Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doradztwo pedagogiczne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Założenia i historia

Założenia

Doradztwo jest profilaktyką rozumianą jako szczegółowego typu działalność, która odbywa się w kontekście środowiskowym w trakcie realizacji procesu oddziaływania edukacyjno-wychowawczego. To długotrwały proces będący częścią działań edukacyjnych na każdym szczeblu nauczania/kształcenia. 

Dla niektórych osób trudności mogą pojawić się wraz z funkcjonowaniem w nieznanej dla nich roli studenta. Doradztwo pedagogiczne w uczelni wyższej jest przeznaczone dla tych studentów emocje, przekonania, czy stereotypy spowodowały, iż okresowo się pogubili w kontakcie ze sobą i z rzeczywistością. Na szczególną uwagę i troskę zasługują studenci rozpoczynający studia, oraz ci, którzy przygotowują się do opuszczenia murów uczelni i podjęcia pierwszej samodzielnej pracy.

Doradztwo pedagogiczne dotyczy problemów związanych z:

 •  funkcjonowaniem w roli studenta,
 •  niepokojem przedegzaminacyjnym,
 •  niepewnością własnej przydatności do określonego zawodu,
 •  samodzielnym funkcjonowaniem na wolnym rynku pracy,
 •  prezentowaniem swoich kwalifikacji przyszłym pracownikom,
 •  radzeniem sobie w sytuacji zagrożenia bezrobociem,
 •  zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji,
 •  sytuacją zdrowotną studenta lub jego rodziny,
 •  przemocą i zastraszeniem,
 •  niechcianą ciążą,
 •  pomocą rówieśniczą,
 •  stratą i dostosowaniem,
 •  specjalnymi potrzebami oraz różnego rodzaju uzależnieniami.

Historia

Doradztwo akademickie, określane mianem tutoring lub advusing w krajach takich jak: Niemcy, Holandia, Finlandia, Grecja czy Dania posiada swoją długą tradycję. W większości krajów Unii Europejskiej możliwość korzystania z tej formy edukacji posiadają wszyscy studenci. Dzieje się to w dwojaki sposób. Część studentów korzysta ze specjalnych programów przygotowywanych przez grupy doradcze, a część uczestniczy w zajęciach w ramach swoich studiów, do których włączone są oddzielne przedmioty służące orientacji zawodowej. W sposób szczególny rozbudowane jest doradztwo w Wielkiej Brytanii gdzie tutor-opiekun służy swoją pomocą nie tylko w projektowaniu własnej drogi kształcenia i wyboru zawodu ale również pozostaje doradcą we wszelkich problemach życiowych studenta. Sytuacja taka jest spowodowana faktem, iż większość młodych ludzi kształci się poza miejscem swojego stałego zamieszkania. 

Również w Polsce wielu studentów, żeby zdobyć wykształcenie akademickie, musi opuścić rodzinne domy. Stres związany z adaptacją w nowym środowisku jest zatem nieuchronny, a właściwe poradzenie sobie z nim częstokroć wymaga specjalistycznego wsparcia.