Nowości wydawnicze 2017

I kwartał

Aktywność seniora jako wartość podmiotowa / pod red. naukową M. Kapicy, T. Olewicza. Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Instytutu Śląski Wydawnictwo, 2016. Sygn. 24 076 czyt.

Apanel Danuta, Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach  1989 – 2014. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 24 045 czyt.

Bakiera Lucyna, Harwas-Napierała Barbara, Wzory osobowe w rozwoju człowieka. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 2016. Sygn. 24 049 czyt.

Biernat Tomasz, Przeperski Jarosław, Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin. Toruń, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, 2015. Sygn.  23 891 czyt.  

Czy i jakie więzienia są potrzebne: rozważania na tle zagadnień współczesności: księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego / pod red. Piotra Stępniaka, Tomasza Kalisza i Wojciecha Zalewskiego. Poznań, Wyd. UAM, 2016. Sygn. 24 101 czyt.

Dąbrowska Anna, Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających : holistyczny model wsparcia. Warszawa, PWN,, 2016. Sygn. 24 103 czyt.

Dragan Małgorzata, Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety: rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji. Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar, 2016. Sygn. 24 042 czyt.  

Dembiński Andrzej, „Kariera” klawisza. Kraków, Impuls, 2016.  Sygn. 24 067 czyt.

Drzazga Edyta, Chuligaństwo futbolowe w Polsce: studium z zakresu kontroli społecznej zjawiska. Warszawa, Wyd. Nauk. Scholar, 2016. Sygn. 24 053 czyt.  

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej: wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym / red. naukowa Artur Łacina-Łanowski. Łódź, Wyd. AHE, 2015. Sygn. 23 844 czyt.  

Dylematy życia rodzinnego: diagnoza i wsparcie / red. Małgorzata Szyszka. Lublin, Wyd. KUL, 2016. Sygn. 23 910

Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka / red. Mateusz Hubner, Krzysztof Zieliński. Toruń, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, 2016. Sygn. 24 077 czyt.  

Ekologia prokreacji: vademecum: [praca zbiorowa / pod red. Natalii Ejtminowicz, Katarzyny Urban, Antoniego Zięby]. Kraków, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, 2016. Sygn. P-15 778 czyt.

Encyklopedia aksjologii pedagogicznej / pod red. naukową Krystyny Chałas i Adama Maja. Radom, Polwen, 2016. Sygn. 24 070 czyt.

Farnicka Marzanna, Liberska Hanna, Niewiedział Dorota, Psychologia agresji : wybrane problemy. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2016. Sygn.  23 922 czyt.  

Głoskowska-Sołdatow Małgorzata, Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2016.  Sygn. 24 037

Godność jako wartość i problem edukacyjny / red. naukowa Iwona Jazukiewicz, Andrzej Michał de Tchorzewski. Szczecin, Wyd. USz, 2016.  Sygn. P-15 789

Hichs Stephen R. C., Zrozumieć postmodernizm: sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta / tł. Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak; wstęp Piotr Kostyło. Bydgoszcz, Wyd. UKW, 2016.  Sygn. P-15 791 czyt. , 24 060,  24 088,  24 089.

Kępski Czesław, Pedagogika porównawcza: podręcznik akademicki. Warszawa, Difin, 2016. Sygn. 24 072 czyt.

Kijak Remigiusz, Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2016.  Sygn. 23 870 czyt.  

Kowalczyk Małgorzata H., Latoś Agnieszka, Żony, matki – zabójczynie: studium zwiktymizowanej zbrodni. Toruń, Wyd. UMK, 2016.  Sygn.  24 0 61

Leś Tomasz, Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Kraków, Wyd. UJ., 2016.  Sygn. 24 031, P-15 781 czyt.

Lewandowska-Kidoń Teresa, Kalinowska-Witek Barbara, Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lublin, Wyd. UMCS, 2016.  Sygn. 24 073 czyt.

Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Humanistyczny wymiar opieki okołoporodowej. Opole, UO, 2016. Sygn.  23 886  

Marcinek Roman, Myczkowski Zbigniew, Park Ratuszowy i Park Szwedzki. Kraków, Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida, 2016. Sygn. P-15 809, P-15 810 czyt.

Marszałek Katarzyna, Dziedzictwo, którego nie można odrzucić: próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego. Kraków, Impuls, 2016.  Sygn. 23 894 czyt.

