Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Pedagogiki Rodziny

Zadaniem Pracowni jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie wychowawczego funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem zachodzących w niej procesów socjalizacji, enkulturacji, autokreacji oraz wsparcia społecznego w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych oraz historycznych uwarunkowań.

dr Renata Doniec - kierownik Pracowni

dr Barbara Jamrozowicz

Zainteresowania naukowe zespołu badawczego koncentrują się wokół zjawisk zachodzących w rodzinie, jak również poza jej obrębem, których skutki mają lub potencjalnie mogą mieć wymiar wychowawczy dla jej członków. W obszarze teoretycznych i praktycznych badań rodziny oraz jej wieloaspektowych ujęć badawczych, analizowane są m.in.:

 • procesy wychowania i socjalizacji w perspektywie interdyscyplinarnej;
 • społeczno-kulturowe aspekty przemian życia rodzinnego i ich wpływ na środowisko wychowawcze rodziny;
 • historyczne uwarunkowania i konteksty socjalizacyjno-wychowawczego funkcjonowania rodziny w Polsce;
 • uwarunkowania, przemiany i kondycja kultury pedagogicznej rodziców;
 • wspieranie rozwoju i wychowania dziecka w środowisku rodzinnym;
 • trudności i zagrożenia współczesnego rodzicielstwa (macierzyństwa, ojcostwa);
 • relacje rodzinne i międzypokoleniowe w rodzinie;
 • edukacja prorodzinna i seksualna;
 • konstruowanie znaczeń rodziny w dyskursie polityki rodzinnej;
 • działania poradnicze i terapeutyczne na rzecz wzmacniania kondycji rodziny.

Monografie

Doniec, R. (2019). Rodzina polska w kulturze realnego socjalizmu. Między ideologią a codziennością, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Doniec, R. (2001). Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne rodziny w świadomości trzech pokoleń, Kraków: WUJ.

Jamrozowicz, B. ( 2020). Wychowanie do życia w rodzinie. Konstruowanie znaczeń. Kraków: WUJ.


Artykuły w czasopismach

Doniec, R. (2022). Przemiany modelu kobiety w PRL (na łamach czasopism kobiecych " Przyjaciółka” i „ Kobieta i Życie”), „Ateneum Kapłańskie”, zeszyt 1(677), Tom 178, s. 74- 95.

Doniec, R.(2021).Rodzina i rodzicielstwo w kulturze realnego socjalizmu - między ideologią a codziennością, „Roczniki Pedagogiczne”, Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Tom 13 (49), numer 4, s. 137 - 155.

Doniec, R. (2019). Między edukacją a indoktrynacją. Dobra rodziny na łamach czasopism kobiecych w Polsce lat 70. Na przykładzie czasopism „Przyjaciółka” i „Kobieta i Życie” [w:] „Pedagogika Społeczna” , 4 (74), s. 199- 222;

Doniec, R. (2013). Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja. Próba syntezy, „Pedagogika Społeczna” , nr 4, s. 45-75.

Doniec, R. (2013). Rodzina polska jako środowisko życia i wychowania w XXI wieku – indywidualne interpretacje i doświadczenia, „Horyzonty Wychowania” , nr 4.

Doniec R., (2011). Rodzina w poszukiwaniu intymności. Na przykładzie przemian modelu rodziny, „Pedagogika Społeczna”, nr 1, s.19 – 31.

Jamrozowicz, B.(2019). Partycypacja podmiotów (współ)decydujących o realizacji wychowania seksualnego w szkole gimnazjalnej, „Eruditio et Ars” 21 Nr 1/2019 (2).

Jamrozowicz, B. (2019). O podręcznikowej (homo)seksualności w kontekście polskim – od paniki moralnej do wojny kulturowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” vol 32, No 3.

Jamrozowicz, B. (2019). Dorosła "troska", dziecięce "potrzeby", społeczne sposoby zarządzania dziecięcą seksualnością, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” t. 14: Być dzieckiem we współczesnym świecie - między infantylizmem a prawomocnością, nr 1(51).

Jamrozowicz, B. ( 2019).Quo vadis, polska edukacjo seksualna „Edukacja Humanistyczna” nr 2.

Jamrozowicz, B.( 2019). Gadki o gatkach... Zagadnienie wykorzystywania seksualnego dzieci w dyskursach kampanii społecznych "Zły dotyk" i "Gadki" (współautorstwo z K. Smoter), „Podstawy Edukacji”, nr 12.

Jamrozowicz, B. ( 2018). Różnice międzypłciowe w podręcznikach do wychowania do życia w rodzinie, „Edukacja”, 1(144), 19–34.

Jamrozowicz, B.( 2018).Wychowanie seksualne jako inny w dyskursie edukacyjnym „Podstawy Edukacji. Podejście interdyscyplinarne” Tom XI.

Jamrozowicz, B.(2017). Konstrukcje seksualności nie-dorosłych jako uzasadnienie normalizacyjnych praktyk wychowania seksualnego, "Societas" 1(23).

Jamrozowicz, B. (2017). O granicach dyskursywnych pojęć: edukacja seksualna i wychowanie seksualne „Podstawy Edukacji: Graniczność, pogranicze, transgresja” Tom X.


Rozdziały w monografiach

Doniec, R. (2020). Cardinal Stefan Wyszyński's concern for society and family in the times of communism in Poland (on the example of pastoral letters from 1946 -1974), „Disputationes quodlibetale.”. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, s.46-69.

Doniec, R. (2018). Oblicza codzienności a kondycja psychospołeczna rodziny w czasach socjalizmu realnego w Polsce, [w:] Rodzina - historia i współczesność, red. B. Kiereś, M.Gromek, K. Hryszan, Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Doniec, R.(2017). Dzieciństwo w domu polskim w latach powojennych. Na przykładzie wspomnień [w:] Dom rodzinny w doświadczeniu autobiograficznym, (red.). A. Ładyżyński, Wrocław: Wyd. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doniec, R.(2011). Przemiany relacji rodzinnych a kultura wychowawcza rodziny w XXI wieku [w:] Rodzina w świecie współczesnym pod red. M. Howorus- Czajki, K. Kaczor i A.Wieruckiej, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, s.193-203.

Jamrozowicz, B. (2020). Społeczny i instytucjonalny wymiar socjalizacji [w:] Wymiary socjalizacji: perspektywa pedagogiki, red. B. Bieszczad, A. Łopatkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jamrozowicz, B. (2019). Rodzina jako dobro (dla) edukacji seksualnej, [w:] K. Wrońska (red.) Dobra edukacji i ich pedagogiczne eksploracje, Kraków: WUJ.

 • 2018-2019: Konstruowanie znaczeń rodziny w dyskursie polityki rodzinnej w Polsce.
  Projekt konkursowy finansowany przez Wydział Filozoficzny UJ ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (dr Barbara Jamrozowicz)

ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
pokój 13

tel. 12 622 39 23