Warunki odpłatności za studia

 

Przed wpisem na studia, uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z tekstem Uchwały nr 17/III/2019 Senatu UJ w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz z Zarządzeniem nr 32 Rektora UJ z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne.

Studia stacjonarne są bezpłatne, ale opłacie podlegają niektóre usługi edukacyjne, jak np. powtarzanie niezaliczonego przedmiotu.

W chwili dokonywania wpisu na studia będziecie Państwo podpisywać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.