Michel Małgorzata, Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej: perspektywa resocjalizacyjna. Kraków, Wyd. UJ, 2016. Sygn. 24 083,  P-15 793 czyt.

Mikiewicz Piotr, Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia. Warszawa, PWN, 2016. Sygn. 24 044, P-15 784 czyt.

Milerski Bogusław, Karwowski Maciej, Racjonalność procesu kształcenia. T. 2, Teoria i badanie. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 24 029 czyt.

Muskała Maciej, „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Poznań, Wyd. UAM, 2016. Sygn. 24 066 czyt.

Niedenthal Paula M., Kraut-Gruber Silvia, Ric Francois, Zrozumieć emocje : perspektywy poznawcze i psychospołeczne / przekł. Rafał Abramciów [et al.]. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2016. Sygn. 23 879 czyt.

Niematerialne dziedzictwo miasta: muzealizacja, ochrona, edukacja / red. naukowa Magdalena Kwiecińska. Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2016. Sygn. 24 062 czyt.

Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. Łódź, Wyd. UŁ, 2016.  Sygn. 24 038 czyt.

Od wykluczenia do wsparcia: w przestrzeni współczesnych problemów społecznych / red. naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. Kraków, Impuls, 2016.  Sygn. 24 039 czyt.

Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej : uwarunkowania-doświadczenia-propozycje / pod. Red. Danuty Kowalczyk i Anny Glińskiej-Lachowicz. Opole, UO. Sygn.  24 063 czyt.

Opora Robert, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk, Wyd. UG, 2016. Sygn.  23 918 czyt.

Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek Jarosław, Czas wolny jako środowisko życia: perspektywa pedagogiczna : wybrane problemy. Warszawa, PWN, 2016. Sygn. 23 917 czyt.

Pedagogika kultury popularnej-teorie, metody i obszary badań / pod red. naukową Witolda Jakubowskiego. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 24 041 czyt.

Pedagogika w społeczeństwie-społeczeństwo w pedagogice: księga jubileuszowa poświęcona  Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk. Poznań, Wyd. UAM, 2016. Sygn. 23 921 czyt.  

Piskała Anna, Sasin Magdalena, Arteterapia: scenariusze zajęć. Łódź, Wyd. UŁ, 2016. Sygn. 23 880

Krąg ufności: interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko / Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman, Bob Marvin ; tł. Robert Andruszko. Kraków, UJ, 2015.  Sygn. 24 092 czyt.

Profilaktyka społeczna: kontekst teoretyczny i dobre praktyki = Social prevention: a theoretical  framework and good practices / red. Karolina Kmiecik-Jusięga i Edyta Laurman-Jarząbek. Kraków, Wyd. WAM, 2016. Sygn.  24 032 czyt.  

PRO MEMORIA II: profesorowie  Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzu Rakowickim i Salwatorskim 1803-2015 / pod red. Jana Wiktora Tkaczyńskiego. Kraków, Wyd. UJ, 2016.  Sygn. 24 091 czyt.

Przestępstwo, kara, więzienia na przestrzeni dziejów / red. Andrzej Purat, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. Bydgoszcz, Wyd. UKW, 2016.  Sygn. 24 055 czyt.

Psychologia muzyki: pomiędzy wykonawcą a odbiorcą / red. naukowa Julia Kaleńska-Rodzaj, Rafał Lewandowski. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2015.  Sygn. 24 043 czyt.

Pustkowiak Lidia, Predyktory „kariery” przestępczej młodocianych. Gdańsk, Wyd. UG, 2015.  Sygn. 23 864 czyt.

Ratajczak Łukasz P., Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2016.  Sygn.  23 920

Reinterpretacje kontekstów wychowania / red. naukowa Anna Gaweł, Bogusław Bieszczad. Kraków, Wyd. LIBRON, 2016.  Sygn. P-15 799 czyt., P-15 797 do 798, 24 090

Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych / red. naukowa  Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Sławomir Grzesiak. Wrocław, Oficyna Wyd. ATUT, 2015.  Sygn. 23 902 czyt.

Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie. Nr 14/15 [red. tomu Bartłomiej Gołek]. Kraków, Zarząd Główny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, 2016.  Sygn. P-15 773 czyt.

Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych /red. naukowa Marta Petrykowska, Dariusz Sarzała. Pułtusk, AH, 2015.  Sygn. 23 906 czyt.

