Nowości wydawnicze 2015

I kwartał

Adamczyk Barbara, Dzieci ulicy w Polsce i na świecie: definicja, typologia, etiologia. Kraków, Wyd. WAM, 2015.  Sygn. 23 492.

Antropologia mediacji / pod red. Magdaleny Tabernackiej, [aut. Magdalena Abramowicz et al. ]. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015. Sygn. 23 328 czyt.

Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa. Kraków, MCK, 2015. Sygn. 23 565

Autyzm-sytuacja dorosłych: raport 2013 / [aut. Maria Jankowska et. al.]. Warszawa, SYNAPSIS, IRSS,2014. Sygn. P-15 656 czyt.

Barlińska Julia, Szuster Anna, Cyberprzemoc: o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, Warszawa, Wyd. UW, 2015. P-15 707.

Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. Łódź, Wyd. UŁ, 2013. Sygn. 23 147.

Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej: człowiek a system: praca zbiorowa / pod red. Piotra Stępniaka. Kalisz, Poznań, UAM, 2014.  23 409 czyt.

Bohm Aleksander, Marcinek Roman, Myczkowski Zbigniew, Bulwary Wiślane w Krakowie. Kraków, Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida, 2014.  P-15 701 czyt.

Brudzewski Julian, Nauka pisania metodą płynnego ruchu: podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Gdańsk, Wyd. Harmonia , 2014.  Sygn. 23 131.

Cash Hilarie, McDaniel Kim, Dzieci konsoli: uzależnienie od gier. Poznań, Media Rodzina, 2014. Sygn. P-15 649.

Chodkowska Maria, Szabała Beata, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym. Lublin, UMSC, 2012. Sygn. 22 502.

Cichosz Mariusz, Pedagogika społeczna: zarys problematyki. Kraków, Impuls, 2014. Sygn. 23 274, 23 275 czyt.

Cybal-Michalska Agnieszka, Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków, Impuls, 2014. Sygn. 23 264, 23 560.

Czas ukoi nas? - jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. naukowa W. Muszyński. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. Sygn. 23 042 czyt.

Człowiek w przestrzeni lokalnej-dobre praktyki wspierania rozwoju , aktywizacj i integracji społecznej osób starszych / red naukowa Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2014.  Sygn. 23 288 czyt.

Czykier Krzysztof, Audiowizualne doświadczenie świata; kontekst międzypokoleniowy. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2014. Sygn. 23 113

Danilewska Joanna, O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju: pedagogiczna baśń o rywalizacji. Kraków, Impuls, 2014. Sygn. 23 043, P-15 632 do 633, P-15 634 czyt.

Denek Kazimierz, Filozofia życia. Poznań, WSPiA, 2012. Sygn. P-15 529.

Dolińska Barbara, Bezdzietność perspektywa społeczno-kulturowa. Sopot, Smak Słowa, 2014. Sygn. 23 041.

Dubiel Ewa, Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących. Opole, UO, 2014. Sygn. 23 125.

Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie: zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. naukową Ewy Wysockiej. Sygn. 22 469 cz.

Edukacja akademicka: między oczekiwaniami a rzeczywistością: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Piotrowskiemu / pod red. Andrzeja Ćwiklińskiego. Poznań, UAM, 2014. Sygn. 23 049 cz.

Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. Olsztyn, UWM, 2014.  Sygn. 23 119 cz.

Familiologia XXI wieku: wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. Rzeszów, URz, 2014. Sygn. 23 120 cz.

Gajdzica Anna, Portret nuczycieli aktywnych: między zaangażowaniem a oporem wobec zmian, Toruń, Wyd. Adam Marszałek. Sygn. 22 858.

Gaweł Anna, Zasoby zdrowotne młodzieży ginmazjalnej w kontekście ekosystemu. Kraków, Wyd. UJ, 2014. Sygn. 23 056, P-15 637 do 638, P-15 640 cz.

Głażewska Ewa, Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura: wybór zagadnień / Ewa Głażewska, Urszula Kusio. Lublin, UMCS, 2012. Sygn. 22 689.

Grzybowski Przemysław Paweł: Śmiech w edukacji: od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzynarodową. Krakow, Impuls, 2015. Sygn. 23 294.

Jabłońska Barbara, Socjologia muzyki. Warszawa, Scholar, 2014. Sygn. 23 234 cz.

Jakość kształcenia w szkole wyższej: obszar nauk pedagogicznych / pod red. Ryszarda Bery, Katarzyny Klimkowskiej, Anny Dudak. Lublin, UMSC, 2014. Sygn. 23 099.

Jarzębińska Aneta, Rodzicielstwo macochy: problematyka zastępowania matki bez tytułu prawnego w alternatywnych formach życia rodzinnego. Szczecin: USz, 2014.  sygn. 23 301.

Jestem nie poto, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał: dzieło i życie Janusza Korczaka / red. naukowa Magdalena Lubińska-Bogacka, Marak Banach. Kraków, Impuls, 2014. Sygn. 23 333 cz.

