeczne: partycypacji społecznej/obywatelskiej, kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich; ekonomii społecznej, fundraisingu;
  • kreatywnego uruchamiania potencjału ludzi, grup i społeczności oraz edukacji kulturalnej.

Monografie

Edukacja obywatelska wobec migracji (2019) E. Bobrowska, D. Gierszewski, J. Kluzowicz (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Civic Education in the context of migration (2018) E. Bobrowska, D. Gierszewski (red.), J. Kluzowicz, Jagiellonian University Press, Kraków.

Kluzowicz J. (2017) Teatr codzienności. Animacyjne i samokształtujące funkcje twórczości Alvisa Hermanisa i Stefana Kaegiego, Nomos, Kraków.

Gierszewski D. (2017) Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Edukacja obywatelska dorosłych w społeczeństwie obywatelskim (2015) D. Gierszewski, H. A. Kretek (red.), PWSZ, Racibórz.

Hajduk Ł. (2013) Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin jeziora Rożnowskiego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hajduk Ł. (2013) Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendację innowacyjnego programu szkoleniowego. Wydawnictwo Nova Sandec, Nowy Sącz.


Artykuły w czasopismach naukowych

Gierszewski D., Kluzowicz J. (2021) The Role of the University of the Third Age in meeting the needs of older adult learners in Poland, Gerontology & Geriatrics Education 42:3, DOI: 10.1080/02701960.2021.1871904

Kluzowicz J. (2021) Kultura w sieci – nowe formy uczestnictwa w kulturze przestrzenią uczenia się dorosłych, Edukacja Dorosłych 2 (85), DOI: 10.12775/ED.2021.012

Kluzowicz J. (2020) Sąsiedzkość jako typ więzi społecznej i przestrzeń animacyjna, Dyskursy Młodych Andragogów Nr 21. DOI: 10.34768/dma.vi21.485

Gierszewski D. (2020) Integrationsskurse jako narzędzie polityki integracyjnej Republiki Federalnej Niemiec. Politeja Vol. 17 No. 3(66). DOI: 10.12797/Politeja.17.2020.66.17

Gierszewski D. (2020) Przestrzenie edukacji obywatelskiej dorosłych - aktywizacja środowiska w działaniach Kościoła katolickiego. Edukacja ustawiczna dorosłych No. 3. DOI: 10.34866/9fej-bw74

Hajduk Ł. (2017) Ponadczasowe cechy animatora kultury na podstawie biografii nowosądeckiej harcerki Bronisławy Szczepaniec (1903-1996). Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 18.

Kluzowicz J. (2017) „Dostrzec Innego” – sztuka współczesna jako przestrzeń nieformalnej edukacji dorosłych, na przykładzie działań teatru, Edukacja Dorosłych Nr 2 (77).

Kluzowicz J. (2017) Codzienność jako przestrzeń doświadczania dorosłości i zdobywania wiedzy, Edukacja Dorosłych Nr 1 (76).

Gierszewski D. (2017) Znaczenie koncepcji governance w animowaniu społeczności lokalnych, Dyskursy Młodych Andragogów 18.

Gierszewski D. (2016) Problematyka wychowania dla pokoju w założeniach i praktyce edukacji obywatelskiej w Niemczech. Edukacja Dorosłych Nr 1.

Hajduk Ł. (2016) Fundraising w kontekście podmiotów ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna Nr 1.

Kluzowicz J. (2016) Codzienność jako materia działalności animatora kultury, Dyskursy Młodych Andragogów Nr 17.

Gierszewski D. (2015) Idee republikańskie i ich znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej, Rocznik Andragogiczny Vol 21.

Hajduk Ł. (2015) Biblioteka otwarta na zmiany: od upowszechniania do animacji. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Nr 68.

Gierszewski D. (2014) Przestrzenie uczenia się dorosłych w ramach rewitalizacji społecznej, Studia dydaktyczne T. 26.

Kluzowicz J. (2012) Kreativitaet und Selbstverwirklichung aus der Sicht der relationalen Kunst, BOKWE Fachblatt des Berufsverbandes Osterreichischerr Kunst – und Werkerzieherlnnen Nr 1, Wien.


Rozdziały w pracach zbiorowych

Gierszewski D. (2021) New perspectives of raising adult-literacy levels in Germany and Poland, [w:] Learning never ends...: spaces of adult education: Central and Eastern European perspactives, Szarota Z., Wojciechowska Z., Wyd. UW, Warszawa.

Hajduk Ł. (2021) Znaczenie pasji w odnoszeniu sukcesu zawodowego. [w:] Łączek T. (red.), Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kluzowicz J. (2021) Neighbourhood Relations as a Space of Informal Civic Education for Adults, [w:] Learning never ends...: spaces of adult education: Central and Eastern European perspactives, Szarota Z., Wojciechowska Z., Wyd. UW, Warszawa.

Gierszewski D. (2020) Die Transformation des polnischen Hochschulwesens im Kontext der Migration, [w:] T. Kloubert (red.), Erwachsenenbildung und Migration, Springer VS Research, Wiesbaden.

Hajduk Ł. (2020) Komercjalizacja efektów kształcenia jako droga do sukcesu zawodowego absolwentów uczelni wyższych (na przykładzie magisterskich prac wdrożeniowych w naukach społecznych i humanistycznych [w:] Łączek, Tomasz (red.), Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Warszawa.