Rodzina w pracy socjalnej-aktualne wyzwania i rozwiązania / red. naukowa Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń, Wyd. AKAPIT, 2015.  Sygn.  23 888 czyt.

Rothschild Babette, Ciało pamięta: psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Kraków, Wyd. UJ, 2014.  Sygn.  24 069 czyt.

Rudnicki Paweł, Pedagogie małych działań : krytyczne studium alternatyw edukacyjnych. Wrocław, Wyd. DSW, 2016.  Sygn.  23 912 czyt.

Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym-perspektywy i problemy / red. naukowa Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska. Kraków, WAM, 2015.  Sygn. 23 866 czyt.

Świadomość ciała: dociekania z zakresu somaestetyki / red. naukowa Krystyna Wilkoszewska. Kraków, UNIVERSITAS, 2016.  Sygn.  24 075 czyt.

Sipowicz Kasper, Najbert Edyta, Pietras Tadeusz, Dogoterapia: terapia z udziałem psa: podstawy kynopedagogiki. Warszawa, PWN, 2016.  Sygn. 24 036 czyt.

Skrzypczak Bohdan, Współczynnik społecznościowy: edukacyjne (re)kontrukcje instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej. Toruń, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, 2016. Sygn. 24 079 czyt.

Stanek Janusz, Mańka Aleksander, Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych : szkic empiryczny. Sosnowiec, Oficyna Wyd. Humanitas, 2015.  Sygn. 23 839 czyt.

Stępniak Piotr, Resocjalizacja (nie)urojona: o zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej. Warszawa, Difin, 2017. Sygn. 24 095.

Śliwerski Bogusław, Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 23 899

Szczepanik Renata, Jaros Agnieszka, Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Łódź, Wyd. UŁ, 2016. Sygn.  23 852 czyt.

Szczepkowski Jacek, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach : w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych. Toruń, Wyd. UMK, 2016. Sygn. 24 064 czyt.

Szopiński Józef, Więź rodziców a kreatywność dzieci. Warszawa, CeDeWu, 2016.  Sygn. 23 924

Szymański Mirosław S., Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczpospolitej: esej polityczno-oświatowy. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2016. Sygn. 24 065 czyt.

Tchorzewski Andrzej M., Wstęp do teorii wychowania. Kraków, Wyd. WAM, 2016. Sygn. 24 057 czyt.

Tersa Karolina, Grupowe konteksty nauczycielskiej tożsamości. Gdańsk, Wyd. Naukowe Katedra, 2016. Sygn. 23 919 czyt.

Twardowska-Staszek Estera, Zachowania ryzykowne młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe. Kraków, Wyd. WAM, 2016. Sygn. 24 059 czyt.

W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego / pod red. Tadeusza Wawaka i Jana F. Jacko. Kraków, Wyd. UJ, 2016.  Sygn. 23 974 czyt.

W trosce o jakość w ilości: tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim / pod red. Beaty Karpińskiej-Musiał. Kraków, Wyd. LIBRON, 2016.  Sygn. 24 086 czyt.

Walczak Bartłomiej, Rodzina transnarodowa: konteksty i implikacje. Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar, 2016. Sygn. 23 923 czyt.

Wiktorowicz-Sosnowska Monika, Tożsamość jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia: studium socjologiczne. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 836 czyt.

Wiśniewski Rafał, Transgresja kompetencji międzykulturowych: studium socjologiczne młodzieży akademickiej. Warszawa, Wyd. UKSW, 2016. Sygn. 23 837 czyt.

Współczesne ojcostwo: konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / red. naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2016. Sygn. 23 869 czyt.

Współczesne problemy resocjalizacji: w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. naukowa Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. Toruń, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, 2015. Sygn. 23 890 czyt.

Wybrane problemy kary i karalności / pod red. Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej i Andrzeja Purata. Bydgoszcz, Wyd. UKW, 2016. Sygn.  24 058 czyt.

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 / pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk-Szwec. Toruń, Wyd. UMK, 2016. Sygn. 24 047 czyt.

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2 / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Jolanty Nowak, Hanny Solarczyk-Szwec. Toruń, Wyd. UMK, 2016 czyt.

Zadłużny Marek, Taniec-świat doświadczeń choreografów: ujęcie interdyscyplinarne. Zielina Góra, Oficyna Wyd. UZ, 2016.  Sygn. 24 078 czyt.

