Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ

Jestem pedagogiem o specjalności pedagogika kulturalno-oświatowa. InstytutPedagogiki UJ to  miejsce moich studiów, pracy zawodowej, kariery, znajomychi przyjaciół. Ukończyłam też Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz posiadam Certyfikat Tutora uzyskany w Szkole Tutorów Collegium Wratislaviense (Nr 09/VIII/ST/20). W Doradztwie udzielam pomocy głównie w zakresie:
- kryzysowych i emocjonalnie trudnych sytuacji życiowych oraz akademickich (w tym wolontariuszom pracującym na rzecz Uchodźców),
- rozpoznania swoich mocniejszych i słabszych stron oraz znalezienia akademickich i pozaakademickich możliwości ich rozwoju (tutoring rozwojowy).
krystyna.ablewicz@uj.edu.pl

dr Bożena Czerska

Ze względu na pełnienie funkcji wicedyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Pedagogiki UJ działalność zawieszona do końca roku akademickiego 2023/24.
bozena.czerska@uj.edu.pl

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Jestem pedagogiem resocjalizacji i prawnikiem, a od ponad 15 lat jestem nauczycielem akademickim, a ponadto posiadam uprawnienia mediatora w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich PCM (2007). Ukończyłam też szkolenie w zakresie tutoringu (certyfikat nr LST/03/05) Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. W Doradztwie służę pomocą i wsparciem tym, którzy mają trudności z odnalezieniem się w uczelnianej rzeczywistości formalno-administracyjnej, którzy potrzebują wskazówek, co do zaplanowania i zrealizowania zadań studenta czy przyszłego pedagoga. Jestem przekonana, że świadomość swoich możliwości i ograniczeń, swoich praw i obowiązków w gąszczu wymagań współczesnego życia, może poprawić jego jakość i przyczynić się do sukcesu edukacyjnego, zawodowego i osobistego.
justyna.kusztal@uj.edu.pl

dr Tomasz Leś

Jestem pedagogiem, filozofem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie ostatniego roku 4-letniego szkolenia). Z Instytutem Pedagogiki związany od kilkunastu lat, obecnie w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej. Naukowo zajmuję się filozofią edukacji i metaetyką. Ukończyłem szereg szkoleń z zakresu pomocy i wsparcia psychologicznego, m.in. z interwencji kryzysowej, wsparcia w traumie, racjonalnej terapii zachowań, przeciwdziałania samobójstwom, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tutoringu. W Doradztwie oferuję pomoc w zakresie kryzysów, w sytuacjach trudnych w różnych obszarach, wsparcie w procesie studiowania, w konceptualizacji problemów zgłaszanych przez studentów. Pracuję głównie w oparciu o techniki CBT.
tomasz.les@uj.edu.pl

dr Jadwiga Michalik-Surówka

Ukończyłam pedagogikę w Instytucie Pedagogiki UJ, tu też obroniłam dysertację doktorską z pedeutologii. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończyłam między innymi: 2-letnie szkolenie w zakresie terapii Gestalt, kurs w zakresie neurolingwistycznego programowania, w wyniku którego uzyskałam licencję praktyka NLP oraz szkołę mediacji. Moje aktualne zainteresowania dotyczą:
- rozwijania umiejętności interpersonalnych i terapeutycznych u studentów i czynnych pedagogów,
- wykorzystania neurolingwistycznego programowania w procesach kształcenia,
- wykorzystania metod aktywnych w dydaktyce akademickiej,
- roli mediacji we współczesnej rzeczywistości społecznej,
- znaczenia doradztwa pedagogicznego w kulturze uczelni wyższej.
Byłam jedną z inicjatorek uruchomienia Doradztwa Pedagogicznego w Instytucie Pedagogiki UJ, które rozpoczęło działalność w lutym 2002 roku. Naszymi podstawowymi technikami interwencji są: poradnictwo indywidualne, udzielanie informacji i rozmowa dająca zrozumienie i społeczne wsparcie sprzyjające wzrostowi samoakceptacji i poprawie funkcjonowania studentów. Celem ogólnym doradztwa pedagogicznego jest optymalizacja funkcjonowania człowieka w kontaktach z innymi ludźmi, zapewnienie pełnej swobody ujawniania objawu (objawów) w bezpiecznym kontakcie osobowym (pedagogicznym) oraz pomoc w rozumieniu własnej osoby i pomoc w egzystencjalnych trudnościach.
jadwiga.michalik@gmail.com

dr Małgorzata Piasecka

Jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki UJ. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki. Jestem także certyfikowanym terapeutą uzależnień (nr certyfikatu SP/0481/2010) oraz twórcą i realizatorem działań z zakresu profilaktyki społecznej. Posiadam certyfikaty realizatora m.in. następujących programów: Unplugged, Przeciw uzależnieniom-skuteczny samorząd. Moje zainteresowania oscylują wokół problematyki uzależnień. Od 2006 roku jestem związana zawodowo z placówkami prowadzącymi działania w obszarze profilaktyki i/lub psychoterapii uzależnień. W Doradztwie służę wsparciem w poszukiwaniu rozwiązań w obszarze uzależnień.
malgorzata.piasecka@uj.edu.pl

dr Katarzyna Smoter

Jestem absolwentką pedagogiki i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuję w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki. Swoje kompetencje dydaktyczne i tutorskie poszerzałam w ramach programu MNiSW, „Mistrzowie Dydaktyki”. W Doradztwie pedagogicznym służę wsparciem studentkom i studentom, którzy mają trudności z adaptacją oraz odnalezieniem się w trudnych (nowych) sytuacjach życiowych, zwłaszcza na początku studiów. Wspieram ich proces uczenia się i rozwijania kompetencji metodycznych, a także pomagam rozpoznać ważne kwestie dotyczące ich rozwoju zawodowego i osobistego.
katarzyna.smoter@uj.edu.pl

dr Małgorzata Turczyk

Jestem absolwentką pedagogiki oraz Wydziału Prawa i Administracji UJ. Pracuję jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej w Instytucie Pedagogiki UJ. Jestem także absolwentką Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz terapeutką w zakresie Terapii Funkcji Poznawczych Instrumental Enrichment®. Z Doradztwem współpracuję od 2012 roku służąc wsparciem prawnym i towarzysząc naszym studentom, nie tylko w wysiłkach do przezwyciężenia sytuacji trudnej, ale także w poszukiwaniach w kryzysie okazji do rozwoju osobistego. Moją pasją jest dydaktyka i poszukiwanie dróg skutecznego nauczania i uczenia się.
W moich podróżach ze studentami bliskie są mi słowa Zbigniewa Herberta:
Nikomu nie przekażesz wiedzy
Twój tylko słuch jest i Twój dotyk  
Na nowo musi każdy stworzyć
Swą nieskończoność i początek

m.turczyk@uj.edu.pl