Nabór wniosków o przyznanie nagrody im. Henryka Jordana

Zgodnie z Uchwałą nr 90/V/2013 Senatu UJ z dnia 29 maja 2013 r. Dziekan Wydziału, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub organizacja sportowa może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody im. Henryka Jordana.
Nagrodę może otrzymać student lub doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w danym roku akademickim osiągnął wybitne sukcesy sportowe i wykazuje nienaganną postawę etyczno-moralną.
Wniosek powinien zawierać pismo rekomendacyjne oraz wykaz potwierdzonych osiągnięć sportowych studenta lub doktoranta w bieżącym roku akademickim z uwzględnieniem daty i miejsca uzyskania osiągnięcia sportowego.  
Wnioski można przesyłać do Biura Doskonalenia Kompetencji drogą mailową na adres kompetencje@uj.edu.pl w terminie do 30 lipca 2021 r.