Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ, zostało utworzone i działa przy Instytucie Pedagogiki UJ od 2003r. KNPR UJ działa na terenie całej Polski, w środowiskach studenckich i w instytucjach związanych z działalnością wychowawczo-resocjalizacyjną, instytucjach służących pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Obecnie zrzesza 18 członków. Celem Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, popularyzacja pedagogiki specjalnej, w tym szczególnie jednej z jej subdyscyplin - pedagogiki resocjalizacyjnej jako dziedziny nauki oraz jej zastosowanie w pracy w środowisku lokalnym oraz w instytucjach zamkniętych, prowadzenie badań, projektów naukowych i profilaktycznych.

Co robimy?

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie konferencji i dyskusji poruszających problemy skuteczności działań profilaktycznych oraz procesu resocjalizacji w różnego typu placówkach i w środowisku otwartym,

2) pogłębianie wiedzy teoretycznej poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, kursach i obozach naukowych,

3) poznanie, diagnozę i analizę problemów społecznych w oparciu o materiały dydaktyczne – filmy, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, spotkania z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertami w dziedzinie profilaktyki i resocjalizacji,

4) zachęcanie studentów do pracy naukowo - badawczej,

5) rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,

6) popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji i readaptacji społecznej w środowisku lokalnym,

7) opracowywanie wyników przeprowadzonych badań i ich publikację.

Czasopismo Reska. ResUJ z nami

W ramach Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych powstało czasopismo Reska. ResUJ z nami. Do pisania artykułów w czasopiśmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Tematyka danego numeru jest co kwartał udostępniana na stronie KNPR UJ na Facebooku (https://www.facebook.com/KNPRUJ).

 

Wytyczne do przesyłanych artykułów:

Prosimy o zapoznanie się z wymogami edytorskimi udostępnionymi przez Redaktorów czasopisma na stronie KNPR UJ na Facebooku (https://www.facebook.com/KNPRUJ).

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe wytyczne:

1. Bibliografię należy umieścić na końcu dokumentu. 2. Należy stosować przypisy harwardzkie. 3. Wszystkie zdjęcia powinny być opisane (jedno zdjęcie tytułowe - opis "tytuł" i dowolna ilość zdjęć w tekście, opis "tekst"). Zdjęcia należy pobierać ze strony http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page; 4. Tekst powinien być złożony z streszczenia w j. polskim, wstępu, części teoretycznej oraz wniosków. 5. Objętość tekstu od 6-15 stron A4 pisanych w Wordzie (czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5) 6. Prosimy nie edytować tekstów. Jedyna dopuszczalna edycja to pogrubienia, pochylenia.

Zarząd KNPR UJ

Przewodnicząca: Korlacka Klaudia
Zastępca przewodniczącej: Kuźniar Mariola
Sekretarz: Bryszak Marlena
Redaktor naczelny czasopisma ResUJ z nami: Bryszak Marlena
Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ - w roku akademickim 2022/2023 w zastępstwie opiekunem Koła jest dr Joanna Olszewska-Gniadek

Kontakt

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych

Instytut Pedagogiki UJ

ul. Stefana Batorego 12

31-135 Kraków

 

e-mail: knpr.uj@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/KNPRUJ