Jaworska Agnieszka, Pomarańczowa Alternatywa w bezdebitowej prasie studenckiej, we wspomnieniach i w drukach ulotnych lat osimdziesiątych XX wieku. Torun, Wyd. Adam Marszałek. Sygn. P-15 484.

Karnawał: studia historyczno-antropologiczne / wybór, oprac. i wstęp Wojciech Dudzik. Warszawa, UW, 2011. Sygn. 22 432.

Klementowska Iza, Minuty: reportaże. Warszawa, DW PWN, 2014.  Sygn. 23 256.

Kołaczek Małgorzata, Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska: Polska, Słowacja, Węgry. Kraków, UJ, 2014. Sygn. 23 263.

Kościańska Agnieszka, Płeć, przyjemność i przemoc: kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce. Warszawa, UW, 2014. Sygn. P-15 671.

Kozłowska Tomasz, Samotny hulaka: rzecz o protokulturze ery pop. Warszawa, Of. Wyd. Łośgraf, 2012. Sygn. 22 670.

Kubitsky Jacek, Vademecum terapeuty poznawczego. Kraków, UJ, 2014. Sygn. 23 254.

Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych-podejście mediacyjne w działaniu społecznym / pod red. Ewa Marynowicz-Hetka, Lorraine Filion, Doroty Wolińskiej-Prylińskiej. Łódź, UŁ, 2014. Sygn. 23 242 cz.

Lekcja Równości: postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole / pod red. Jana Świerszcza. Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, 2012. Sygn. 22 717 cz.

Levine Arthur, Dean Diane R., Generation on a tightrope: a portrait of today’ s college student. San Francisco, Jossey-Bass, 2012. Sygn. 22 492.

Maj Agnieszka, Polskie wzory cielesności: przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej. Warszawa, Wyd. SGGW, 2013. Sygn. P-15 650.

Między ludźmi… oczekiwania, ineresy, emocje / red. naukowa Krystyna Skarżyńska. Warszawa, SCHOLAR, 2012. Sygn. 22 571.

Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach  karnych/ red. Danuta Rode. Katowice, UŚ, Sopot, GWP, 2015. Sygn. 23 438 cz.

Nowak Marek, Teoria nierracjonalnego działania: socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu. Poznań, UAM, 2015. Sygn. 23 432.

Odrowąż-Coates Anna, Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet: płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków, Impuls, 2015.  Sygn. 23 486.

Olearczyk Teresa, Rodzina miedzy starym a nowym paradygmatem. Rużomberok, VERBINUM, 2013. Sygn. P-15 589 cz.

Olszewski Sławomir, Parys Katarzyna, Trojańska Małgorzata, Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością. Kraków, WN UP, 2012. Sygn. 22 474.

Palmer-Kabacińska Ewa, Pełnić służbę całym życiem? - ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim. Kraków, Impuls, 2014. Sygn. 23 114.

Paszkiewicz Aneta, Kariera szkolna uczniów z ADHD. Warszawa, Difin, 2012. Sygn. 22 633.

Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. T. 3, Historia i współczesność / red. naukowa Janina Kostkiewicz. Kraków, Impuls, 2015.  Sygn. 23 371 czyt. 

Peret-Drążewska Paulina, Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Poznań, Wyd. Naukowe UAM. 2014. Sygn. 23 144.

Pikuła Norbert G., Poczucie sensu życia osób starszych: inspiracje do edukacji w starości. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 481.

Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym) / pod red. naukową Katarzyny Borzyckiej-Sitkiewicz, Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2013.  Sygn. 23 012.

Prztrwać dojrzewanie: zaburzenia okresu dojrzewania z perspektywy klinicznej / pod red. Robina Andersona i Anny Dartington. Warszawa, Oficyna Ingenium, 2012. Sygn. 22 551.

Przyszczypkowski Kazimierz, Polityczność (w) edukacji. Poznań, Wyd. Naukowe UiAM, 2012. Sygn. 22 857.

Royce Anya Peterson, Antropologia tańca. Warszawa, Wyd. UW, Instytut Muzyki i Tańca, 2014. Sygn. 23 229 czyt.

Sarnińska-Górecka Magdalena, Ciało jako ontyczny fundament podmiotowości. Toruń, Wyd. Adama Marszałka, 2012. Sygn. 22 788.

Szeląg Marcin, Raport o stanie edukacji muzealnej: suplement. Cz. 2. Kraków, UNIVERSITAS, 2014. Sygn. P-15 683 czyt.

Senior zalogowany / red. naukowa Barbara Szmigielska. Kraków, Wyd. UJ, 2014. Sygn. 23 249 czyt.

Singlizm: nowy styl życia w ponowoczesnym świecie / pod red. naukową Katarzyny Lidii Kuklińskiej. Warszawa, Collegium Civitas: Wyd. Trio, 2013. Sygn. 22 809.

Sobierajski Tomasz, Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce: demografia, grupowanie, klasyfikacja, doradztwo. Warszawa, KOWEZiU, 2013. Sygn. P-15 605.