II kwartał

Barańska Magdalena, Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów. Poznań, Wyd. UAM, 2016. Sygn. 24 175 czyt.

Bednarczuk Beata, Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2016. Sygn. 24 141

Besta Tomasz, Kosakowska-Berezecka Natasza, Między grupami ; przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią. Sopot , Wyd. Smak Słowa, 2017. Sygn. 24 138 czyt.

Bilewicz Małgorzata, Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”, 2016. Sygn. 24 151 czyt.

Błaszczuk Katarzyna, Rynkowska Dorota, Problemy społeczne i opiekuńcze i ich rodzin : studium

socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych. Rzeszów, Wyd. URz, 2016.

Sygn. 24 145 czyt.

 

Bonta James, Andrews D.A., The psychology of criminal conduct. London ; New York : Routledge, 2017. Sygn. 24 102

 

Butcher James N., Hooley Jill M., Mineka Susan, Psychologia zaburzeń : DSM-5. Sopot , GWP, 2017.

Sygn. 24 147 czyt.

 

Ciczkowska-Giedziun Małgorzata, Praca socjalno-wychowawcza z rodziną : od teorii do praktyki. Olsztyn : Wyd. UWM, 2016. Sygn. 24 181 czyt.

 

Cierpiałkowska Lidia, Grzegorzewska Iwona, Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej. Poznań, WN UAM, 2016. Sygn. 24 158 czyt.

 

Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji / red. naukowa Krzysztof Sawicki, Robert Ćwikowski, Anna Chańko. Białystok, Alter Studio, 2015. Sygn. P-15 788 czyt.

 

Dylematy życia rodzinnego : diagnoza i wsparcie / red. Małgorzata Szyszka. Lublin, Wyd. KUL, 2016.

Sygn. 23 910 czyt.

 

Golczyńska-Grondas Agnieszka, Chybotliwa łódź : losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych : analiza socjologiczna. Łódź, Wyd. UŁ, 2016. Sygn. 24 156 czyt.

 

Hortiterapia / pod red. Beaty Płoszaj-Witkowskiej. Olsztyn : Wyd. UWM, 2016. Sygn. 24 159 czyt.

 

Jarczyńska Jolanta, Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej : diagnoza

zjawiska i jego wybranych uwarunkowań. Bydgoszcz : Wyd. UKW, 2016. Sygn.P-15 794, 24 089 czyt.

 

Kolankiewicz Maria, Poncyliusz Marcin, Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Warszawa, Wyd. UW, 2016. Sygn. 24 163 czyt.

Kompetencje życiowe młodych dorosłych / red. naukowa Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc. Rzeszów, Wyd. URz, 2016. Sygn. 24 161 czyt.

 

Kotowski Bartłomiej, Język, bunt, tożsamość : socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap. [Warszawa] : Rozpisani.pl, 2016. Sygn. 24 160

 

Kowalczyk Małgorzata H., Fopka-Kowalczyk Małgorzata, Rubacha Krzysztof, Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne. Toruń, Wyd. UMK, 2017. Sygn. 24 172 czyt.

 

Kwaśnica Robert, O szkole poza kulturową oczywistością : wprowadzenie do rozmowy. Wrocław, Wyd. Naukowe DSW, 2015. Sygn. 23 872 czyt.

 

Lalak Danuta, Ostaszewska Aneta, Źródła do badań biograficznych : listy, dzienniki, pamiętniki, blogi, materiały wizualne. Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”, 2016. Sygn. 24 154 czyt.

 

Leszczyńska-Rejchert Anna, Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki. Olsztyn : Wyd. UWM, 2016. Sygn. 24 180 czyt.

 

Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka / red. naukowa Alicja Ungeheuer-Gołąb i Urszula Kopeć. Rzeszów, Wyd. URz, 2016. Sygn. 24 162 czyt.

 

Matysiak-Błaszczyk Agata, Więzienne macierzyństwo : studium socjopedagogiczne. Poznań : Wyd. UAM, 2016. Sygn. 24 056 czyt.

 

Nalaskowski Aleksander, Edukacja : korzenie, źródła, narracje. Kraków : Impuls,2017. Sygn. 24 132

 

Olszewski Sławomir, Parys Katarzyna, Rozumieć chaos : rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej. Kraków, WN UP, 2016. Sygn. 24 168 czyt.

