Erasmus+

O programie

Celem programu Erasmus jest stworzenie studentom, którzy dobrze znają język obcy i mają sprecyzowane zainteresowania badawcze, możliwości wyjazdu na semestr (trymestr) do jednej z kilku zagranicznych uczelni, z którymi Instytut ma podpisaną umowę o współpracy.

Celem studenckich wyjazdów jest nie tylko doskonalenie języka obcego, poznawanie kultury kraju i uczelni, w której student spędza kilka miesięcy, lecz nade wszystko uczestnictwo w zajęciach, słuchanie wykładów, studiowanie literatury. Jest to uzupełnienie i kontynuacja studiów realizowanych w Instytucie Pedagogiki UJ.

Studenci wyjeżdżający za granicę realizują przedmioty zawarte w Learning Agreement, uzyskując stosowną liczbę punktów (w skali ECTS). Liczba koniecznych do uzyskania punktów jest taka, jak w większości uczelni i wynosi 60 punktów rocznie (30 punktów semestralnie lub 20 trymestralnie).

Uczestnictwo w programie umożliwia studentom ubieganie się o stypendium wypłacane na ogół w euro. Wysokość stypendium jest co roku ustalana na nowo na szczeblu całego Wydziału Filozoficznego, stosownie do funduszy przekazywanych przez Program z zagranicy.

Stypendyści programu Erasmus otrzymują prawo do uzyskania wizy na czas pobytu w uczelni za granicą oraz prawo do legalnej pracy, pozwalającej na zdobycie dodatkowych funduszy ułatwiających pobyt za granicą.

Umowy Instytutu Pedagogiki z uczelniami zagranicznymi

 1. Austria, Baden – Pädagogische Hochschule Niederösterreich
 2. Austria, Salzburg – Pädagogische Hochschule Salzburg
 3. Czechy, Ołomuniec – Univerzita Palackeho v Olomouci
 4. Czechy, Praga – Univerzita Karlova v Praze
 5. Czechy, Zlin – Univerzita Tomase Bati ve Zline
 6. Grecja, Saloniki – University of Thessaloniki
 7. Grecja, Patra – University of Patras
 8. Grecja, Volos – University of Thessaly
 9. Hiszpania, Alicante – Universidad de Alicante
 10. Hiszpania, Burgos – Universidad de Burgos
 11. Hiszpania, Ciudad Real – Universidad de Castilla-La Mancha
 12. Hiszpania, Grenada – Universidad de Granada
 13. Hiszpania, Oviedo – Universidad de Oviedo
 14. Hiszpania, Walencja – Universidad de Valencia
 15. Niemcy, Augsburg – Universität Augsburg
 16. Niemcy, Wolfenbuttell – Hochschule Braunschweig-Wolfenbuttell
 17. Niemcy, Erlangen – Friedrich-Alexander-Universität – Erlangen, Nürnberg
 18. Niemcy, Jena – Friedrich-Schiller-Universität Jena
 19. Niemcy, Münster - Westfalische Wilhelms-Universität Münster
 20. Portugalia, Faro – Universidade de Algarve
 21. Portugalia, Porto – Universidade do Porto
 22. Słowacja, Bratysława - Univerzita Komenskeho v Bratislave
 23. Słowacja, Preszów – Presovska Univerzita
 24. Słowacja, Trnava - Trnava University in Trnava
 25. Turcja, Tokat – Gaztosmanpasa University
 26. Węgry, Debreczyn - Debreceni Egyetem
 27. Węgry, Kaposvár - Kaposvár University
 28. Włochy, Macerata – Università degli Studi di Macerata
 29. Włochy, Padwa – Università degli Studi di Padova

Rekrutacja

Kryteria kwalifikacyjne

Lista wymaganych dokumentów (oprócz wniosku online):

 

1. CV w języku polskim i w języku obcym wraz ze zgodą na wykorzystanie danych

niezbędnych do procesu rekrutacji.