Starzenie się: problemat społeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki, Marty Smagacz-Poziemskiej. Kraków, Wyd. UJ, 2014.  Sygn. 23 302 czyt.

Stereotypy-walka z wiatrakami? / red. Anna Bujnowska, Joanna Szadura. Lublin, WUMCS, 2011. Sygn. 22 483.

Style życia, wartości, obyczaje; stare tematy, nowe spojrzenia / red. Aldona Jawłowska, Wojciech Pawlik, Barbara Fatyga. Warszawa, Wyd. UW, 2012. Sygn. 22 437 czyt.

Szkoła dla osób z niepełnosprawnością; wzory-codzienność-wyzwania / pod red. Amadeusza Krause, Joanny Belzyt, Sławomiry Sadowskiej. Gdańsk, Wyd. UG, 2012. Sygn. 22 484 czyt.

Szymanik Anna, Uroda czy ubranie? O atrakcyjności fizycznej młodych kobiet w percepcji dorastającej młodzieży. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu K. Wielkiego, 2014. Sygn. 23 180.

Technologie informacyjne a zmiana współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2014. Sygn. 23 295.

Tomkowiak Hubert, Telewizja w życiu nieletnich przestępców. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2014. Sygn. P-15 680.

W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. naukowa Krzysztof Mudyń. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 862.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce / red. Anna Bujnowska, Bożena Sidor-Piekarska. Lublin, Wyd. KUL, 2015. Sygn. 23 499.

Wirkus Łukasz, Stres w pracy kuratora sądowego: studium teoretyczno-empiryczne. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2015. Sygn. 23 444.

Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych-idee, koncepcje, badania /pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2011. Sygn. 22 473 czyt.

Współpraca czy konflikt: Państwo Unia i kobiety. Warszawa, WAiP, 2008. Sygn. 20 768.

Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości: perspektywa psychologiczna / red. nauk. Teresa Rostowska, Waldemar Budziński. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 772 czyt.

Zubrzycka-Maciąg Teresa, Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin, Wyd. UMCS, 2013. Sygn, 22 948.

II kwartał

Adopcyjne rodzicielstwo: dylematy, nadzieje, wyzwania / red. naukowa Ewa Kozdrowicz, Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK, 2013. Sygn. 22 806.

Arteterapia. Cz.1 / pod red. naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 23 228 czyt.

Arteterapia. Cz. 2 /pod red. naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 23 229 czyt.

Bandelow Borwin, Nieśmiałość: czym jest i jak ja pokonać. Sopot, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2011. Sygn. P-15 416.

Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth, Całkiem zwyczajny chaos miłości / wprow. do wyd. polskiego Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Wrocław, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. Sygn. P-15 670, 22 980.

Błajet Piotr, Miłość, rozwój, wychowanie. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011. Sygn. 22 477.

Borecka Irena, Z motylem w tle: O baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej. Wałbrzych, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004. Sygn. P-14 413.

The Cambridge companion to Hobbes’s Leviathan /ed. by Patricia Springborg. New York, Cambridge University Press, 2007. Sygn. 20 969.

Być zdolnym-wspierać zdolnych / red. Teresa Giza i Marzena Pękowska. Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012. Sygn. P-15 510 czyt.

Charkowska-Giedrys Katarzyna, Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej: raport z badań. Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK, 2013. Sygn. 22 971.

Ciało w kulturze i nauce / red. Beata Ziółkowska, Anna Cwojdzińska i Mariusz Chołody. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2009. Sygn. 21 030.

Colloquia Communia: Kobiecość / pod red. Ewy Hyży. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008. Sygn. 20 766.

Czekajewska Justyna, Przemiany życia rodzinnego: studium etyczne. Toruń, Wyd. Tako, 2014. Sygn. P-15 672.

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. naukową Zanona Gajdzicy. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2009. Sygn. 22 471 czyt.

Dąbrowska-Bąk Maria, Pawełek Katarzyna, Opresja w szkole. Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK, 2014. Sygn. 23 080.

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym: Tom 1 / pod red. Zofii Dołęgi. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010. Sygn. 21 528.

Dobrowolska Barbara, Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kulturą szkoły: studium społeczno-pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 442.

Dziedzictwo w akcji: rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze / Tomasz Szlendak. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2012. Sygn. 22 704 czyt.

Epstein Paul, Z notatek pedagoga Montessori: poradnik. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. P-15 668.

Felczak Joanna, Polski system penitencjarny: racjonalizacja kosztów. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 23 035 czyt.

Giermanowska Ewa, Niedokończona emencypacja: wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy. Warszawa, Wyd. UW, 2015. Sygn. 23 476.

Górniok-Naglik Alina, Edukacja kulturalna w liceum stymulatorem autokreacji młodzieży. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2014. Sygn. 23 485.

Hip-Hop w Polsce: od blokowania do kultury popularnej / red. naukowa Miłosz Miszczyński. Warszawa, Wyd. UW, 2014. Sygn. 23 344 czyt.