 

Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym / pod red. naukową Urszuli Grucy-Miąsik. Rzeszów, Wyd. URz, 2016. Sygn. 24 164 czyt.

 

Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego /red. naukowa Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2016. Sygn. 24 143 czyt.

 

Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / red. naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. Sygn. 23 873 czyt.

 

Przekazy transgeneracyjne w rodzinie : uwarunkowania, stan badań / red. Karolina Wilkołaska .

Lublin: Wyd. KUL, 2016. Sygn. 24 167 czyt.

 

Psychologia kliniczna / red. naukowa Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Warszawa, WN PWN, 2016.

Sygn. 24 146 czyt.

Salwa Mateusz, Estetyka ogrodu : między sztuką a ekologią. Łódź, Wyd. Przypis, 2016. Sygn. 24 136

 

Single-życie w pojedynkę : stereotypy i samooceny / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Lublin, Wyd. UMCS, 2016. Sygn. 24 148 czyt.

 

Skowrońska –Pućka Agnieszka, (Przed)wczesne macierzyństwo – perspektywa biologiczna : diagnoza, pomoc i wsparcie. Poznań : Wyd. UAM, 2016. Sygn. 24 166 czyt.

 

Starość między tradycją a współczesnością / pod red. Moniki Doroty Adamczyk. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 24 150 czyt.

 

Szpitalak Malwina, Nie taki pesymizm zły : polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu. Kraków, Wyd. UJ, 2016. Sygn. 24 140 czyt.

 

Tożsamość w warunkach zmiany społecznej/ red. naukowa Zbyszko Melosik, Mirosław S. Szymański. Warszawa, Wyd. APS, 2016. Sygn. 24 152 czyt.

 

Trickester : społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała / red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski. Gdańsk, Wyd. Naukowe Katedra, 2016. Sygn. 24 171

 

Trojanowska Monika, Parki i ogrody terapeutyczne. Warszawa, WN PWN, 2017. Sygn. 23 142 czyt.

 

W kręgu działań pomocowych i poradniczych/ red. naukowa Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. Poznań, Wyd. UAM, 2016. Sygn. 24 173 czyt.

 

Wasylczyk Piotr, Prezentacje naukowe : praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa, WN PWN, 2017. Sygn. 24 144 czyt.

 

Wawrzyniak Joanna, Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne. Warszawa, CeDeWu, 2017. Sygn. 24 149 czyt.

 

Węgliński Andrzej, Kuziora Grażyna, W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej. Lublin, Wyd. UMCS, 2016. Sygn. 24 174 czyt.

 

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach / pod red. Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając.Łódź, Wyd. UŁ, 2016. Sygn. 24 153

 

Wiszniewski Mateusz, Taniec jako terapia. [Warszawa : Zacharek Dom Wyd.], 2016. Sygn. 24 170 czyt.

 

Wożniczka-Paruzel Bronisława, Multimedia w komunukacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu. Toruń, Wyd. UMK, 2016. Sygn. 24 139 czyt.

 

Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce : wybrane aspekty /red. naukowa Wiesław Walc. Rzeszów, Wyd. URz, 2016. Sygn. 24 176 czyt.

 

Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej /red. naukowa Anna Karolak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz. Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ, 2016. Sygn. 24 177 czyt.

 

Zachowania ryzykowne nastolatków : nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe : ujęcie socjopedagogiczne / koncepcja Mariusz Z. Jędrzejko, Roman B. Sieroń. Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. Sygn. 24 178 czyt.

 

Zaniedbanie dziecka : wybrane aspekty zjawiska / red. naukowa Beata Górnicka. Opole, Wyd. UP, 2016. Sygn. 24 179 czyt.

III kwartał

Ciechowska Magdalena, Szymańska Maria, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. Cz.1. Kraków, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, 2017. Sygn.24 309, 24 262 czyt.

Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. naukową Joanny Skibskiej. Kraków,Impuls, 2017. Sygn. 24 130 czyt.

Dyskryminacja seniorów w Polsce : diagnoza i przeciwdziałanie /red. Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus. Warszawa, WN UKSW, 2016. Sygn. 24 131 czyt.

Dzierzyńska-Breś Sonia, Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności. Poznań, Wyd. UAM, 2016. Sygn. 24 259 czyt.