 

2. List motywacyjny w języku polskim w merytoryczny sposób uzasadniający chęć wyjazdu na daną uczelnię (m.in. poprzez wskazanie związku programu studiów zagranicznych z programem realizowanym w Instytucie Pedagogiki lub projektami badawczymi, w których bierze udział kandydat). Dodatkowo można (choć nie jest to wymagane) wskazać jeszcze 2 inne uczelnie, na wypadek nie zakwalifikowania się na wyjazd z wyboru pierwszego.

 

3. Świadectwo znajomości właściwego języka obcego (w zależności od uczelni B2 lub

C1). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ,

szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów

akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem.

 

4. Zaświadczenia potwierdzające działalność studencką, udział w konferencjach oraz

otrzymanie nagród i wyróżnień.

 

5. Spis publikacji oraz kserokopie pierwszej strony artykułów/recenzji

/tłumaczeń/rozdziałów książek, z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu.

 

Uwaga: dokumenty 1, 2, 3, 5 muszą być własnoręcznie podpisane przez

kandydata/kandydatkę. Dokumenty bez podpisów nie będą rozpatrywane.

 

 


Punktacja i sposób oceniania kandydatów, zasady tworzenia list głównych i rezerwowych

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie następujących kryteriów:

1. Cele naukowe wyjazdu (0-5 punktów)

Cele naukowe wyjazdu stypendialnego powinny być zbieżne z programem studiów na

macierzystej jednostce (poświadczone listem motywacyjnym): maksymalnie 5 punktów.

2. Stopień znajomości języka kraju, do którego składana jest aplikacja lub języka angielskiego (0-3 punkty)

a) poziom A1/2: 1 punkt

b) poziom B1/2: 2 punkty

c) poziom C1/2: 3 punkty

 

3. Średnia ocen (0-3 punkty)

 

a) średnia 4,51- 5,0: 3 punkty

b) średnia 4,21– 4,50: 2 punkty

c) średnia 4,0- 4,20: 1 punkt

d) średnia poniżej 4,00: 0 punktów

 

4. Aktywność społeczna i naukowa kandydata (0-9 punktów)

a) udział w komisjach wydziałowych, kołach naukowych, samorządzie, wolontariat naukowy (0-2 p.)

b) udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (0-2 p.)

c) nagrody i wyróżnienia naukowe (0-2 p.)

d) publikacje (0- 3 p.)

Poszczególne dokonania kandydata muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami.

 

Terminarz aktualnej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Terminarz I Rekrutacji na Erasmus+ Studia w roku akademickim 2022/2023

 

I Rekrutacja

wyjazdy w roku akademickim 2022/2023

 

Szczegółowy harmonogram:

10-30 stycznia 2021: czas trwania I rekrutacji

31 stycznia – 6 lutego 2022: kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb

7 – 13 lutego 2022: odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

14 –20 lutego 2022: ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej

1 - 31 marca 2022: przesyłanie nominacji do uczelni partnerskich (zadanie DOSZ) 

 

Nie jest przewidziana rozmowa kwalifikacyjna

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji właściwej komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie jest rozstrzygane podczas trwania rekrutacji, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej Kandydatowi.

 

Kursy w językach obcych - oferta IP dla przyjeżdżających studentów w programie Erasmus+

Courses offered in the Academic Year 2021/22

Winter semester:

 1. The Notion of Power in the Social Sciences
 2. Basic conceptions and effectiveness of correctional treatment.
 3. Transcultural Competence in Work with the Roma Community
 4. Heritage and Education 

 

Summer semester:

 1. Examples of pretence and false appearances in education: possibilities of disclosing and overcoming

Kontakt

Przejdź do strony Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
sekretariat ds. dydaktyki Instytutu Pedagogiki, ul. Batorego 12, pok. 4

Koordynator: dr hab. Marek Kościelniak
e-mail: marek.koscielniak@uj.edu.pl