Jagielska Dominika, Kostkiewicz Janina, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego. Kraków, Wyd. UJ, 2015. Sygn. 23 525, 23 526, P-15 716 czyt.

Korczak Janusz, Janusz Korczak, Fotobiografia=photobiography/ koncepcja, wybór tekstów i oprac. graf. Maciej Sadowski. Warszawa, Iskry, 2012. Sygn. 22 608 czyt.

Korczak Janusz, Janusz Korczak przyjaciel dzieci: w nurcie rozważań pedagogicznych / pod red. Marii Czepil, Renaty Badnarz-Grzybek, Moniki Hajkowskiej. Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Sygn. 23 356.

Józefik Barbara, Kultura, ciało, (nie)jedzenie, terapia: perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków, Wyd. UJ, 2014. Sygn. 23 033.

Kębłowski Wojciech, Budżet partycypacyjny, ewaluacja. Warszawa, Instytut Obywatelski, 2014. Sygn. P-15 658.

Konteksty kreowania przestrzeni polskiego więzienia: praca zbiorowa / pod red. naukową Doroty Rondalskiej i Marka Kalamana. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz, 2014. Sygn. 23 410 czyt.

Korczak Janusz, Pamiętnik i inne pisma z getta. Warszawa, Wyd. W.A.B., 2012.  Sygn. 22 434 czyt.

Krzyżowski Łukasz, Polscy migranci i ich starzejący sie rodzice: transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2013. Sygn. 22 927.

Kuklińska Katarzyna Lidia, Polskie singielki: płeć kulturowa, feminizm. Ponowoczesność. Internet. Warszawa, Difin, 2012. Sygn. 22 480.

Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red.naukowa Piotr Tomaszewski, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. Warszawa, Wyd. UW, 2015. Sygn. 23 292 czyt.

Lasota Agnieszka, Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość: o zabawie i komunikacji we wczesnym dzieciństwie. Kraków, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Sygn. 22 606.

Lewicka-Zelent Agnieszka, Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej. Lublin, Wyd. UMCS, 2012. Sygn. P-15 563.

Liczą się nauczyciele: raport o stanie edukacji 2013 / red. Michał Federowicz, Jolanta Choińska-Mika, Dominika Walczak. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. Sygn. P-15 655 cz.

Malinowska Joanna, Jabłońska Maria, Myślenie o nauczycielu i jego edukacji: z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli. Wrocław, Oficyna Wyd. ATUT- Wrocławskie Wyd. Oświatowe, 2010. Sygn. 21 533.

Medvedeva-Nathoo Olga, Oby im życie łatwiejsze było…: o Januszu Korczaku i jego wychowanku. Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2012. Sygn. 22 653.

Między negacją a afirmacją-czy kryzys oddziaływań pedagogicznych / pod red.Joanny Rutkowiak, Danuty Wajsprych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Sygn. 22 572.

Miszczyk Barbara, Park Młynówka Królewska / Barbara Miszczyk, Aneta Morawiec, Mieczysław M. Stachura. Kraków, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, 2009. Sygn. P-15 537 cz.

Moir Anne, Jessel David, Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Warszawa, Warszawskie Wyd. Literackie MUZA, 2015. Sygn. 23 315.

Możdżeń Stefan Ignacy, Fałszywe drogi wychowania. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, 2013. Sygn. P-15 597.

Murzyn Andrzej, Współczesna filozofia edukacji: kluczowe kwestie. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 276 czyt.

Obszary wykluczenia społecznego- sfera biologiczna i środowiskowa / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 23 148 czyt.

Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym / pod red. naukową Anny Klinik. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Sygn. 22 472 czyt.

Pankowska Krystyna, Drama: konteksty teoretyczne. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Sygn. 22 816.

Pawlikowska Katarzyna, Maison Dominika, Polki spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata?, Warszawa, Wyd. UW, 2014.  Sygn. 23 305.

Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łodź, Wyd. UŁ, 2015.  Sygn. 23 494 czyt.

Pogorzelska Marzanna, Amnesty International - wybrane aspekty działalności pedagogicznej. Opole, Uniwersytet Opolski, 2013. Sygn. 22 979.

Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej. Poznań, Wyd. Poznańskie, 2007. Sygn. 20 483.

Prostytucja: studium zjawiska / red. naukowa Robert Kowalczyk, Małgorzata Leśniak. Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Sygn. 23 045 czyt.

Psychologia zdrowia w służbie człowieka / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2012. Sygn. 22 627.

Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych / red. naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka. Opole, Uniwersytet Opolski, 2012. Sygn. 22 553 czyt.

Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji / red. nauk. Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok i A. Kurcz. Opole, Uniwersytet Opolski, 2013. Sygn. 22 845 czyt.

Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i mozliwości wspomagania rodziców / red. naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka. Opole, Uniwersytet Opolski, 2014. Sygn. 23 130 czyt.

Rynkowska Dorota, Artymiak Małgorzata, Mediacja w pracy socjalnej. Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. Sygn. 23 141.