Edukacja jutra : kierunki rozwoju współczesnej edukacji edukacji / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec, Oficyna Wyd. Humanitas, 2017. Sygn. P-15 841 czyt.

Edukacja jutra : wartości, wychowanie, kształcenie / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec, Oficyna Wyd. Humanitas,2017. Sygn. P-15 842 czyt.

Edukacja muzealna : konteksty teoretyczne i praktyczne / red. naukowa Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska, Uniwersytet w Białymstoku. Białystok, Muzeum Podlaskie,2013. Sygn. 24 109 czyt., P-15 811 czyt.

Gierszewski Dorota, Edukacja obywatelska w przestrzeni w lokalnej. Kraków, Wyd. UJ, 2017. Sygn. 24 308 czyt.

Górniak Katarzyna, (Nie)moc pomocy : o niektórych formach współczesnej dobroczynności. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2016. Sygn. 24 183 czyt.

Henrych Kornelia, Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego. Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka, 2016. Sygn.24 096 czyt.

Izdebski Zbigniew, Długołęcka Alicja, Radomski Dariusz, Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną : studium badawcze. Zielona Góra : Oficyna Wyd. UZ, 2016. Sygn. 24 258 czyt.

Klaus Witold, Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń : analiza kryminologiczna. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2016. Sygn. 24 198 czyt.

Kluzowicz Julia, Teatr codzienności : animacyjne i samokształtujące funkcje twórczości Alivisa Hermanisa i Stefana Kaegiego. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017. Sygn. P-15 834,P-15 838, 24 239 czyt.

Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty : raport z badań / [red.Alicja Delecka-Bury]. Warszawa, Instytut Muzyki i Tańca, 2016. Sygn. 24 207 czyt.

Lach Izabela, Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania. Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka, 2016. Sygn. 24 097 czyt.

Larghero Jeanne, Gdy filozofia miesza się w sprawy płci. Kraków, Wyd. Św. Stanisława, 2017. Sygn. 24 241

Macierzyństwo szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby / red. naukowa Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Anna Wiśniewska. Warszawa, Difin, 2017. Sygn. 24 269 czyt.

Magier Piotr, Esej postantypedagogiczny. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2016. Sygn. 24 226 czyt.

Mazur Jolanta A., Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina. Kraków, Impuls, 2017. Sygn. 24 275 czyt.

Mead Margaret, Mężczyźni i kobiety. Kraków, Wyd. Vis-a-vis Etiuda, 2017. Sygn. 24 230

Mularska-Kucharek Monika, Czernik Ewa, Jesień życia? Wiosna możliwości ! przewodnik po późnej dorosłości. Łódź, Wyd. UŁ, 2016. Sygn. 24 190

Niesiołowski Andrzej, Zarys pedagogiki ogólnej : rękopisy z oflagu / odczytanie i opracowanie Janina Kostkiewicz. Kraków, Wyd. UJ, 2017. Sygn. P-15 835, P-15 836, 24 277 czyt.

Ocalić nadzieje : rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej : konferencja naukowa / [red. Monika Buczek, Adam M. Cieśla]. Kraków, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, 2017. Sygn. 24 204 czyt.

Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana : konsekwencje metodologiczne / pod red. naukową Dariusza Kubinowskiego i Maksymiliana Chutorańskiego. Kraków, Impuls, 2017. Sygn. 24 195 czyt.

Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Babickiego i Dariusza Stępkowskiego. Warszawa, WN UKSW, 2016. Sygn. 24 234

Plichta Piotr, Jagoszewska Iwona, Gładyszewska-Cylulko Joanna, Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków, Impuls, 2017. Sygn. P-15 829 czyt.

Pomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo : od teorii do praktyki / red naukowa Magdalena Piorunek. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2016. Sygn. 24 196 czyt.

Racław Mariola, Zinstrumentalizowane rodzicielstwo : rodziny zastępcze – miedzy usługą a odruchem serca : perspektywa socjologiczna. Toruń, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, 2017. Sygn. 24 254 czyt.

Socjologia sportu / red. naukowa Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal. Warszawa, WN PWN, 2017. Sygn. 24 199 czyt.

Śliwerski Bogusław, Habilitacja : diagnoza, procedury, etyka, postulaty. Kraków, Impuls,2017. Sygn. P-15 831 czyt.

