Egzamin magisterski

Procedura dopuszczająca do obrony pracy magisterskiej

 

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

Kwestie związane z archiwizowaniem prac dyplomowych reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku.

 

1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora oraz zgłosić tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak wgrać pracę do AP? Proszę wejść na stronę systemu AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na adres mailowy Promotora w domenie UJ.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP oraz kieruje pracę do oceny Recenzentów;

- zob. szczegółowy opis procedury antyplagiatowej

- wyjaśnienie, jak działa Jednolity System Antyplagiatowy (JSA):

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

 

4. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP;

- obecnie nie wymaga się złożenia pracy w formie drukowanej; student jednak może pobrać i wydrukować swoją pracę, klikając w link "wersja do druku".

5. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów II stopnia (przynajmniej 120 ECTS) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa w sekretariacie

komplet dokumentów wymaganych do obrony*:

 

a. wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu**

(każdy absolwent otrzymuje oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich dwa odpisy)

- dla osób, które rozpoczęły lub wznowiły studia II stopnia od roku 2019/2020: pobierz wniosek

- dla osób, które rozpoczęły lub wznowiły studia II stopnia przed rokiem 2019/2020: pobierz wniosek

b. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu***

(wcześniej trzeba pobrać z sekretariatu polecenie wpłaty za dyplom)

c. oświadczenie o prawach autorskich

(wydrukowane z systemu AP)

 

d. oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków

wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych w ramach Projektu ZintegrUJ (obowiązuje w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia)

e. (nieobowiązkowo!) formularz z Biura Karier

wypełniony elektronicznie w UsosWeb  (szczegóły tutaj)

 

* Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określa Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku. Zgodnie z § 20 Regulaminu studiów UJ złożenie tychże dokumentów jest warunkiem dopuszczenia studenta do obrony!

** Osoby, które rozpoczęły studia II stopnia od roku 2019/2020 lub wznowiły studia od tego roku otrzymują:

- bezpłatny komplet, w skład którego wchodzi oryginał dyplomu oraz dwa odpisy. Co wejdzie w skład kompletu bezpłatnego zależy od złożonego wniosku. Może to być oryginał i dwa odpisy w języku polskim lub oryginał, odpis w języku polskim i odpis w języku obcym;

- dodatkowo absolwent może zawnioskować o dodatkowy odpis w języku obcym (opłata 20 zł) lub odpis w języku polskim (bezpłatny);

- analogicznie jest w przypadku suplementu do dyplomu (z wyjątkiem tego, że w grupie języków obcych mamy tylko język angielski);

- na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" w wysokości 20 zł.

Osoby, które rozpoczęły studia II stopnia przed rokiem 2019/2020 otrzymują:

- dyplom ukończenia studiów wraz z 2 odpisami w języku polskim i suplementem do dyplomu (opłata 60 zł) oraz ewentualny odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim (dodatkowa opłata 40 zł, czyli w sumie 100 zł za dyplom w języku polskim i angielskim);

- aby dokonać opłaty za dyplom (60 zł wersja polska lub 100 zł wersja polska i angielska) należy wcześniej wysłać do sekretariatu mailem prośbę o polecenie wpłaty, które będzie wygenerowane z systemu USOS z numerem konta, na który wpłacicie Państwo pieniądze. Proszę nie robić przelewów bez uprzednio pobranego zlecenia!

*** Potwierdzenie opłaty przesyłają do sekretariatu osoby, które:

- rozpoczęły lub wznowiły studia II stopnia od 2019/2020 i złożyły wniosek o dodatkowy odpis dyplomu w j. obcym;

- rozpoczęły studia II stopnia przed 2019/2020;

- na podstawie złożonego wcześniej wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" w odpowiedniej wysokości: 20 zł, 60 zł lub 100 zł.

 

Wydanie absolwentowi dyplomu i suplementu do dyplomu wraz z odpisami będzie miało miejse w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Niezgłoszenie chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości!

Dyplomy wydawane będą wyłącznie po zweryfikowaniu, czy student nie zalega ze zwrotem książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

 

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego 2021/2022

 

Pedagogika, ścieżka: animacja społeczno-kulturowa -> pobierz plik

Pedagogika, ścieżka: pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

Pedagogika, ścieżka: pedagogika resocjalizacyjna -> pobierz plik

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną -> pobierz plik

 

Terminy egzaminów magisterskich w roku 2021/2022 i skład Komisji

 

Dokładne daty obron magisterskich oraz skład Komisji egzaminacyjnych: pobierz plik