Schmidt Filip, Para, mieszkanie, małżeństwo: dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji. Warszawa, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Toruń, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 2015. Sygn. 23 475.

Smoleń Dorota, Piękoś Karolina, Sześciolatki w szkole: poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich. Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. Sygn. P-15 623.

Stachowicz Karolina, Korczak. Warszawa, Buchmann, 2012. Sygn. P-15 516.

Szanować-słuchać-wspierać-chronić: prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie / pod red. Ewy Jarosz i Beaty Dyrdy. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2013. Sygn. 22 941 czyt.

Świat rodziny: perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany / red. naukowa Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 861 czyt.

Świat rodziny: perspektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń / red. naukowa Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 860 czyt.

Urbańska Sylwia, Matka Polka na odległość: z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010 / Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Toruń, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 2015. Sygn. 23 474.

Wąsowicz Grażyna, Styśko-Kunikowska Małgorzata: Młodzież w Internecie: zagrożenie uzależnieniem: podręcznik do kwestionariusza MAWI. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2014. Sygn. 23 339.

Więckiewicz Marta, Blog w perspektywie genologii multimedialnej. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 679.

Witkoś Maria, Szkolne problemy uczniów: spojrzenie psychologa praktyka: varia. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Sygn. P-15 489.

Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego i Beaty Przyborowskiej. Toruń, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 2012. Sygn. 22 443.

Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. Lublin, Wyd. UMCS, 2012. Sygn. 22 445.

Zabielska Janina Marta, Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej. Lublin, Wyd. KUL, 2007. Sygn. P-14 671. 

Zawadzka Ewa, Rawa-Kochanowska Anita, Magiczny świat baśni i bajek: metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju. Warszawa, Difin, 2015.  Sygn. 23 437.

Żuchelkowska Krystyna, Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu K. Wielkiego, 2012.  Sygn. P-15 479.

III kwartał

Andrzejewska Anna,  Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 22 957, 23 201.

Autorytet czy potrzebny w procesie edukacji?: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Olubińskiego. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit, 2012. Sygn. 22 773 czyt.

Barczykowska Agnieszka, Dzierzyńska-Breś Sonia, Muskała Maciej, Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza. 2015. Sygn. 23 516 czyt. 23 517.

Błaszczuk Katarzyna, Rynkowska Dorota, Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej: podręcznik dla studentów. Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. Sygn. 23 251 czyt.

Chmielewska Anna Dominika, Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objetymi dozorem kuratora sądowego. Toruń, Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, 2014. Sygn. 23 139.

Combs James E., Świat zabaw: narodziny nowego wieku ludycznego. Warszawa, Wyd. UW, 2011. Sygn. 22 439.

Czerwińska-Jasiewicz Maria, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 443 czyt.

Czub Magdalena, Zrozumiec dziecko wykorzystywane seksualnie. Sopot, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2015. Sygn. 23 153.

Delecka-Bury Alicja, Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej: studium przypadków. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2015. Sygn. 23 446.

Drewecka Anna, Dzisiaj narysuję...: rozwój plastyczny dziecka. Gdynia, Novae Res-Wydawnictwo Innowacyjne, 2014. Sygn. P-15 667.

Dybel Paweł, Oblicza hermeneutyki. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012. Sygn. 22 609.

Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej / red. naukowa Magdalena Piorunek. Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2015. Sygn. 23 491 czyt.

Dyrda Beata, Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych: studium społeczno-pedagogiczne. Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK, 2012. Sygn. 22 333.

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Elżbiety Grygiel. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2013. Sygn. 22 937 czyt., P-15 606.

Edukacja-stratyfikacja społeczna-tożsamość młodzieży: studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji / red. naukowa Waldemar Segiet. Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2012. Sygn. 22 430 czyt.

Fabiś Artur, Wawrzyniak Joanna K., Chabior Agata, Ludzka starość: wybrane zagadnienia gerentologii społecznej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 639 czyt.

Frączek Agnieszka, Licz się ze słowami / rys. dzieci; oprac. graf. Joanna Furgalińska. Katowice, Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek, 2012. Sygn.  P-15 547.

Gindrich Piotr, Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi. Lublin, Wyd. UMCS, 2011. Sygn. 23 011.

Golka Marian, Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Warszawa, Oficyna Naukowa, 2012. Sygn. 22 647.

Iniewicz Grzegorz, Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych: w poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących. Kraków, Wyd. UJ, 2015. Sygn. 23 482.

Jagodzińska Katarzyna, Czas muzeów w Europie Środkowej: muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014). Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2014. Sygn. 23 325, 23 384 czyt.

Jaros Paweł J., Rzecznik Praw Dziecka w Polsce: ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego, komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Sygn. P-15 599 czyt.

Kalbarczyk Anna, Kolorowe szybki czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2007. Sygn. P-14 426.

Kalinowska-Witek Barbara, W rodzinie i dla rodziny…: edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2011. Sygn. 22 330.