Szkoła : konflikt podmiotów? / pod red. Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2016. Sygn. 24 200 czyt.

Sztuka w muzeum / [red. nauk. Inga Kopciewicz, Michał F. Woźniak]. Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe; Warszawa, NIMIOZ, 2017. Sygn. 24 240 czyt.

Tłuściak-Deliowska Aleksandra, Dręczenie szkolne : społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa, Wyd. APS, 2017. Sygn. 24 268 czyt.

W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość : programy korekcyjno-edukacyjne / Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska, Dobrochna Wójcik. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2017. Sygn. 24 261 czyt.

Wasilewski Marcin, Pedagogika grecka : od Protagorasa do Posejdoniosa. Łódź, Wyd. UŁ, 2017. Sygn. 24 233 czyt.

Włodarczyk Rafał, Ideologia, teoria, edukacja : myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 24 188 czyt.

Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. Warszawa, Difin, 2017. Sygn. P-15 827 czyt.

Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / pod red. naukową Mariusza Kuskowskiego i Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. P-15 830 czyt.

IV kwartał

Autyzm i rodzina / pod red. Anny Prokopiak i Zofii Palak. Lublin, Wyd. UMCS, 2017. Sygn. 24 184 czyt.

Bieńko Mariola, Izdebski Zbigniew, Wąż Krzysztof, Edukacja seksualna w polskiej szkole : perspektywa uczniów i dyrektorów. Warszawa, Difin, 2016. Sygn. 24 187 czyt.

Bieńko Mariola, Kwak Anna, Rosochacka-Gmitrzak Magdalena, Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? : socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych. Warszawa, Wyd. APS, 2017. Sygn. 24 271 czyt.

Chabior Agata, Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starszych : między powinnością a profesją. Kraków, Impuls, 2017. Sygn. 24 272 czyt.

Cuprjak Magdalena, Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów. Toruń, UMK, 2016. Sygn. 24 274 czyt.

Długosz Piotr, Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017. Sygn. 24 252

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej/ red. naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 24 185 czyt.

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / red. naukowa Barbara Woynarowska. Warszawa, WN PWN, 2017. Sygn. 24 133 czyt., 24 134 czyt., 24 135 czyt.

Frączek Zofia, Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym. Rzeszów, Wyd. URZ, 2017. Sygn. 24 263

Grzyb Tomasz, Eksperyment terenowy w psychologii społecznej : metodologia, etyka , praktyka. Warszawa, WN PWN, 2017. Sygn. 24 245

Jankowiak Barbara, Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży : studium teoretyczno-empiryczne. Poznań : WN UAM, 2017. Sygn. 24 253 czyt.

Januszewska Edyta, Markowska-Manista Urszula, Dziecko „Inne” kulturowo w Polsce : z badań nad edukacją szkolną. Warszawa, Wyd. APS, 2017. Sygn. 24 256 czyt.

Kalinowska-Witek Barbara, Dla dobra szkoły i „dla dobra służby”… : kwestie ustrojowe szkolnictwa i sprawy zawodowe nauczycieli w czasopismach Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oraz Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (1918-1939). Lublin, Wyd. UMCS, 2016. Sygn. 24 225

Kobiety niepokorne : reformatorki – buntowniczki- rewolucjonistki : herstorie / pod red. Izabeli Desperak i Kingi Kuźmy. Łódź, Wyd. UŁ, 2017. Sygn. 24 257

Korczak Janusz, Momenty wychowawcze. Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka, 2017. Sygn. P-15 833 czyt.

Kramkowska Emilia, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie. Gdańsk, WN Katedra; Białystok, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu , 2016. Sygn. 24 255 czyt.

Krasoń Katarzyna, Konieczna-Nowak Ludwika, Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podejścia indywidualizującego w badaniach muzykoterapeutycznych. Warszawa, WN PWN, 2016. Sygn. 24 201 czyt.

Kształtowanie sprawności moralnych / red. naukowa Anna Jazukiewicz, Iwona Jazukiewicz. Szczecin, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. Sygn. P-15 813

Między świętem a przesytem : festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski / pod red. Dariusza Kosińskiego. Szczecin, Teatr Lalek „Pleciuga”, 2016. Sygn. 24 122 czyt.