Kluzowicz J. (2018) Contemporary theater’s response to the challenges of migration – an example of a source of informal adult learning, [w:] Civic Education in the Context of Migration, Kluzowicz J, Bobrowska E., Gierszewski D. (red.), wyd. WUJ, Kraków.

Gierszewski D. (2018) Lernen für eine Zivilgesellschaft in Polen – dargestellt am Beispiel lokaler Bürgergemeinschaften [w:] Organisation und Zivilgesellschaft. Beiträge der Kommission Organisationspädagogik, A. Schröer, M. Göhlich, S. M. Weber, N. Engel, Ch. Schröder (red.) VS Springer Verlag, Wiesbaden.

Gierszewski D. (2018) Migration as a Challenge for (Citizenship) Education – Reflections on the Situation in Poland in the Context of Educational Discourse in Germany [w:] Civic Education in the Context of Migration, Kluzowicz J, Bobrowska E., Gierszewski D. (red.), wyd. WUJ, Kraków.

Gierszewski D. (2018) Samokierowane uczenie się w edukacji obywatelskiej dorosłych, [w:] A. Chabior (red.), Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy. PWSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski.

Hajduk Ł. (2018) Migration issues in the teaching of pope Francis. [w:] Civic Education in the Context of Migration, Kluzowicz J, Bobrowska E., Gierszewski D. (red.), wyd. WUJ, Kraków.

Gierszewski D. (2016) Współczesny patriotyzm obywatelski. Uczenie się w społeczności lokalnej i praktyczne implementacje [w:] M. Durzewska, Henryk. A. Kretek (red.), Obywatel w aspekcie fenomenologicznym. PWSZ, Racibórz.

Kluzowicz J. (2015), Skuteczność sztuki w kontekście działań na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego [w:] Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, Gierszewski D., Kretek H. (red.), PWSZ, Racibórz.

Gierszewski D. (2015) Local Community Development as an Expression of Involvement in Various Forms of Active Citizenship [w:] M. Radovan, M. Kościelniak (red.), Learning and education in community: the role of schools and community organizations, Ljubljana.

Gierszewski D. (2015) Zaangażowanie obywatelskie - przykry obowiązek czy zaszczytna powinność? Percepcja i konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego [w:] D. Gierszewski, H. A. Kretek (red.), Edukacja obywatelska dorosłych w społeczeństwie obywatelskim, PWSZ, Racibórz.

Hajduk Ł. (2015) Wychowanie obywatelskie, państwowe, narodowe. Przegląd wybranych koncepcji; [w:] Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie. D. Gierszewski, H. Kretek (red.), PWSZ Racibórz.

Hajduk Ł. (2015) Skauting jako program wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella na polskim gruncie [w:] Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX w., B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz, (red.) Kraków.

Kluzowicz J. (2013), Antropologiczny nurt w myśleniu o animacji kultury, [w:] Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Kubinowski D., Lewartowicz U. (red.), MakMed, Lublin.

Gierszewski D. (2013) Perspektywy edukacji w ramach ekonomii społecznej [w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej E. Solarczyk-Ambrozik red., Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Gierszewski D. (2013) Civic education as a foundation of strong democratic society [w:] Lifelong Learning Today. New Areas, Contexts, Practices. M. Radovan, M. Kościelniak (red.), Jagiellonian University Press, Kraków.

Gierszewski D. (2013) Wzmacnianie aktywności społeczeństwa obywatelskiego poprzez animację społeczno-kulturową [w:] Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Lublin.

Gierszewski D. (2013) Von kultureller Diversität zum interkulturellen Lernen in binationalen Nicht-Regierungs-Organisationen [w:] Empirische Befunde Organisation und kulturelle

Differenz. Diversity, Interkulturelle Őffnung, Internationaliesierung M. Goehlich, S.M. Weber, H. Őztürk, N. Engel (red.) Wiesbaden.

Gierszewski D. (2012) Społeczeństwo obywatelskie- edukacja- teraźniejszość. W: Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności. Z. Szarota (red.), UP Kraków.

Gierszewski D. (2012) 4Möglichkeiten und Barrieren der grenzüberschreitenden Kulturkooperation. Możliwości i bariery transgranicznej współpracy kulturalnej. W: Gemeinsame Wege? Transformation in Deutschland und Polen. Wspólne drogi? Transformacja w Polsce i w Niemczech. E. Bojenko-Izdebska, K. Mazurek, W. Priesmeyer-Tkocz (red.), OEZ Berlin Verlag, Berlin.

Kluzowicz J. (2011), Knotted Researcher's Body, [w:] THE KNOT an experiment on collaborative art in public urban spaces, K. Koch (red.), wyd. Studio Grau, Berlin.

  • 2020-2021: Życie społeczne w pandemii. Opis nowego sposobu funkcjonowania sfery publicznej w kontekście pandemii COVID-19. Projekt badawczy finansowany ze środków Instytutu Pedagogiki.
  • 2016-2020: Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE) – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, finansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Projekt edukacyjny. Kierownik: dr hab. D. Gierszewski.
  • 2017-2019: Paidagogos PRO, Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego. Innowacyjny projekt wdrożeniowy. Kierownik: dr Ł. Hajduk. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowany przez Ministerstwo Rozwoju.

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 17

tel. 12 622 39 27