Kirenko Janusz, Wiatrowska Anna, Otyłość przystosowanie i uwarunkowanie. Lublin, Wyd. UMCS, 2015. Sygn. 23 439.

Kopeć Katarzyna Dorota, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Kraków, Wyd. LIBRON, 2014. Sygn. 23 108.

Kozak Stanisław, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 23 538, 23 137.

Kubiak Hanna, Optymizm jako czynnik wspomagający radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z mózgowym porażeniem Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2012. Sygn. 22 799.

Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne / red. naukowa Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. Sygn. 23 196.

Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej / red. naukowa Marian Filar, Jarosław Utrat-Milecki. Warszawa, Oficyna Naukowa, 2014. Sygn. 23 136.

Learning and education in community: the role of schools and community organisations / red. Marko Radovan, Marek Kościeniak. Ljubljana, University of Ljubljana, 2015. Sygn. 23 505 czyt. 

Lindyberg Iwona, Świat(y) “upośledzonego” macierzyństwa. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. Sygn. 22658.

Maslow Abraham, Motywacja i osobowość-Wyd.III. Warszawa, Wyd.Naukowe PWN, 2006.  Sygn. 20 091.

Mencel Marek Adam, Jaka jest szkoła od A do Ż?: szkolne abecadło (niepełne). Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2012. Sygn. P-15 476.

Młodzież na biegunach życia społecznego / pod red. Agnieszki Wilczyńskiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.  Sygn. 23 232 czyt.

Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. [2] / red. Teresa Dąbrowska. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Sygn. P-15 600, P-15 601 czyt.

Nawój-Śleszyński Aldona, Przeludnienie więzień w Polsce - przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. Sygn. 23 247.

Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce: przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia / red. naukowa Anna Matysiak. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2014. Sygn. 22 970 czyt.

Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego / red. Wiesław Sikorski, Aneta Sikorska. Warszawa, Difin, 2014.  Sygn. 23 079.

Ostrowicka Helena, Urządzanie młodzieży: studium analityczno-krytyczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Sygn. 22 728.

Pańczyk Władysław, Wychowanie fizyczne dla zdrowia: aktywność fizyczna w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej. Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. Sygn. 22 697.

Pawlikowska-Piechotka Anna, Planowanie przestrzeni turystycznej. Gdynia, Novae Res, Wyd. Innowacyjne, 2013. Sygn. 22 764.

Pejzaże tożsamości: teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej / pod.red. Elizy Litak, Renaty Furman, Huberta Bożka. Kraków, Wyd. UJ, 2011. Sygn. 22 573.

Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej / red.naukowa Beata Maria Nowak, Jacek Krawczyk. Warszawa, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2014. Sygn. 23 140.

Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy/ red.naukowa Claire P. Monks, Iain Coyne, red.nauk.polskiego wyd. Małgorzata Gamian-Wilk. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.  Sygn. 22 669.

Raport o stanie edukacji muzealnej: suplement Cz.1 / pod red. Marcina Szeląga. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. Sygn. P-15 682 czyt.

Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku: praca zbiorowa / pod red. Danuty Kocurek. Cieszyn, Wyd. “Scriptum” Tomasz Sekunda, 2010. Sygn. P-15 422.

Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. naukowa Małgorzata Sitarczyk, Warszawa, Difin, 2013. Sygn. 22 767.

Samorządność wczoraj i dziś: wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego / pod red. naukową Andrzeja Murzyna. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. Sygn. 23 003.

Schreiber Hanna, Koncepcja “sztuki prymitywnej”: odkrywanie, oswajanie i udomowienie innego w świecie Zachodu. Warszawa, Wydawnictwo UW, 2012. Sygn. 22 665.

Smolińska-Theiss Barbara, Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 922.

Społeczeństwo i edukacja: teorie a implikacje praktyczne / red. naukowa Andrzej Ćwikliński, Mariusz Przybyła. Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, 2015. Sygn. 23 488.

Stadion, miasto, kultura: Euro 2012 i przemiany kultury polskiej: Euro przed “świetem” / red. nauk. Wojciecz Józej Burszta. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2012. Sygn. 22 709 czyt.

Stebnicki Wiesław, Edukacja domowa. Warsza, Marzena Zakrzewska, 2014. Sygn. 23 270 czyt.

Stebnicki Wiesław, Edukacja domowa: edukacja przyszłości. Warszawa, Fijorr Publishing, 2014. Sygn. 23 231.

Szara strefa przemocy, szara strefa transformacji: przestrzenie przymusu / pod red. Radosława Sojaka. Toruń, Wyd.UMK, 2007. Sygn. 20 335.

Szwast Michał, Wisniewska Katarzyna, Wolny Marcin, Dzieci “po drugiej stronie muru”: raport z monitoringu placówek dla nieletnich. Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014. Sygn. P-15 684 czyt.

Śliwerski Bogusław, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 489, 23 490 czyt.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. naukowa Beata Antoszewska, Czesław Kosakowski. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011. Sygn. 22 660 czyt.