Muzea, muzealia, muzealnicy : ważne rozmowy / Paweł Jaskanis. Kraków, UNIWERSITAS, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2016. Sygn. 24 238

Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu Statystyka Muzeów(2013-2015)/[red. merytoryczna Katarzyna Skomorucha-Figiel, Katarzyna Andrzejkowicz]. Warszawa, NIMIOZ, 2016. Sygn. P-15 812, 24 110 czyt.

Muzykoterapia : między wglądem a inkluzją / red. naukowa Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2017. Sygn. 24 192 czyt.

Nowy teatr nie(po)rozumienia / pod red. Dariusza Kosińskiego. Szczecin, Teatr Lalek „Pleciuga”, 2016. Sygn. 24 124 czyt.

Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej / red. naukowa Czesław Kusta, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura. Toruń, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, 2017. Sygn. 24 270 czyt.

Pamietanie i zapominanie : wspólnoty, wartości, wychowanie / pod red. Joanny Cukras-Stelągowskiej. Toruń, WN UMK, 2016. Sygn. 24 194

Wojciechowski Franciszek, Opozda-Suder Sylwia, Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych. Wybrane problemy. Kraków, Impuls,2017. Sygn. 24 315 czyt., P-15 850 czyt.

Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red.naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. Kraków, Impuls, 2017. Sygn. 24 197 czyt.

Rogalska-Marasińska Aneta, Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju : edukacja, teorie kształcenia i wychowania. Łódź, Wyd. UŁ, 2017. Sygn. 24 244

Ryzyko jako warunek rozwoju : transformatywne aspekty edukacji / red. naukowa Klaudia Węc, Andrzej Wierciński. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2016. Sygn. 24 251 czyt.

Sikorska Iwona, Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa. Kraków, Wyd. UJ, 2016. Sygn. 24 193 czyt.

Skura Monika, Ja-inny : relacje społeczne osób z niepełnosprawnością. Warszawa, Wyd. UW, 2016. Sygn. 24 189 czyt.

Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne / red. naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. Szczecin, Wyd. Naukowe USZ, 2017. Sygn. P-15 814

Sprawności moralne a wartości / red. naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. Szczecin, WN USZ, 2017. Sygn. P-15 815

Sprawności moralne a wiara / red. naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2017. Sygn. P-15 816

Stu : teatr Krzysztofa Jasińskiego : księga jubileuszowa / pod red. Edwarda Chudzińskiego. Kraków, Fundacja STU, 2016. Sygn. 24 205 czyt.

Śliwerski Bogusław, Książki (nie)godne czytania? Kraków, Impuls, 2017. Sygn. 24 191

Śliwerski Bogusław, Meblowanie szkolnej demokracji. Warszawa, Wolters Kluwer, 2017. Sygn. 24 248 czyt.

W poszukiwaniu kobiecości : zbiór rozważań socjologicznych / red. naukowa Anna M. Kłonkowska, Agnieszka Maj. Gdańsk, Wyd. UG, 2017. Sygn. 24 260

Walker Timothy D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Kraków, Wyd. Literackie, 2017. Sygn. 24 273

Walter Natalia, Internetowe wsparcie społeczne : studium socjopedagogiczne. Poznań : Wyd. Naukowe UAM, 2016. Sygn. 24 137

Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych / pod red. naukową Jana Grzesiaka. Kalisz, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Konin : PWSZ, 2017. Sygn. 24 203 czyt.

Wierzchoń Sławomir, Kłopotek Mieczysław, Algorytmy analizy skupień. Warszawa, WN PWN, 2017. Sygn. 24 243

Wierzejska Joanna, Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych : studium empiryczne. Lublin, Wyd. UMCS, 2017. 24 274

Wróblewska Monika, Kompetencje twórcze w dorosłości. Białystok, Wyd. Trans Humana, 2015. Sygn. 24 301, P-15 845 czyt.

Zabawka : przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski / red. naukowa Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Dorota Żołądź-Strzelczyk. Poznań WN UAM, 2016. Sygn. 24 264 czyt.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. naukowa Marta Jerzak. Warszawa, PWN, 2016. Sygn. P-15 849 czyt.

Zagrożenia ze strony mediów / pod red. Grażyny Penkowskiej. Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. Sygn. 24 202

Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna/ red. naukowa Eliza Czerka-Fortuna, Katarzyna Kmita-Zaniewska, Alicja Zbierzchowska. Gdańsk, Wydawnictwo Naukowa Katedra, 2016. Sygn. 24 265 czyt.