Więczkowska Małgorzata, Co wciąga twoje dziecko?, Kraków, Wyd. M, 2012. Sygn. 22 680.

Wolontariat szansą rozwoju społecznego: rekomendacje dla pracy socjalnej / red. naukowa Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń, Wyd. Edukacyjne akapit, 2012. Sygn. 22 507 czyt.

Witkowski Lech, Niewidzialne środowisko: pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania: o miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 23 273, 23 372, 23 393-23 396 czyt.

Zaburzenia osobowości: problemy diagnozy klinicznej / red. naukowa Lidia Cierpiałowska i Emilia Soroko. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2014. Sygn. 23 193, 23 237.

Zaburzenia zachowania u dzieci: teoria i praktyka / red.naukowa Artur Kołakowski. Sopot, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2014. Sygn. 23 261 czyt.

Ziółkowska Beata, Psychospołeczne aspekty nienormatywnej masy ciała. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. Sygn. 23 194.

IV kwartał

(Anty)edukacja wczesnoszkolna / red.naukowa Dorota Klus-Stańska. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.  Sygn. P- 15 681 czyt.

Bąbel Przemysław, Wiśniak Marzena, 12 zasad skutecznej edukacji: czyli jak uczyć, żeby nauczyć. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.  Sygn. P- 15 662.

Bieganowska Anna, Przekaz medialny w modyfikowaniu postaw studentów pedagogiki wobec niepełnosprawności. Lublin,Wydawnictwo UMCS, 2015.  Sygn. 23 496.

Bomba Radosław, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2014.  Sygn. 23 054.

Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka: wybrane problemy / red. naukowa Marzena Netczuk-Gwoździewicz, Mariusz Zbigniew Jędrzejko. Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2015.  Sygn. 23 566.

De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II: Papież wobec wykluczenia społecznego / pod red. Krzysztofa Pilarczyka. Warszawa, Wyd. Sejmowe, 2015.  Sygn. 23 683 czyt.

De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II: Papież wobec wykluczenia społecznego / pod red. Krzysztofa Pilarczyka. Warszawa, Wyd. Sejmowe, 2015.  Sygn. 23 684 czyt.

Dernowska Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra, Kultura szkoły: studium teoretyczno-empiryczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls,2015.  Sygn. P- 15 708.

Doman Glenn, Doman Janet, Subtelna rewolucja: czytanie od pierwszego roku życia. Gliwice, Wyd. HELION, 2013.  Sygn. P- 15 523.

Doman Glenn, Doman Janet, Subtelna rewolucja: liczenie od pierwszego roku życia. Gliwice, Wyd. HELION, 2013.  Sygn. P- 15 524.

Doman Glenn, Doman Janet, Subtelna rewolucja: wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia. Gliwice, Wyd. HELION, 2013.  Sygn. P-15 525.

Dudak Anna, Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste. Lublin, Wyd. UMCS, 2013.  Sygn. 22 765.

Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka / pod red. Józefy Bałachowicz. Warszawa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012.  Sygn. 23 024 czyt.

Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna: praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Piątkowskiej-Pinczewskiej. Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydz. Pedagogiczno-Artystyczny, 2009. Sygn. P- 15 180.

Gogola Zdzisław, Dzieje ruchu hippisowskiego. Kraków, Wyd. OO.Franciszkanów “Bratni Zew”, 2012.  Sygn. P-15 502.

Hejnicka-Bezwińska Teresa, Pedagogika: podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa, Difin, 2015.  Sygn. 23 533 czyt., P-15 717, P-15 718.

Jadacki Jacek, Byt i powinność: wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm. Warszawa, Wyd. Naukowe Semper, 2012. Sygn. 22 604.

Jędrzejko Mariusz, Morańska Danuta, Pułapki współczesności. Cz.1, Cyfrowi tubylcy: socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych. Dąbowa Górnicza, Wyższa szkoła Biznesu; Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.  Sygn. 23 149.

Kasprzak Elżbieta, Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego, 2013. Sygn. 23 182.

Kleszcz Magdalena, Łączyk Małgorzata, Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012.  Sygn. P- 15 548.

Kondycja współczesnych rodzin=Condition of contemporary familie / red. naukowa Wojciech Muszyński, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015.  Sygn. 23 473 czyt.

Krawczyk-Bocian Amelia, Doświadczenie zdarzeń krytycznych: narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu K. Wielkiego, 2013. Sygn. 23 177.

Kuby Gabriele, Globalna rewolucja seksualna: likwidacja wolności w imię wolności. Kraków, Wydawnictwo Homo Dei, 2013.  Sygn. 22 919.

Kultura zabawy / pod red. Tadeusza Palecznego, Ryszarda Kantora, Magdaleny Banaszkiewicz. Kraków, Wyd. UJ, 2012.  Sygn. P- 15 519.

Kwak Anna, Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezzietne), ko-habitacje, LAT. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2014.  Sygn. 23 259 czyt.

Leszczyński Grzegorz, Zając Michał, Książka i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi: studia i szkice. Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013.  Sygn. 23 004.

Lewartowicz Urszula, Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce. Lublin, Wyd. UMCS, 2015.  Sygn. 23 348 czyt.

Malec Małgorzata, Biograficzne uczenie sie osób z nabytym stygmatem. Wrocław, Oficyna Wyd. ATUT, 2008.  Sygn. P-14 661.

Międzypokoleniowe uczenie się / red. Marcin Muszyński. Łódź, Wyd. UŁ, 2014. Sygn. 23 142.

Modlibowska Magdalena, Odczarować adopcję: narodziny Twojego adoptowanego dziecka: poradnik rodzica dla rodziców. Warszawa, CoJaNaTo, 2012. Sygn. P- 15 546, P-15 564.

Montgomery Charles, Miasto szczęśliwe: jak zmienić nasze życie zmieniając nasze miasto. Kraków, Wyd. Wysoki Zamek, 2015. Sygn. 23 582.

Nowakowska-Siuta Renata, Pedagogika porównawcza: problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 23 233 czyt.

Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym / pod red. naukową Renaty Wielgos-Struck. Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. Sygn. 23 493 czyt.

Opór w kulturze: tradycja-edukacja-nowoczesność / pod red. naukową Ewy Bilińskiej-Suchanek. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 23 128.

Panek Marcin Paweł, Wymiary niepełnosprawności. Gdynia, Novae Res, Wyd. innowacyjne, 2012. Sygn. 22 488.

Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania / red. naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2014. Sygn. 23 150 czyt.

Poćwiardowska Blanka, Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu K.Wielkiego, 2013. Sygn. 23 176.

Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych: badawczy problem społeczny / red. naukowa Kazimierz Przyszczypkowski, Tomasz Polak, Izabela Cytlak. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2014.  Sygn. 23 192.

Program nauczania-uczenia się infotechniki / pod red. Stanisława Ubermanowicza i Krzysztofa Wawrzyniaka. Poznań, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, 2014.  Sygn. P- 15 631.

Pryor Douglas W., Pedofilia: 30 wywiadów z pedofilami. Sopot, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2014.  Sygn. 23 034.

Psyche-Ciało-(Nie) Świadomość / pod red. Joanny Lessing-Pernak. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu K. Wielkiego, 2013.  Sygn. 23 181.

Rodzice, nauczyciele, media: kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red.naukowa Aneta Jegier. Warszawa, Difin, 2013. Sygn. 22 766.

Rodzina i kariera: równoważenie czy konflikt ról? / pod red. Iwony Janickiej i Marty Znajmieckiej-Sikory. Łódź, Wydawnictwo UŁ, 2014. Sygn. 23 198 czyt.

Rodzina: kondycja i przemiany / pod red. Marii Świątkiewicz-Mośny. Kraków, Wyd. UJ, 2011. Sygn. P-15 409 czyt., 22 294.

Rodzinne formy opieki zastępczej: teoria i praktyka / red naukowa Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Beata Kulig. Warszawa, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży “Szansa”, 2011. Sygn. 22 361, P-15 423 czyt.

Rudowski Tomasz, Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 22 987.

Sarzała Dariusz, Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Sygn. 23 122.

Skibska Joanna, Mnemotechnika jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. Sygn. 22 691.

Sokołowska Ewa, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych: wybrane zagadnienia / Ewa Sokołowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Sylwia Kulczyńska, Joanna Wojda-Kornacka. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 445 czyt.

Strutyńska Elżbieta, Mobbing wśród nauczycieli: zakres i uwarunkowania. Radom, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2014. Sygn. P- 15 677.

Szpitalak Malwina, Polczyk Romuald, Samoocena: geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Kraków, Wyd. UJ, 2015.  Sygn. 23 487 czyt.

Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży-szkoły progimnazjalne: trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych. / red. naukowa Maciej Karwowski. Warszawa, Wyd. IFIS PAN, 2013. Sygn. 22 934. 

Theiss Maria, Krewni, znajomi, obywatele: Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2007. Sygn. 20 527.

Wawrzczak-Gazda Anna: Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 644 czyt., P- 15 517.

Wiatrowska Leokadia, Dmochowska Halina, Dziecko u progu szkoły: dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.  Sygn. 22 923.

Wiśniewska Lidia Anna, Kobiece ciało-kobieca psychika: ja-cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet. Toruń, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, 2014. Sygn. 23 291.

Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. naukową Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. Sygn. P-15 565, P- 15 583 czyt.

Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych: praca zbiorowa / pod red. naukową Elmara Anhalta i Dariusza Stepkowskiego. Warszawa, Wyd. Salezjańskie, 2012. Sygn. P-15 511.

Wyjście z sieci: scenariusze zajęć profilaktycznych / Maria Foryś. Zadanie finansowane ze środków rządowego programu na lata 2014-2016 “Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 2014. Sygn. P-15 691 czyt.

Żardecki Wiesław, Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej: ku pedagogice teatru. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2012. Sygn. 22 440.